Karin Enström till nordiskt försvarsministermöte i Finland

Försvarsminister Karin Enström deltar den 14 – 15 mars i ett nordiskt försvarsministermöte i Rovaniemi, Finland. Mötet hålls inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Vid mötet deltar samtliga nordiska försvarsministrar och Island representeras av sin ambassadör i Helsingfors.

Regeringen ger klartecken till nybyggnation vid Blekinge flygflottilj

- Investeringen som regeringen nu beslutat är mycket omfattande och möjliggör för Försvarsmakten att operera långsiktigt från F 17. Närheten till marinen i Karlskrona är en förutsättning för att den sjöoperativa helikopterförmågan ska kunna byggas upp, säger försvarsminister Karin Enström.

I investeringen ingår flera större nybyggnationer som flygledartorn, start- och landningsbana för helikoptrar, hangarbyggnad för helikoptrar, uppställningsplatta för helikoptrar, flygdrivmedelsanläggning, uppställningsplatta för transportflyg, uppställningsplatta för incidentflyg, ny och utökad teknisk infrastruktur till de nya anläggningarna och fordonsväg samt rivning av vissa mindre byggnader.

Beslutet om denna omfattande investering vid Bleking flygflottilj har beretts noggrant inom regeringen vilket har tagit tid. När Fortifikationsverket nu får detta medgivande från regeringen kan de fortsätta arbetet med de processer som innebär att de olika funktionerna kan upphandlas och sedan uppföras.

Fortifikationsverkets kostnadsram för investeringen är 647 miljoner kronor.

Försvarsminister Karin Enström deltar i Kustbevakningens medaljceremoni

Karin Enström är tillgänglig för media i samband med ceremonin som startar kl. 13.00 vid Hotell Scandic i Nyköping.

Sedan 2008 skyddar Operation Atalanta fartyg från FN:s livsmedelsprogram och bidrar till att hålla handelsvägar öppna. Operationen grundar sig på beslut i FN:s säkerhetsråd. Kustbevakningens bidrag till Atalanta inleddes i oktober 2012 och avslutades i februari i år och bestod av personal samt ett av världens mest avancerade sjöövervakningsflygplan. Under fyra månader har svenska kustbevakare övervakat havsområden utanför Afrikas horn och bidragit till att upptäcka, dokumentera och rapportera misstänkt piratverksamhet.

- Genom att svenska myndigheter deltar i insatser utanför Sverige bidrar vi till internationell fred och säkerhet, samtidigt som det stärker vår egen förmåga att hantera kriser och bygga säkerhet här hemma. De kvinnor och män som har deltagit i Operation Atalanta har gjort en viktig insats för Sverige och för säkerheten i vår omvärld, säger försvarsminister Karin Enström.

Karin Enström på försvarskonferens och verksamhetsbesök i Skövde

Medier är välkomna att delta enligt nedan
Klockan 10.20 talar Karin Enström på konferensen om Personalförsörjningen är en samhällsreform. Försvarsministern är tillgänglig för media direkt efter anförandet.

Besök vid Västerhöjds gymnasieskola
Tid: 14.10 (Samling 14.00)
Plats: Gymnasiegatan 1, Skövde.

Besök vid Arbetsförmedlingen i Mariestad
Tid: 15.40
Plats: Kungsgatan 6, Mariestad.

Karin Enström kommer också att tillsammans med ÖB Sverker Göranson göra ett verksamhetsbesök vid Försvarets materielverks markverkstäder. Under dagen kommer hon därtill att besöka elever på Västerhöjdskolans gymnasieskola i Skövde samt besöka Arbetsförmedlingen i Mariestad tillsammans med försvarsberedningens ordförande, riksdagsledamot Cecilia Widegren (M).

Nytt informationsnummer 113 13

- Genom det nationella informationsnumret 113 13 stärks samhällets kriskommunikation. Tillgången till kommunikation är en viktig del i arbetet med att hantera olyckor och kriser, säger försvarsminister Karin Enström.

Erfarenheter från tidigare inträffade allvarliga olyckor och kriser visar på ett omfattande behov av att kunna ge och få information. SOS Alarm mottar årligen cirka 3.5 miljoner samtal till 112. Många samtal skulle kunna undvikas då de syftar till att allmänheten enbart vill få eller ge information.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via sms
SOS Alarm har fått i uppdrag av regeringen att under 2013 inrätta ett nytt tekniskt system för viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via mobil och fast telefoni vid allvarliga olyckor och kriser.

Tjänsten ska kunna användas av bland andra kommuner, landsting och myndigheter för att varna medborgare, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor.

Fortsatt stöd till säkerhetssektorsreformprojekt i Ukraina och Georgien

Försvarsmakten bemyndigas även bidra till säkerhetssektorsreformarbetet i Ukraina och i Georgien genom att lämna finansiellt stöd till NATO Ukraine respektive NATO Georgia Professional Development Programme for Civilian Personnel of the MOD and other Security Institutions.

Högst 800 000 kronor får användas för det samlade stödet.

Det svenska stödet till Ukraina och Georgien kompletteras av stöd från övriga nordiska och baltiska länder, vilket skapar ett samordnat nordiskt-baltiskt stöd till projekten.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson tar emot studie om våldsbejakande extremism på nätet

Undersökningen gäller alla former av antidemokratiska och våldsbejakande grupper och deras retorik samt rekrytering.

Medverkar gör forskningsledare för Statens medieråd Ulf Dalquist och demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Tid: Tisdagen den 18 juni, kl 10.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Medtag presslegitimation, välkomna.

Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser för unga dömda samt våldsamma män

Satsningen på förstärkta insatser för våldsamma män avser riskbedömningar, motivations- och behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda. Fokus ska ligga på att i samverkan med berörda aktörer planera och förbereda tiden efter frigivning för att förebygga återfall i brott. Av redovisningen bör framgå hur arbetet med att förbättra samverkan med andra aktörer har utvecklats under uppdragets genomförande.

Kriminalvården ska i myndighetens årsredovisningar för 2013-2015 redovisa arbetet. Uppdragen ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2017. Myndigheten ska utöver detta i den form som beslutas i dialog med Justitiedepartementet informera om uppdragens genomförande.

Eskil Erlandsson till möte om jordbrukspolitiken

Fredagen den 14 juni kl 09.45 – 11.15. Pressträff mellan kl. 11.00 – 11.15.
Kronobergsgatan 9, 351 12 Växjö

Landsbygdsminister kommer delta på mötet för att berätta om sin syn på politiken, vad som står på tur härnäst samt för att lyssna in vilka frågor och funderingar som småländska bönder har kring politiken.

- För mig är det viktigt att aktiva bönder ska prioriteras i den kommande jordbrukspolitiken. Dessutom är det viktigt att vi får till ett system som är så enkelt som möjligt för bonden så att vi minskar regelkrånglet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.