månadsarkiv: mars 2011

Anna Ekström ny generaldirektör för Skolverket

Regeringen har i dag utsett Anna Ekström till ny generaldirektör för Statens Skolverk. Ekström är i dag ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco, och tillträder sin nya tjänst den 23 maj.

Anna Ekström har goda ledaregenskaper, ett brett samhällsengagemang och har visat stor handlingskraft i sina hittillsvarande funktioner.
Skolverket har en viktig roll när det gäller att vända utvecklingen i den svenska skolan. Jag bedömer att hon besitter de egenskaper som behövs för att leda Skolverket i en tid av stora förändringar inom svenskt skolväsende
, säger utbildningsminister Jan Björklund.

En skola med hög kvalitet, en skola som ger bättre resultat och en skola som är likvärdig är avgörande för Sveriges framtid. Jag vill arbeta för att utveckla kvaliteten och förbättra resultaten i den svenska skolan. Därför ser jag fram mot att leda Skolverket med dess breda och omfattande uppdrag, säger Anna Ekström

Det är med sorg i hjärtat som jag lämnar mitt uppdrag som ordförande för Saco. Samtidigt är jag verkligen glad och förväntansfull inför uppdraget som generaldirektör för en av Sveriges viktigaste myndigheter, avslutar Anna Ekström.

Fakta:
Anna Ekström är 51 år gammal och jur. kand. Hon är i dag ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco, och har tidigare varit bl.a. statssekreterare i regeringskansliet och domstolsjurist. Hon är vice ordförande i styrelsen för Uppsala universitet och har varit ordförande i regeringens jämställdhetsdelegation för skolan och förskolan. Ekström är gift och har två barn.

Ny plan- och byggförordning beslutad

Regeringen har idag beslutat om en ny plan- och byggförordning. Förordningen träder i kraft samtidigt som den nya plan- och bygglagen, som riksdagen redan beslutat om. Tillsammans med den nya lagstiftningen leder förordningen till att den administrativa bördan för företagen minskar, plan- och byggprocessen effektiviseras och att förutsägbarheten för enskilda och företag ökar.

Den nya plan- och byggförordningen är ett led i regeringens arbete att förenkla och effektivisera på bygg- och bostadsmarknaden. Det är en väg att nå målet om ökad bostadsbyggande, vilket på sikt är det enda som kan lösa bostadsbristen och stigande bostadspriser, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Den nya förordningen ersätter fyra tidigare förordningar: plan- och byggförordningen (1987:383), förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., förordningen (1991:1273 om funktionskontroll av ventilationssystem och förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk.

Förordningen träder i kraft den 2 maj.

Sverige skriver av alla fordringar på Liberia

Regeringen beslutade i dag att skriva av hela Sveriges fordran på Liberia. Det innebär att Liberias skuld till Sverige på cirka 10,6 miljoner dollar, motsvarande cirka 67 miljoner kronor, i sin helhet skrivs av.

Skuldavskrivningen är en del av det så kallade HIPC-initiativet (Heavily Indebted Poor Countries) som syftar till att nå hållbara skuldnivåer i de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. Liberia har gått igenom hela initiativet och därmed kvalificerat sig för full skuldavskrivning.

Beslutet om skuldlättnad är baserat på en multilateral överenskommelse i september 2010 i Parisklubben, som är en informell sammanslutning av offentliga fordringsägare från nitton länder.

Behörighet för lokförare

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.

Förare av järnvägsfordon (eller ”lokförare”) ska dels ha ett förarbevis som styrker att föraren uppfyller vissa minimikrav när det gäller lämplighet, utbildning och allmänna yrkeskvalifikationer, dels ett eller flera kompletterande intyg som anger på vilken järnvägsinfrastruktur innehavaren har rätt att köra och vilken typ av järnvägsfordon denne har rätt att framföra.

Förarbeviset ska utfärdas av tillsynsmyndigheten och intyget av verksamhetsutövaren, dvs. det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare hos vilken föraren arbetar. Förarbeviset och det kompletterande intyget ska kunna återkallas om kraven inte längre uppfylls. Utbildningsanordnare, examinatorer samt läkare och psykologer som bedömer den fysiska och psykiska lämpligheten att utöva lokföraryrket ska ha tillstånd av tillsynsmyndigheten. Register ska föras över förarbevis, kompletterande intyg och tillstånd.

Direktivet föreslås genomföras genom en ny lag om behörighet för lokförare samt ändringar i järnvägslagen (2004:519) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I propositionen föreslås också en ändring i järnvägslagen så att läkarundersökningar får göras även vid behov och inte bara regelbundet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011. Behörighetskraven ska börja tillämpas för förare i internationell trafik den 29 oktober 2011 och för förare i nationell trafik den 29 oktober 2013. Förare som har behörighet att framföra järnvägsfordon före dessa datum ska dock ha skaffat förarbevis och kompletterande intyg senast den 29 oktober 2018. De register som ska upprättas föreslås vara upprättade senast den 29 oktober 2011. Även övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Propositionen i sin helhet

Regeringen föreslår Libyeninsats

Idag överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om ett svenskt deltagande i den internationella militära operationen i Libyen. Tidigare under dagen möttes regeringen för ett extrainsatt sammanträde för att anta propositionen. Nu ska riksdagen ta ställning i frågan.

Det svenska deltagande som regeringen föreslår gäller upprätthållandet av en flygförbudszon i enlighet med beslutet i FN:s säkerhetsråd. Insatsen skulle omfatta en svensk väpnad styrka om ca 130 personer, bestående av flygstridskrafter och stödresurser, som kan delta i högst tre månader. Styrkan ska vid behov kunna förstärkas och då uppgå till högst 250 personer. Förslaget om svenskt deltagande följer på en förfrågan till Sverige från försvarsalliansen Nato.

Sveriges bidrag till den militära insatsen behövs och är viktigt. Men operationen måste också följas av tydliga internationella ansträngningar för att nå en långsiktig politisk lösning, säger utrikesminister Carl Bildt i en kommentar.

På tisdagen är Bildt i London för internationella överläggningar om situationen i Libyen och de militära åtgärderna. Deltar gör också bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, USA:s utrikesminister Hillary Clinton samt företrädare för Nato, Arabförbundet och Afrikanska unionen.

Nu ska riksdagen ta ställning till regeringens proposition i utskott och kammare. Eftersom förslaget brådskar föreslår regeringen att motionstiden i riksdagen förkortas till en dag.

Uppdrag att jämföra och analysera interaktionsmodulerna i EES och SFINX

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att inom ramen för Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL) jämföra och analysera interaktionsmodulerna i EES (Elektroniskt Expertstöd) och SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing) i syfte att undersöka om och på vilket sätt dessa kan användas enskilt, integrerat eller som komplement till varandra inom all hälso- och sjukvård.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Kontaktförbud i gemensam bostad bör bli lättare att tillämpa

Ett kontaktförbud som gäller en gemensam bostad ska inte kräva en allvarligare hotbild än ett vanligt kontaktförbud, anser justitieutskottet. Utskottet vill att regeringen ändrar i den nya lagen om kontaktförbud som ska ersätta lagen om besöksförbud. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Ett enigt utskott vill dessutom att utvärderingen av den nya lagen blir mer omfattande än regeringen föreslår.

Enligt den nuvarande lagen om besöksförbud kan en person få förbud mot att vistas i en gemensam bostad om det finns en påtaglig risk för att han eller hon kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. I den så kallade Stalkningsutredningen föreslogs att villkoret ”påtaglig risk” ska strykas ur den nya lagen om kontaktförbud. Men i propositionen Förbättrat skydd mot stalkning föreslår regeringen att villkoret ska stå kvar. Att bli utestängd från sitt hem är ett betydande intrång i integriteten, påpekar regeringen. För att lagen ska få användas måste det finnas en konkret och akut risk för att den person man vill skydda ska utsättas för brott.

Utskottet vill att regeringen återkommer med ett nytt förslag
Utskottsmajoriteten håller inte med regeringen, utan anser att villkoret ”påtaglig risk” bör strykas. Enligt utskottet leder den nuvarande lagen i praktiken till att många personer måste utsättas för våld eller hot innan samhället har möjlighet att hjälpa dem. Utskottet håller med Stalkningsutredningen om att det inte ska krävas en allvarligare hotbild för ett kontaktförbud som gäller en gemensam bostad än vad som krävs för ett vanligt kontaktförbud.

Utskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snarast återkomma med ett nytt lagförslag. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och till ett motionsförslag från Moderaterna. Ledamöterna från S, V, MP och SD står bakom förslaget.

Regeringspartierna reserverar sig
Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas representanter i utskottet reserverar sig mot förslaget. De håller med regeringens bedömning och påpekar att även Justitieombudsmännen (JO) i sitt remissyttrande anser att villkoret ”påtaglig risk” bör finnas kvar.

Utskottet vill ha mer omfattande utvärdering av lagen
Regeringen föreslår också att personer som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska kunna övervakas elektroniskt med så kallad fotboja. Enligt förslaget ska Brottsförebyggande rådet utvärdera den här delen av lagen. Utskottet ser positivt på detta, men tycker att också andra delar av de nya lagförslagen behöver utvärderas. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen talar om för regeringen att utvärderingen också ska gälla hur det nya brottet olaga förföljelse och reglerna om kontaktförbud tillämpas. Därmed säger utskottet ja till ett förslag i en motion från S, V och MP.

Japan – ändrade reserekommendationer

Efter rekommendation från Strålsäkerhetsmyndigheten har UD idag beslutat att ändra sina reseråd för Japan till att nu endast avråda från icke nödvändiga resor. Fortfarande gäller dock att svenska medborgare inte bör vistas inom den zon på 80 kilometer runt kärnkraftverket Fukushima som bedöms särskilt riskabel.

SSM konstaterar också att det inte längre finns någon anledning att äta jodtabletter för svenskar i Japan.
(Tidigare rekommenderade Strålsäkerhetsmyndigheten att svenskar inom en radie av 25 mil från Fukushima skulle äta jodtabletter.)

Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i Förenta Nationernas säkerhetsråd. Det planerade svenska bidraget utgörs av flygstridskrafter och stödresurser om totalt ca 130 personer. Därutöver ska styrkan om behov uppstår kunna förstärkas tillfälligt. Det är regeringens avsikt att styrkan ska delta i två månader med full förmåga. Övrig tid avser förberedelser, transporter samt inledning och avveckling av insatsen. Vidare föreslår regeringen att riksdagen beslutar att motionstiden förkortas till en dag mot bakgrund av det brådskande behovet. I propositionen redogör regeringen för situationen i Libyen samt för det internationella samfundets, FN:s, Natos och EU:s engagemang. Regeringen redogör även för insatsens folkrättsliga mandat samt redovisar sina överväganden för det svenska deltagandet.

Propositionen i sin helhet