månadsarkiv: juni 2011

Sverige skriver av alla fordringar på Togo och Demokratiska Republiken Kongo

Regeringen beslutade i dag att skriva av hela Sveriges fordran på Togo och Demokratiska Republiken Kongo.

Det innebär att Togos skuld på motsvarande cirka 58 miljoner och Demokratiska Republiken Kongos skuld på motsvarande cirka 980 miljoner kronor till Sverige skrivs av.

Skuldavskrivningarna är en del av det så kallade HIPC-initiativet (Heavily Indebted Poor Countries) som syftar till att nå hållbara skuldnivåer i de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. Togo och Demokratiska Republiken Kongo har gått igenom hela initiativet och därmed kvalificerat sig för full skuldavskrivning.

Beslutet om skuldlättnad är baserat på multilaterala överenskommelser i Parisklubben. Parisklubben är en informell sammanslutning av offentliga fordringsägare från nitton länder.

Ny biträdande säkerhetspolischef

Regeringen har i dag utsett Anders Thornberg till biträdande säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen. Anders Thornberg är idag chef för avdelningen för säkerhetsåtgärder vid myndigheten.

Anders Thornberg är anställd vid Säpo sedan 1990 och har där haft ett flertal chefsbefattningar inom vitt skilda områden, såsom stabschef för kontraspionageroteln, t.f. personalchef, säkerhetsskyddschef och biträdande chef för huvudenheten kontraspionage, bitr. chef för huvudenheten för skydd samt informationsdirektör.

Han har även varit taktisk ledare för den operativa processen innan han 2009 tillträdde sin nuvarande befattning. Anders Thornberg har varit delaktig i det förändrings- och utvecklingsarbete vid Säpo som påbörjades 2009 och har i praktiken fungerat som säkerhetspolischefens ställföreträdare sedan anställningen blev vakant sommaren 2010.

Anders Thornberg tillträder sin ny anställning den 1 juli 2011 och förordnas att vara biträdande säkerhetspolischef tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2017.

Avfallsområdet ses över genom en särskild utredare

Regeringen tog idag beslut om att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen ska ta utgå från att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt, vara effektiv för samhället och enkel för konsumenter och andra användargrupper. En särskild utredare tillkallas och utredningen ska vara färdig den 1 juni 2012. Regeringen har idag även beslutat om en ny avfallsförordning.

Sverige tillhör ett av de länder som kommit längst i omställningen till en giftfri och resurseffektiv avfallshantering. Det är en följd av ett brett engagemang hos svenska folket och olika aktörer i samhället. Men det går att förbättra området. Jag vill att det ska bli enklare och tydligare för alla inblandade oavsett var man bor i landet. Det ska vara enkelt och nära att bidra till att samla in och återanvända avfall, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Utredaren ska göra en översyn av avfallsområdet främst avseende utformningen och ansvaret för insamlingen och omhändertagandet av hushållens avfall, inklusive producentansvaret för förpackningar och returpapper. Vidare ska utredaren göra en översyn av ansvaret för verksamheternas avfall, särskilt avseende hushållsavfallet, förpackningar och returpapper. Utifrån detta ska utredaren föreslå hur avfallshanteringen bäst bör utformas.

Jag vill att utredningen ska utgå från vilket system vi vill ha för avfallshanteringen så att det kan anpassas till andra infrastrukturer för hållbart stads- och samhällsbyggande med möjlighet att utnyttja alla tekniska lösningar som underlättar för oss konsumenter, och för verksamheterna att omhänderta sitt avfall, säger Andreas Carlgren.

Det finns i Sverige en stor potential att utveckla hushållens avfallshantering så att avfallet i större utsträckning kan användas som en resurs. Utredaren ska därför också undersöka om det bör införas ytterligare styrmedel för att bättre möjliggöra utsortering av matavfall, farligt avfall, grovavfall och textilavfall.

Ny avfallsförordning
Regeringen har idag också fattat beslut om en ny avfallsförordning syftar till att genomföra EU:s reviderade ramdirektiv om avfall och innebär bland annat att nya definitioner införs samt att Naturvårdsverket får ansvaret att besluta om en nationell avfallsplan samt ett program för förebyggande av avfall. Den nya avfallsförordningen träder ikraft den 9 augusti 2011.

Fyra miljoner kronor till e-förvaltningsprojekt

E-delegationen tilldelas fyra miljoner kronor för att genomföra förstudier inom e-förvaltningsområdet. Det beslutade Näringsdepartementet idag. Syftet med förstudierna är att hitta förvaltningsgemensamma lösningar som förenklar vardagen för företag och privatpersoner. Förstudierna ska också öka förvaltningens transparens, skapa möjlighet till innovation och underlätta effektiviseringsarbetet inom förvaltningen.

Förstudierna genomförs under 2011 och leds av delegationens myndigheter. Delegationen har hittills fattat beslut om fyra förstudier: Effektivare informationsförsörjning, Effektiv it-drift, Min ärendeöversikt och Mina fullmakter.

E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet med representanter från 16 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommittén arbetar med att samordna och driva på utvecklingen av e-förvaltning. Uppdraget är femårigt och ska avslutas vid utgången av 2014.

Berit Andnor Bylund ny landshövding i Blekinge

Regeringen har idag utsett Berit Andnor Bylund till ny landshövding i Blekinge. Hennes förordnande gäller från och med den 1 oktober 2011 till den 30 september 2017.

Jag är glad över att Berit Andnor Bylund har tackat ja till uppdraget som landshövding. Blekinge är i flera avseenden inne i ett spännande skede där landshövdingen kommer att spela en viktig roll. Berit Andnor Bylunds kompetens och breda erfarenhet av politik och samhällsliv kommer att vara länet till stor nytta av framöver, säger civilminister Stefan Attefall.

Berit Andnor Bylund är född 1954 och utbildad socionom. Hon var i många år riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ingick under mandatperioden 2002-2006 i regeringen som barn- och familjeminister och socialminister. Under förra mandatperioden var hon ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

Jag ser mycket fram emot mitt kommande uppdrag. Det ska bli väldigt roligt och intressant att få vara med och utveckla regionen, säger Berit Andnor Bylund.

Den nuvarande landshövdingen i Blekinge län, Gunvor Engström, slutar sitt uppdrag som landshövding på egen begäran. Regeringen har idag beviljat hennes begäran om entledigande. Gunvor Engström har varit landshövding sedan september 2008.

Jag beklagar att Gunvor Engström väljer att sluta sitt uppdrag, men jag har full respekt för hennes beslut. Hon har tagit tag i en besvärlig ekonomisk situation och lagt grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi och organisation i länsstyrelsen. Hon har också gjort stora insatser för att lyfta frågor som rör entreprenörskap i regionen. Jag vet att många har uppskattat hennes gedigna engagemang och vad hon har tillfört regionen under de här åren, säger Stefan Attefall.

Gunvor Engström slutar sitt uppdrag den 1 oktober.

Regeringen har idag även beslutat att förlänga Per-Ola Erikssons förordnande som landshövding i Norrbottens län. Förordnandet gäller från och med den 1 oktober 2011 till och med den 31 juli 2012.

Nya ambassadörer till Colombia och Mocambique

Regeringen har i dag utsett Marie Andersson de Frutos till ny ambassadör i Bogotà, Colombia. Samtidigt utsågs Ulla Andrén till ny ambassadör i Maputo, Mocambique.

Marie Andersson de Frutos är för närvarande Sveriges ambassadör i Lusaka, Zambia. Tidigare har hon bland annat tjänstgjort vid ambassaderna i Bogotà, Luanda, Maputo och Gaborone.

Ulla Andrén är avdelningsdirektör vid Sida. Hon har tidigare bland annat arbetat med frågor som omfattat Sidas samarbete med länder i sydöstra Europa, varit verksam som revisor och särskild utvärderare av biståndsamarbete. Hon har också ansvarat för särskilda projekt rörande Mocambique och tjänstgjort som senior tjänsteman vid ambassaden i Maputo.

Andrén kommer att tillträda sin nya befattning i början av september 2011.

Förnyat uppdrag för att stärka skolans värdegrund

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att genomföra en förnyad satsning för att stärka skolans värdegrund och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, så som mobbning, i skolan, förskolan och fritidshemmet.

Uppdraget ska löpande redovisas i myndighetens årsredovisning och slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 januari 2015.

Regeringsuppdraget i sin helhet

"En svällande EU-budget utan nedprioriteringar"

Idag har EU-kommissionen presenterat sitt förslag till långtidsbudget för EU under åren 2014-2020. Budgeten innebär en ökning med ca 7 % jämfört med innevarande långtidsbudget.

EU-kommissionen har presenterat en alltför hög budgetnivå. Det är en budget som är baserad på 50-talets behov. Detta kommer att leda till komplicerade förhandlingar, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

Det är positivt att kommissionen föreslår ökningar inom forskning, infrastruktur, rättsligt samarbete och utrikespolitik. Men dessa satsningar måste finansieras av motsvarande minskningar inom jordbruks- och regionalpolitiken. Inte genom en svällande EU-budget, säger Birgitta Ohlsson.

Kommissionen föreslår även en kraftig neddragning av den svenska rabatten på EU-avgiften, som idag uppgår till 5,5 mdr kr/år.

Om förslaget förverkligas innebär det sammantaget att den svenska EU-avgiften ökar kraftigt. Eftersom KOM inte föreslår några nedskärningar av jordbruks- och regionalpolitiken, kommer vi att arbeta emot en höjd EU-avgift, säger Birgitta Ohlsson.

När Europa är i kris måste EU rätta munnen efter matsäcken. Unionen måste vara en förebild för de medlemsländer som nu genomför stora besparingar och reformer, säger Birgitta Ohlsson.

Avtal om en gemensam svensk-norsk elcertifikatsmarknad undertecknas

Sveriges närings- och energiminister Maud Olofsson och den norska olje- och energiministern Ola Borten Moe har i dag vid ett möte i Stockholm undertecknat ett bindande avtal om en gemensam svensk-norsk elcertifikatsmarknad. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden planeras att starta den 1 januari 2012 och samarbetet i avtalet sträcker sig till 2036.

Sverige och Norge visar genom detta avtal vägen för hur ett gemensamt stödsystem för förnybar elproduktion kan fungera, säger närings- och energiminister Maud Olofsson.

För första gången skapas ett gemensamt stödsystem för förnybar elproduktion mellan två länder. Detta är första exemplet på användning av samarbetsmekanismerna enligt EU:s förnybartdirektiv. Det är också ett viktigt steg i utvecklingen av den nordiska elmarknaden och en nordisk slutkundsmarknad.

Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att öka den förnybara elproduktionen med drygt 26 TWh mellan 2012 och 2020. Båda länderna har en lika hög ambitionsnivå. Detta motsvarar elproduktionen från 4 kärnkraftverk, eller nära 10 procent av elproduktionen i de båda länderna. Elproduktion inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden ska delas lika mellan länderna när det gäller måluppfyllelse enligt EU:s förnybartdirektiv.

Sverige har ett elcertifikatsystem sedan den 1 maj 2003. Ett gemensamt system där Norge ansluter sig till den svenska modellen innebär en större marknad med fler aktörer. Detta förväntas leda till bättre konkurrens på marknaden då likviditeten ökar och priserna blir mer stabila. Målet för ökad förnybar elproduktion kan uppnås på ett mer kostnadseffektivt sätt eftersom investeringar kommer att ske där förhållandena är mest gynnsamma.

Energimyndigheterna i båda länder har samarbetat om utvärdering av utbyggnadsmöjligheterna för förnybar elproduktion i Sverige och Norge. De är eniga om att till det finns lika goda förutsättningar för vindkraftsutbyggnad i båda länderna. Utbyggnad av vattenkraft förväntas framförallt ske i Norge och utbyggnad av biobränslekraft i framförallt Sverige.

En viktig förutsättning för den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att Norge antar EU:s förnybartdirektiv. Ytterligare en förutsättning för avtalets ikraftträdande är att det godkänns av det norska Stortinget och den svenska riksdagen. Regeringen kommer inom kort att överlämna avtalet för godkännande av riksdagen.

Sverige och Förenade Arabemiraten undertecknar samarbetsavtal inom miljöteknik

Sverige och Förenade arabemiraten har idag undertecknat ett femårigt samarbetsavtal inom miljö- och energiteknik. Syftet med avtalet är att främja tekniskt samarbete och tekniköverföring inom hållbar stadsutveckling och att motverka klimatförändringar.

Den internationella marknaden för miljöteknik växer snabbt och svensk miljöteknik är i många avseenden världsledande. Genom samarbetet med Förenade arabemiraten får Sverige och svenska företag nya möjligheter att fortsätta utvecklas. Så skapas fler jobb i Sverige samtidigt som vi räddar miljön, säger näringsminister Maud Olofsson.

Prioriterade områden inom samarbetet är:

(1) Hållbar stadsutveckling (inbegripet planering, energieffektivt byggande, vattenrening, sophantering och transport).
(2) Energieffektiv teknik.
(3) Förnybar energi och dess användning.
(4) Miljöskyddsteknik i industrisektorn.
(5) Hållbar utveckling och kapacitetsuppbyggnad för att bekämpa klimatförändringarna.

Samarbetet ska bland annat bestå i ett utbyte av riktlinjer och föreskrifter mellan parternas ministerier, gemensam forskning och utveckling inom teknik, tekniköverföring, informationsutbyte, kapacitetsuppbyggnad och direktinvesteringar i demonstrationsprojekt. För ett resultatinriktat samarbete kan små och medelstora företag, lokala myndigheter och forskningsinstitut vid behov delta.

Bilaterala samarbetsavtal med viktiga samarbetsländer inom miljö- och energiområdet har under de senaste åren utgjort ett viktigt inslag i regeringens arbete för att utveckla och främja svensk miljö- och energiteknik, tillvarata exportpotentialer och samtidigt verka för en bättre miljö. Samarbetsavtal har bland annat ingåtts med USA, Kina, Ryssland och Brasilien.