månadsarkiv: februari 2011

EU och Sverige inför Libyensanktioner

Idag beslutade Sveriges regering och EU:s ministerråd om sanktioner mot den libyska regimen, som en uppföljning av det sanktionsbeslut som FN:s säkerhetsråd fattade i helgen. EU-beslutet, som är en skärpning av FN:s sanktioner, innebär bl a att libyska ledares tillgångar i utlandet fryses och att ett förbud införs mot import och export av vapen.

EU:s energiministrar, som på måndagen möttes i Bryssel, beslutade i frågan under eftermiddagen. Även Sveriges regering beslutade om sanktionerna vid ett extrainsatt regeringssammanträde.

Sverige stödjer beslutet om sanktioner mot Libyen. Det är viktigt att vi får dem på plats så fort som möjligt så att vi, från svenskt och europeiskt håll, gör vad vi kan, säger utrikesminister Carl Bildt i en kommentar. Bildt befinner sig för närvarande i Mellanöstern.

EU genomför på detta sätt FN-beslutet om sanktioner, men det innebär också en skärpning av sanktionerna från europeiskt håll. EU:s beslut innehåller ett ytterligare förbud mot
import av utrustning som kan användas för förtryck samt reserestriktioner och frysning av tillgångar för fler personer ur landets ledning.

Sverige stödjer beslutet i FN:s säkerhetsråd att låta Internationella brottmålsdomstolen utreda de blodiga attackerna mot civila i Libyen. Sverige har samtidigt varit pådrivande för att se till att FN:s råd för mänskliga rättigheter i fredags antog en resolution om situationen i landet.

Ulf Kristersson besöker Falköping och Skövde

Onsdagen den 2 mars besöker socialförsäkringsminister Ulf Kristersson Falköping och Skövde. På förmiddagen samtalar han med representanter på Bruk för alla i Falköping om hur de hjälper människor tillbaka till arbete.
Under eftermiddagen träffar Ulf Kristersson i Skövde representanter för bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få information om ESF-uppdraget ”Vägen till arbete-studier” i Östra Skaraborg.

Tid och plats:
Onsdagen den 2 mars

Förmiddagen: Det finns bruk för alla, Falköping
Eftermiddagen: Kavelbrogymnasiet, Skövde

En ny energimärkningslag

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny lag om märkning av energirelaterade produkter.

Lagens syfte är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna, främst vad avser energieffektivitet men även beträffande användning av andra väsentliga resurser.

Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser som antogs den 19 maj 2010. Lagen föreslås tillämpas på energirelaterade produkter som omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.

Lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2011. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater föreslås samtidigt upphöra att gälla den 20 juli 2011. Lagen ska dock fortsatt tillämpas på produkter som omfattas av föreskrifter vilka har meddelats med stöd av den upphävda lagen. Tillsynsmyndigheten enligt den föreslagna lagen föreslås också bli tillsynsmyndighet från den 1 november 2012 beträffande föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

Lagrådsremissen i sin helhet

Anders Borg och Peter Norman utfrågas om den svenska kreditutvecklingen

Tisdagen den 1 mars kommer finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman att medverka vid finansutskottets utfrågning om den svenska kreditutvecklingen och ansvariga myndigheters åtgärder. Utöver de båda statsråden kommer även riksbankschef Stefan Ingves och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson att delta.

Sverige bidrar till evakueringsoperationen i Libyen

Sverige skickar under söndagen ner en C130 Hercules till Valetta, Malta. Planet utgör ett svenskt bidrag till den evakueringsoperation för Libyen som samordnas på Malta.

Det svenska planet innehåller också sjukvårdsutrustning, som ska sändas över till Libyen där det råder stor brist på sjukvårdsförnödenheter.

Uttalande av Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter, specialsession om Libyen

Mr President,

Sweden aligns itself with the statement made by Hungary on behalf of the European Union.

Sweden condemns in the strongest terms the events that have occurred in Libya in recent days. Although the regime has curtailed media access significantly, we have been able to see indiscriminate attacks with heavy armoury, reportedly also air strikes, on civilians exercising their right to peaceful assembly and expression. These actions stand beyond comparison. Sweden strongly calls on the regime in Libya to immediately stop all violence.

We salute the courage of the people of Libya and extend our support to the peaceful resolution of the current crisis. It is evident that the current leadership has no public support and therefore a process should be initiated for a national dialogue leading to a Government which has been chosen by the people of Libya in free and fair elections.

The people of Libya have suffered violations of their human rights for a long time. The current crisis bears evidence, yet again, that political stability cannot be based on oppression and denial of human rights. Peoples’ urge for freedom will eventually be too strong for any system to contain and suppress. As we look around, this has become very clear in the past few weeks. The universality of human rights can no longer be questioned.

We condemn the extensive closure of fundamental means for communication, such as the Internet, which constitutes a violation of freedom of expression and information. Further, the freedom of the press is of fundamental importance in order to convey information swiftly. Sweden strongly calls on the regime in Libya to open channels for communication and to allow access and safe working conditions of journalists in the country.

In terms of institutional reaction, we welcome the strong response from the international community, in particular the Security Council, but also condemnations from regional organisations in the Arab world and from the EU. But, in defence of universal human dignity and rights, the responsibility falls heavily on the Human Rights Council – as the world’s prime human rights body – to take swift and decisive action. Therefore, we are pleased to see the very strong support among states for this special session today.

Mr President,

The special session today is important. If the Council cannot act strongly and swiftly on an issue such as this, its credibility will suffer. In line with this, Sweden would like to recall that members elected to the Council shall uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights. We therefore support that this Council recommends the United Nations General Assembly to consider the application of the measures foreseen in OP8 of General Assembly Resolution 60/251.

Sweden strongly supports the establishment of an international and independent commission of inquiry to investigate the events that have taken place recently. The purpose of this investigation must be to hold the responsible persons accountable and to deliver justice for the victims.

My Government will do everything it can to make the Council’s response to these dreadful violations as strong as possible. We owe this to the people of Libya.

Vägledning för bemanning inom demensvården

- Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna i frågor om organisering t.ex. för bemanning av särskilt boende för personer med demenssjukdom. Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av ett nytt regeringsbeslut.

Genom den nya samlade och förstärkta tillsynen som Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utöva, har bl.a. en omfattande tillsyn av demensboenden visat att det finns allvarliga brister. Det konstaterades bl.a. att organisation och bemanning på flera håll inte gav förutsättningar för trygghet och säkerhet för de boende. Regeringen anser att det behövs ytterligare vägledning av olika slag så att huvudmännen kan säkerställa att lagstiftningens intentioner uppfylls.

Personer med demenssjukdom blir genom sjukdomens förlopp allt mer beroende av stöd och hjälp i sin vardag. För dem med demenssjukdom som bor i särskilt boende blir det stöd och den hjälp som personal kan behöva ge alla tider på dygnet av avgörande betydelse. Personer med demenssjukdom har rätt till en god och säker vård och omsorg. Eftersom många inte själva kan kalla på personal när behov av hjälp uppstår är det viktigt att verksamheten är organiserad så att de behov den enskilde har kan tillgodoses.

Riksdagen har i samband med behandlingen av Budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SoU1) beslutat om ett tillkännagivande till regeringen i fråga om bemanning inom demensvården. Enligt förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen ska Socialstyrelsen ta fram evidensbaserade nationella riktlinjer. Tillräckligt vetenskapligt underlag är en förutsättning för att nationella riktlinjer ska kunna tas fram.

En första avrapportering av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2011 och senast den 15 augusti 2011 ska Socialstyrelsen redogöra för vilken vägledning som tas fram och när det ska vara färdigt.

Svenska valövervakare till Kazakstan

Regeringen har idag [torsdag 24 februari] beslutat att skicka en valövervakare, fem valobservatörer och en statistiker till Kazakstan inför presidentvalet den 3 april.

Det är angeläget att valet i Kazakstan genomförs på ett fritt och rättvist sätt i enlighet med demokratiska och internationella normer, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Beslutet att skicka valövervakare har fattats efter en begäran från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Fredrik Reinfeldt håller anförande om svenska reformer i Hamburg

Statsminister Fredrik Reinfeldt är på måndag den 28 februari inbjuden att tala på Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (ung. Tyska utrikespolitiska föreningen) i Hamburg. Med utgångspunkt i svenska reformerfarenheter kommer han i sitt anförande där att beröra förutsättningarna för ett mer konkurrenskraftigt Europa.