månadsarkiv: april 2011

Skärpt avrådan från resor till Syrien

UD avråder nu från alla resor till flera städer i Syrien. Sedan tidigare gäller en avrådan från alla icke nödvändiga resor till hela Syrien.

Utrikesdepartementet har idag beslutat att skärpa avrådan från icke nödvändiga resor till Syrien till att nu även omfatta avrådan från alla resor till Daraa med omnejd, Banias, Latakia (och kuststräckan omkring och mellan dessa städer), Douma samt Homs med omnejd. För övriga landet avråder Utrikesdepartementet fortsatt från icke nödvändiga resor.

Situationen i vissa orter (främst Latakia, Daraa, Banias, Douma samt Homs) i Syrien har nått en grad av permanent oro vilket motiverar en avrådan från alla resor. Demonstrationerna är inte längre avgränsade till fredagar utan återkommande och har mötts med våldsam repression som inbegriper skarp eldgivning. Orterna omgärdas/bevakas även av olika former av militär närvaro.

Den skärpta avrådan till dessa områden ligger i linje med övriga EU-länders reseråd.

Stefan Attefall besöker Visby

Onsdagen den 27 april besöker civil- och bostadsminister Stefan Attefall Visby. Han kommer att besöka två byggprojekt vid Galgberget, Sjöliljan och knappkorallen, för att lära sig mer om deras metoder att bygga energieffektiva bostäder. Under eftermiddagen kommer han också att träffa landshövding Cecilia Schelin Seidegård samt länsledning och personal på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Tid och plats:
Onsdagen den 27 april kl. 13.20.
Korallgatan, Galgberget, Visby. Avtagsväg från Lummelunds väg.

Svenskt deltagande då världens parlament samlades i Panama City

Fiske ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt för att förhindra utfiskning av världshaven och för att skydda känsliga ekosystem. Kemiska gödningsmedel och växtskyddsmedel ska användas med stor försiktighet. Kvinnor ska ha såväl ekonomiska som politiska rättigheter. Internationella organisationers och biståndsarbetares rätt att arbeta med demokratifrågor ska värnas.Det var några av de ståndpunkter som den svenska IPU-delegationen i veckan lyckats få gehör för i Panama City, i debatter med 1 300 delegater från 116 länder.

Interparlamentariska unionen (IPU) är ett parlamentariskt samarbetsorgan mellan 157 länder som grundades 1889 och finns till för att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter.

Medlemsländerna möts vid återkommande större möten två gånger per år.
Över 1 300 delegater, inklusive 38 talmän och närmare 600 beslutsfattare från 116 länder har under tiden 15-20 april mötts i Panama City.

Den svenska riksdagsdelegationen i Panama bestod av delegationsledaren och förste vice talmannen Susanne Eberstein (S), svenska IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Ulf Nilsson (FP), Monica Green (S), Anita Brodén (FP) och Helene Petersson (S).

Församlingens huvudtema var ”Parliamentary accountability: living up to people’s expectations”. Susanne Eberstein (S), riksdagens förste vice talman, höll ett huvudanförande om korruptionsbekämpning.
Vi har ett gemensamt ansvar gentemot medborgarna att bekämpa korruption och bidra till en demokratisk utveckling i hela världen. Vikten av centrala politiska procedurer som ansvarsutkrävande, deltagande, öppenhet och insyn samt maktdelning är principer som vi från svensk sida vill betona, sade Susanne Eberstein (S).

Övriga teman var ”Förebygga våld i samband med val”, ”Hållbar utveckling genom förvaltning av naturresurser, jordbruksproduktion och demografiska förändringar” och ”Transparens i finansieringen av politiska partier”. Den svenska delegationen hade i förväg lämnat in ett tiotal ändringsförslag till de resolutioner som beslutades i Panama. Varje land hade möjlighet att inkomma med förslag till tillägg eller justeringar.
Den svenska delegationen har varit mycket aktiv och argumenterat för sina ståndpunkter. Detta har lett till att vi också har fått gehör för våra synpunkter. De beslutade resolutionerna ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet i medlemsparlamenten, säger Anti Avsan (M), svenska IPU-delegationens ordförande.

En fråga som Anti Avsan (M) och Anita Brodén (FP) lyfte fram i sitt utskott är varje stats ansvar för att uppnå långsiktig hållbar utveckling. Konkreta förslag som antogs var att fiske ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt för att förhindra utfiskning av världshaven och för att skydda känsliga ekosystem, och att kemiska gödningsmedel och växtskyddsmedel ska användas med stor försiktighet.

Ulrika Karlsson (M) framhöll i sitt utskott att minst 30 procent av de valda parlamentarikerna i medlemsparlamenten ska vara kvinnor och framför allt att medlemsstaterna ger kvinnor reell makt och inflytande – såväl ekonomiskt som politiskt. Dessa förslag godkändes och fördes in i sluttexten. Den svenska delegationen fick också igenom frågan att valkretsindelningar ska vara transparenta och långsiktigt förutsägbara för att förhindra manipulation av valresultaten. Den svenska delegationen fick också gehör för att hemlösa ska ha rösträtt, en fråga som Monica Green (S) tog upp.

Andra aktuella frågor var öppenhet i finansieringen av politiska partier. Ulf Nilsson (FP) och Helene Petersson (S) underströk från svensk sida vikten av att det införs etiska riktlinjer i politiken, och vikten av hög statlig finansiering till politiska partier för att motverka korruption. Helene Petersson (S) betonade betydelsen av kvinnlig representation i politiska partier. Det föreslogs också från svensk sida att anti-korruptionslagar bör beslutas av parlamenten. Ulf Nilsson (FP) framhöll i sitt anförande att demokratimålet måste prioriteras i utvecklingsarbetet och försvarade internationella organisationers och biståndsarbetares rätt att arbeta med demokratifrågor.

Vid en specialinsatt debatt där ett högaktuellt tema föreslogs av medlemsländerna själva, diskuterades demokratiska reformer i länderna i Nordafrika och Mellanöstern.
Vi svenska parlamentariker – som är starka förespråkare för demokratiska rättigheter – tycker att det är mycket bra att stort fokus har satts på utvecklingen i Nordafrika under IPU-mötet, säger Anti Avsan (M), svenska IPU-delegationens ordförande.

Svenska IPU-delegationens förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S) har uppdrag inom på IPU på central nivå. Han är ledamot i exekutivkommittén och har även fått uppdraget att vara ordförande för den nyinsatta kommittén som ser över IPU:s budget.

Den svenska delegationen deltog vid sidan av de ordinarie mötena också i bilaterala möten, med delegationerna från Afghanistan, Vitryssland och Venezuela.

Regeringen utser ledamöter i Insynsråd vid Myndigheten för kulturanalys

Regeringen har i dag förordnat ledamöter till Insynsrådet vid Myndigheten för kulturanalys. Myndigheten för kulturanalys inledde sin verksamhet den 1 april.

Ledamöterna som utses för en period om tre år är:
– Elisabeth Alsheimer Evenstedt, verksamhetschef, Dunkers kulturhus
– Elisabeth Lax, divisionschef, Norrbottens läns landsting
– Tobias Nielsén, verkställande direktör, Volante
– Mikael Palo, kultur- och utbildningschef, Landstinget Sörmland

Den 3 mars utsågs Clas-Uno Frykholm till direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys. Enligt myndighetsförordningen (2007:515) är direktören även ordförande i Insynsrådet.

Rysslands premiärminister Vladimir Putin besöker Sverige

Onsdagen den 27 april besöker Rysslands premiärminister Vladimir Putin Sverige. I samband med detta sker överläggningar med statsminister Fredrik Reinfeldt.

På dagordningen står bland annat de bilaterala relationerna mellan Sverige och Ryssland, följderna av den ekonomiska krisen, regionala frågor (bl.a. samarbetet i Östersjöregionen och Arktiska rådet) samt EU:s relationer till Ryssland.

Ur programmet:
10.00 Statsminister Fredrik Reinfeldt tar emot premiärminister Vladimir Putin.
Entrén Rosenbad 4.

10.05 Överläggningar mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och premiärminister Vladimir Putin.

11.30 Undertecknande av avtal

11.50 Presskonferens
Rosenbad, Bella Venezia.

Rovdjurens bevarandestatus

Rovdjursutredningens uppdrag är enligt regeringens direktiv för utredningen (bilaga 1) att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2012. Enligt samma direktiv ska utredningen senast den 31 mars 2011 i ett delbetänkande redovisa en bedömning av om populationerna av
björn, järv, lodjur och varg har uppnått gynnsam bevarandestatus i enlighet med vad som anges i art- och habitatdirektivet. I tilläggsdirektiv till utredningen (bilaga 2) har regeringen senarelagt redovisningen till senast den 20 april 2011.

Regeringen anger i direktiven att utredningen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och andra intressen. Erfarenheter från Norge och Finland ska inhämtas. Utredningen ska utgå från internationella åtaganden samt de riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå som Europeiska kommissionen tagit fram.

Uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården samt uppdrag att utbetala medel

Regeringen beslutar att ge Konkurrensverket i uppdrag att följa upp landstingens arbete med vårdvalssystem i primärvården ur konkurrenssynpunkt.

Konkurrensverket ska inom ramen för uppdraget analysera utvecklingen beträffande mångfalden av vårdgivare inom primärvården samt analysera förutsättningarna för kvalitetskonkurrens mellan dessa.

Konkurrensverket ska vidare kartlägga landstingens användning av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem inom den specialiserade öppenvården.

Konkurrensverket ska redovisa uppdraget i sin helhet till Socialdepartementet senast den 29 februari 2012.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Uppdrag angående etablering på ägarrättsmarknaden

Regeringen beslutar att ge Statens bostadskreditnämnd (BKN) i uppdrag att utreda åtgärder för att underlätta etablering på ägarrättsmarknaden. I ägarrättsbegrepp ingår i detta avseende även indirekt ägande av bostad genom bostadsrätt.

BKN ska göra en bred genomgång av möjliga instrument för att underlätta etableringen på ägarrättsmarknaden för enskilda och redovisa vilka eventuella hinder som finns för att de ska kunna tillämpas. En utgångspunkt för val av intressanta instrument bör vara en internationell utblick. Instrumenten ska analyseras utifrån sina juridiska och finansiella förutsättningar i Sverige. Vid analyserna ska hänsyn tas till hur instrument samverkar med befintliga stödsystem.

BKN ska utifrån sin breda analys föreslå lämpligt eller lämpliga instrument tillsammans med utförliga konsekvensanalyser och vid behov även lämna författningsförslag.

Myndigheten finansierar sitt uppdrag inom ramen för sitt förvaltningsanslag. BKN ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 1 mars 2012.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Starkast återhämtning i Norrbotten

Sverige är ett av de länder som har återhämtat sig snabbast efter finanskrisen och tillväxten fortsätter att vara stark. Redan i fjol kunde vi se en återhämtning av utrikeshandeln som tidigare föll kraftigt under finanskrisen. Värdet av Sveriges totala varuexport ökade med 14 procent under 2010. Men om man tittar på de olika länen i landet kan man fortfarande se markanta skillnader vad gäller utvecklingen av utrikeshandeln.

Västra Götaland exporterar mest
Västra Götaland, Stockholm och Skåne är de län som exporterar mest till omvärlden och har haft en positiv utveckling under 2010. Västra Götalands varuexport ökade med tio procent till närmare 248 miljarder kronor och även Stockholms län hade en positiv utveckling med hela 23 procent jämfört med 2009.

Under finanskrisen föll utvecklingen av varuexporten i många län. Västerbotten, Södermanland och Örebro tillhör de län varifrån den föll som kraftigast. Men nu ser man starka tecken på återhämtning, bland annat tillhör Södermanland ett av de län som har återhämtat sig bäst och ökade med 33 procent under 2010.

Norrbotten klättrar till en sjätte plats
Norrbotten är ett annat län som har haft en mycket god utveckling och har klättrat från tolfte plats till att nu vara landets sjätte största på varuexport. Förra året hade Norrbotten en positiv utveckling med 43 procent och varuexporten uppgick till 37 miljarder kronor.

– Sveriges utrikeshandel föll kraftigt under finanskrisen. Men tack vare en aktiv krispolitik, reformer som förbättrat klimatet för både företag och jobb i Sverige, i kombination med sunda offentliga finanser, har regeringen skapat förutsättningar för en sund ekonomisk återhämtning, säger handelsminister Ewa Björling.

De här länen ökade mest:
1. Norrbotten
2. Södermanland
3. Kronoberg
4. Östergötland
5. Stockholm

(Källa: Statistiska Centralbyrån och Utrikesdepartementet. Se bilaga om varuexportlän för hela listan över alla Sveriges län, samt länens exportvärde.)

– Exempel på sektorer som utvecklat sig mycket väl under 2010 är bland andra metallvaror, motorfordon, datorer och elektronik, liksom produkter från utvinning av mineraler. Län som har stor produktion inom de sektorer som nu efterfrågas starkt på världsmarknaden gynnas genom kraftigt ökad export. Norrbottens starka exportutveckling för 2010 förklaras delvis av att man är särskilt starka inom mineralvarusektorn, säger Ewa Björling.

Trots att varuexporten ökade kraftigt för många län, halkade några efter. Sämst utveckling hade Västernorrland och Jämtland. Endast tre län, Norrbotten, Östergötland samt Stockholm, har lyckats öka värdet av sin varuexport mellan åren 2008-2010. (Se bilaga.)

Fakta: Svensk export
Handelsministern har satt upp en vision om att fördubbla exporten till 2015. Det kan skapa uppemot en halv miljon nya arbetstillfällen. Första året, 2010, uppnåddes nästan delmålet för första året då den totala varuexporten ökade med 14 procent.

Maria Larsson lanserar regeringens ANDT-strategi på nationell konferens

- Cirka 15 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på skadeverkningar som kan kopplas till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Därför satsar regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under mandatperioden för att få ett långsiktigt förebyggande arbete.
Det sade barn- och äldreminister Maria Larsson, ansvarig minister för regeringens ANDT-politik (alkohol, narkotika, dopning och tobak) när hon i dag lanserade regeringens strategi för att förebygga bruk och missbruk.

Riksdagen antog i slutet av mars regeringens proposition om en samlad strategi för ANDT-politiken.
Dagens nationella lanseringskonferens riktar sig i första hand till landshövdingar, länsråd, länspolismästare, generaldirektörer och frivillig organisationer. Konferensen kommer under året att följas av motsvarande regionala länsvisa konferenser.