månadsarkiv: juli 2011

Mer pengar till Afrikas horn

Regeringen har idag beslutat att öka Sidas humanitära anslag för att hjälpa nödlidande på Afrikas horn. Pengarna kommer att gå till att tillgodose grundläggande behov som hälsa, mat, vatten, sanitet och skydd av barn.

Risken är överhängande att svälten sprider sig de närmaste månaderna, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Det humanitära systemet, FN och enskilda organisationer, är redo att göra mer för att rädda liv och lindra nöd. Men det finns två hinder; brist på pengar och brist på humanitärt tillträde. Sveriges bidrag till Afrikas horn, med dagens beslut totalt 700 miljoner hittills i år, är viktigt. Men andra givare måste också göra sitt. Och den våldsbejakande islamistiska motståndsgruppen Al-Shabaab i Somalia måste hörsamma FN:s säkerhetsråds uppmaning om att ge humanitärt tillträde.

Tyst minut imorgon

Med anledning av händelserna i Norge iakttar Norge en tyst minut måndag 25 juli kl 12.00. För att visa Sveriges varma deltagande rekommenderar regeringen till en bred anslutning till denna tysta minut.

Regeringskansliet flaggar på halv stång även under måndagen.

Reinfeldt kommenterar händelserna i Oslo

Uttalande av Fredrik Reinfeldt med anledning av händelserna i Oslo

Jag beklagar djupt det tragiska som hänt i Oslo och vid de norska socialdemokraternas ungdomsläger. Mina tankar går till offrens anhöriga och till de som skadats. Jag har varit i kontakt med statsminister Jens Stoltenberg för att beklaga det inträffade och vi har erbjudit vår hjälp om detta skulle behövas. Från svensk sida följer vi fortlöpande händelseutvecklingen. Det finns fortsatt stora oklarheter runt det inträffade.

Färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050

Naturvårdsverket ska ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Flera myndigheter involveras i uppdraget och arbetet ska bygga på dialog och samverkan med hela samhället. Det inledande uppdraget beslutades i dag av regeringen.

Naturvårdsverket ska:
– Redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050.
– Analysera behov av långsiktiga förändringar inom olika samhällssektorer. Flera myndigheter engageras i arbetet, bland annat Boverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, SMHI, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova.
– Föreslå förändring i styrmedel eller ytterligare styrmedel för att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt.
– Beräkna hur hela utsläppsreduktionen kan ske inom Sverige, samt hur internationella marknader för utsläppshandel kan användas och utvecklas.

Nu bygger regeringen vidare på den ambitiösa klimatpolitik med strategier och konkreta förslag för att skapa ett Sverige utan klimatutsläpp till 2050. Färdplanen ska användas som hävstång för att skapa nya företag och jobb i hela landet. Det är nödvändigt om Sverige ska kunna konkurrera på de nya gröna marknader som växer fram internationellt, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Det behövs länder som går före och visar att det går att minska utsläppen och samtidigt skapa goda förutsättningar för gott liv. Genom att vi vidtar nödvändiga åtgärder på hemmaplan stärks vår trovärdighet i internationella förhandlingar. Sverige ska vara ett land som samlar och tar med sig andra länder i utvecklingen mot en grön ekonomi och en grön framtid, säger Andreas Carlgren.

Länsstyrelserna får uppdraget att initiera dialoger för att ta tillvara det ambitiösa klimatarbete som sker på regional och lokal nivå, bland exempelvis kommuner, företagare, skolor och intresseorganisationer. Samtalen är en viktig förutsättning för att visa hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att uppnå klimatvisionen.

Arbetet med färdplanen är en unik möjlighet för att ta tillvara det breda engagemang och kunnande som finns runt om i Sverige. Nu påbörjas en aktiv dialog och bred samverkan för att göra Sverige till ett grönt föregångsland, säger Andreas Carlgren.

Bakgrund
Vid FN:s klimatkonferens i Cancún i Mexiko 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp.

Kommissionen har presenterat ett meddelande om en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp med 80-95 procent till 2050.

Regeringen aviserade i klimatpropositionen (prop. 2008/2009:162) en vision att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären till 2050.

Tidsplan
Naturvårdsverket lämnar delrapport 31 januari 2012 om hur olika sektorer i samhället kan beröras. Slutrapport lämnas senast 1 december 2012. Kontrollstation för utsläppsmålet till 2020 genomförs 2015, enligt klimatpropositionen.

Ullenhag välkomnar Kommissionens integrationsmeddelande

Den Europeiska Kommissionen antog igår det andra meddelandet om integration som syftar till att peka ut inriktningen för medlemsstaternas integrationsarbete. Kommissionen konstaterar att integration är ett sätt att förverkliga migrationens potential och att en lyckad integration handlar om ett gemensamt ansvar.

Jag välkomnar Kommissionens integrationsmeddelande. Det är en tydlig markering att integrationen är en viktig framtidsfråga för hela EU. I grunden handlar det om att integration uppnås via arbete och deltagande i samhället. Det är bra att Kommissionen pekar på vikten av fortsatt migration och lyckad integration för att klara vår framtida välfärd, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Det första integrationsmeddelandet lades fram 2005 och handlade om en gemensam agenda för integration. Idag presenteras fortsättningen och den framtida inriktningen för medlemsstaternas integrationsarbete. Det handlar om att stärka invandrares delaktighet i samhället, mera insatser på lokal nivå och att involvera ursprungsländerna i integrationsarbetet.

Sverige driver på för ett öppet och tolerant EU. Även om integration främst är en fråga för respektive medlemsstat att hantera på lokal nivå så delar vi gemensamma utmaningar. Att samarbeta och utbyta kunskap och erfarenheter inom Europa är viktigt för en framgångsrik integration, avslutar Ullenhag.

Europeiskt stresstest visar god motståndskraft i svenska banker

Den europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna genomfört stresstester på europeiska banker, däribland fyra svenska banker. Resultatet visar att de svenska bankerna har god motståndskraft och bekräftar därmed tidigare svenska stresstester. Regeringen stödjer det gemensamma arbetet med stresstesterna och har kraftfullt verkat för att resultatet av testerna ska redovisas öppet.

De fyra svenska banker som deltagit i testet är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Resultatet av det nu genomförda stresstestet visar att de fyra berörda svenska bankerna klarar testet med god marginal. De svenska bankerna tillhör de bäst kapitaliserade i Europa och har därmed en god motståndskraft mot eventuella negativa händelser.

Även om de svenska bankerna är välkapitaliserade fortsätter vi att arbeta för att de ska förbli motståndskraftiga, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Lagen om statligt stöd och stabilitetsfonden ger oss verktyg att agera om situationen skulle förändras.

Syftet med stresstestet är att bedöma bankernas styrka och förmåga att klara ekonomiska chocker samt att identifiera eventuella ytterligare behov av kapital. Totalt testas 91 banker som tillsammans motsvarar mer än 65 procent av den europeiska banksektorn. Stresstestet omfattar ett hypotetiskt scenario. Resultaten av stresstestet är alltså inte en prognos över bankernas utfall, utan ett test av bankernas motståndskraft mot möjliga krisscenarier. Tidigare erfarenheter från bland annat USA och Sverige visar att en öppen redovisning av tester av den här typen ökar förtroendet för banksystemet.

För information om individuella bankers resultat av stresstestet se Finansinspektionens hemsida www.fi.se och EBA:s hemsida www.eba.europa.eu.

Faktaruta
Genom Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut kan regeringen vidta kraftfulla åtgärder i händelse av en bankkris. För att finansiera detta eventuella statliga stöd finns stabilitetsfonden. Statligt stöd kommer dessutom alltid att förenas med stränga villkor som garanterar skattebetalarna full ersättning för den risk de tagit.

Ministerråd om den framtida fiskeripolitiken

Onsdagen den 13 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en framtida fiskeripolitik. I morgon tisdag anordnas ett första ministerråd sedan förslaget presenteras för en första diskussion kring reformen. Statssekreterare Magnus Kindbom deltar som den svenska regeringens representant.

EU:s fiskeripolitik är gemensam, det vill säga medlemsländerna omfattas av samma bestämmelser. EU-kommissionen presenterade i förra veckan ett förslag med nya fiskeregler för 2013. Bland nyheterna märks förbud mot såkallat utkast, det vill säga att slänga tillbaka fisk i havet för att den för liten eller för att kvoten är fylld. Kommissionen vill att all fångst ska tas i land och räknas av kvoten.

Utkast av fisk är ett bevis på ett system som inte fungerar. Vi kan inte nå en hållbar fiskeripolitik så länge som vi kastar överbord fullt duglig fisk, säger statsekreterare Magnus Kindbom.

Vidare föreslår EU-kommissionen en ökad regionalisering inom EU och att medlemsländerna själva föreslår hur de ska uppnå de långsiktiga planerna med mål om ett maximalt hållbart fiske år 2015. Det föreslås ett krav på att EU bedriver fiske i länder utanför EU på ett långsiktigt hållbart sätt och att mänskliga rättigheter respekteras. Kommissionen föreslår också att subventionerna till fiskeflottan ska tas bort. En överföring av fiskerättigheter blir obligatorisk på nationell nivå, något som ska förhindra att ett annat medlemsland kan köpa ut en fiskeflotta.

Nu måste vi arbeta för att komma ifrån den kortsiktiga lönsamheten som präglar en stor del av dagens fiskeripolitik. Om vi i framtiden över huvudtaget ska kunna ha ett fortsatt fiske så måste vi komma bort från de subventioner som driver på den redan överdimensionerade flottan. Den svenska regeringen kommer fortsätta driva frågan om att all stödfinansiering som kan öka EU:s fiskeflotta måste upphöra, säger statsekreterare Magnus Kindbom.

Staten säljer Arbetslivsresurs

Regeringen har beslutat att sälja företaget Arbetslivsresurs AR AB (publ) (Arbetslivsresurs) till SMTW Personal Holding AB (SMTW) för 145 miljoner kronor. Pengarna kommer att användas till att minska statsskulden.

Genom försäljningen ges Arbetslivsresurs bättre förutsättningar att bedriva sin viktiga verksamhet. Med de nya ägarna möjliggörs en god regional täckning samtidigt som verksamheten kommer att stå på en större och stabilare grund, säger Peter Norman.

Den nya koncernen kombinerar SMTW:s bemanningstjänster, som erbjuds genom Arena Personal, med Arbetslivsresurs tjänster inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering. Arbetslivsresurs förväntas dra fördel av SMTW:s relationer till en bredare krets av arbetsgivare och kan genom dessa skapa förutsättningar för fler människor att komma tillbaka i arbete.

Försäljningen av statens samtliga aktier i Arbetslivsresurs sker i enlighet med regeringens avsikt att minska ägandet i bolag som verkar på kommersiella marknader med effektiv konkurrens utan särskilda samhällsuppdrag. Regeringens utgångspunkt är alltid att skattebetalarnas intressen ska värnas på bästa sätt.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Försäljningen sker till marknadspris och till en nivå som överstiger två oberoende värderingsutlåtanden. Regeringen har sedan 2007 riksdagens medgivande att sälja Arbetslivsresurs.

Tidigare i år har staten även erhållit en utdelning om 56 miljoner kronor från Arbetslivsresurs.

Ernst & Young har varit statens finansiella rådgivare och Vinge har varit statens juridiska rådgivare.

Fakta om företagen
Arbetslivsresurs bedriver verksamhet inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering. Bolaget omsatte 350 miljoner kronor år 2010 och dess kunder finns hos företag, myndigheter samt organisationer såsom trygghetsstiftelserna. Genom att utveckla människor utvecklar Arbetslivsresurs organisationer samt uppnår resultat: både mänskliga och ekonomiska – vilket bidrar till ett friskare arbetsliv. Arbetslivsresurs finns på ca 40 orter i landet och har drygt 200 medarbetare. För mer information se www.arbetslivsresurs.se

SMTW bedriver bemanningsverksamhet via sina dotterbolag Arena Personal AB och Svea Support i Stockholm AB. SMTW omsatte knappt 270 miljoner kronor år 2010 och ägs till 62 procent av Norges Investor Fond IV, 13 procent av Magnus Eriksson, 10 procent av Hans Risberg samt till 15 procent av bolagets anställda. För mer information se www.arenapersonal.se.

Regler och villkor för fristående skolor

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska utifrån en beskrivning av ägarstrukturen inom skolväsendet bland annat överväga om Statens skolverk och Skolinspektionen kan publicera information om offentliga och fristående skolor på ett mer lättillgängligt sätt så att elever, föräldrar och andra intressenter kan utläsa och jämföra olika skolors kvalitet.

Kommittén ska också redovisa rättsläget när det gäller avknoppning av kommunal verksamhet på skolområdet och om det bedöms nödvändigt tydliggöra och förenkla regleringen.

Vidare ska kommittén utreda om det, i fall då Statens skolinspektion riktar allvarlig kritik mot en huvudman för bristande kvalitet i undervisningen och det finns belägg för att ekonomiska uttag ur verksamheten väsentligen har bidragit till bristerna, finns behov av att Skolinspektionen tar hänsyn till detta och, om så bedöms vara fallet, föreslå hur det bör ske.

Kommittén ska också överväga om Skolinspektionen ska ges en utökad möjlighet att granska huruvida förutsättningarna för godkännandet som huvudman även fortsättningsvis är uppfyllda i det fall en fysisk eller juridisk person får ett väsentligt inflytande i en av Skolinspektionen godkänd fristående skola. Kommittén ska, om den anser att behov finns, lämna förslag till en sådan utökad möjlighet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012.

Kommittédirektivet i sin helhet