månadsarkiv: september 2011

Handelsminister Ewa Björling besöker Washington

Fredag den 23 september deltar Ewa Björling i ”Transatlantic Task Force on Trade” i Washington, som arrangeras i samarbete med German Marshall Fund och Ecipe. Det är en arbetsgrupp som granskar hur man kan förstärka samarbete över Atlanten om handelsfrågor. Gruppen består av deltagare från båda sidor Atlanten som har omfattande erfarenhet av handelsfrågor, från såväl företagshåll som politiker.

Handelsministern kommer även att möta representanter för Swedish American Chamber of Commerce, SACC, och hålla inledningsanförande vid lanseringen av den nya satsningen på Swedish American Green Alliance, SAGA, som äger rum i House of Sweden.

Dessutom kommer möten om handelspolitiska frågor med presidentens internationelle ekonomiske rådgivare Michael Forman och Miriam Sapiro, USTR, att äga rum.

Birgitta Ohlsson välkomnar dansk helomvändning

EU-minister Birgitta Ohlsson kommenterar medieuppgifter om att den tillträdande regeringen i Danmark kommer att ställa in planerna på utökade gränskontroller.

Det är mycket positivt att det nu finns en parlamentarisk majoritet för att skrota planerna på gränskontrollerna i Danmark.

Genast ser vi fördelarna med att främlingsfientliga Dansk Folkeparti blir utan inflytande. Det känns mycket bra och är en seger för människors fria rörlighet inom EU. Planerna på danska gränskontroller hör hemma i soptunnan.

Den fria rörligheten är en av grundbultarna inom EU. Att människor kan röra sig mellan Sverige och Danmark utan att bli kontrollerade i onödan är helt centralt, särskilt med tanke på de tusentals som pendlar över sundet.

Johan Unenge Sveriges första läsambassadör

Den första ambassadören för ungas läslust presenterades idag av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bok & Bibliotek i Göteborg. Det är Johan Unenge, kanske mest känd för böckerna och filmerna om Eva & Adam.

Juryns motivering lyder: ”Johan Unenge har lång erfarenhet av såväl skrivande som tecknande. Förutom böcker och serier har han skrivit manus för TV och film. Han är en av skaparna av Eva & Adam, Livet enligt Rosa och Gyllene Knorren och har på egen hand gett ut ett trettiotal böcker. Genom otaliga besök i skolor har han en inspirerande och självklar kontakt med sina unga läsare. Johan Unenge är därför en synnerligen lämpad läsambassadör”.

Det är lätt för dagens unga människor att missa böckernas värld när så mycket annat pockar på uppmärksamhet. Jag tror att det är viktigt att hjälpa dem att hitta dit, säger Johan Unenge.

Läsambassadörens uppgift är att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för unga. Kulturrådet är initiativtagare till projektet och Författarcentrum fungerar som kansli för verksamheten.

På bara fem år har ungas attityd till läsande förändrats. En undersökning från Medierådet visar att år 2006 läste drygt en tredjedel av barnen efter skolan, 2010 endast 18 procent. Det är en halvering under femårsperioden. Dessutom har läsförståelsen bland svenska 15-åringar försämrats.

Att läsa böcker är underhållning, vardagsflykt och kunskap. Läsning ger också större förståelse för andra människor och det behövs mer än någonsin idag, säger Sveriges första läsambassadör.

Budgetnyheter från Näringsdepartementet

I budgetpropositionen för 2012 presenteras en rad insatser och åtgärder inom områdena infrastruktur, it-, energi- och näringspolitik.

Regeringen satsar ytterligare fem miljarder för bättre infrastruktur
En robust infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft, för såväl storstädernas arbetsmarknadsregioner som för landsbygden. Regeringens extrasatsning på 5 miljarder på järnväg och väg är en del i regeringens fortsatta arbete att stärka välfärden och förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige. Fler ska kunna arbeta och fler ska få det lättare att ta sig till arbetet.

Beredskapsflygplatser säkrar akut sjukvård i hela landet
Regeringen föreslår att ge Trafikverket i uppgift att genom frivilliga överenskommelser säkerställa ett nät av 10 flygplatser som håller beredskap dygnet runt. För akuta sjuktransporter är tiden avgörande. Regeringen satsar 7 miljoner kronor till merkostnader för sådana flygplatser. Trafikverket ansvarar för att välja ut vilka de 10 flygplatserna ska vara.

En halv miljard till bredbandsutbyggnad
Bredbandsutbyggnaden får en rejäl skjuts framåt i och med regeringens höstbudget. Under kommande tre år satsas ytterligare närmare en halv miljard kronor. Regeringens utgångspunkt är att marknaden ska tillhandahålla säkra och goda elektroniska kommunikationer. För att påskynda utbyggnaden på landsbygden gör regeringen nu en tillfällig satsning över tre år.

Översyn av det statliga riskkapitalet
Regeringen kommer att se över de statliga riskkapitalinsatserna. Syftet är att stärka finansiering till företag i de tidigaste faserna, öka kundnyttan för företagen genom ett tydligare och effektivare system och på så vis göra det möjligt att få ut mer av systemet utan att tillföra mer kapital.

Regeringen satsar på energi- och klimatrådgivning
I höstbudgeten satsar regeringen 140 miljoner kronor årligen på fortsatt energi- och klimatrådgivning för 2013 och 2014. Energi- och klimatrådgivarnas arbete innebär att enskilda människor, hushåll och företag kan få information och råd kring hur den egna energianvändning kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Man kan också få svar på frågor rörande exempelvis isolering, värmesystem och belysning.

Satsning för att stärka biogasens lönsamhet och produktion
Regeringen föreslår en satsning på 120 miljoner kronor på två år för utveckling, demonstration och marknadsintroduktion av ny teknik och nya lösningar som stärker biogasens lönsamhet och bidrar till ökad produktion. Det aktuella stödet ska stödja utvecklingen av ny teknik och nya systemlösningar som sänker produktionskostnaden eller på annat sätt stärker biogasens konkurrenskraft och därmed bidrar till ökande produktion.

Konkurrensfrämjande åtgärder föreslås för välfärdsföretagen
Tillväxtverket får i uppdrag att ge stöd till småföretagare på apoteksmarknaden. Det handlar dels om att stödja små enskilda aktörer som vill etablera sig på apoteksmarknaden, dels att fånga upp och rapportera vilka svårigheter dessa aktörer ser samt ge förslag på vilka insatser som kan behövas för att komma tillrätta med dessa.

Åtgärden bedöms kunna sänka inträdeshindren och skapa ökade förutsättningar för små aktörer att etablera sig och bedriva verksamhet på den omreglerade apoteksmarknaden. För uppdraget avsätts 1 miljon kronor 2012 och 2 miljoner kronor 2013.

Ny satsning på innovationsupphandling
Som ett led i att steg för steg förbättra innovationsklimatet, och därmed möjligheten till nya jobb och fler företag i Sverige, satsar regeringen 24 miljoner kronor i höstens budget på offentlig innovationsupphandling. Syftet med regeringens satsning är att innovationsupphandling ska används i större utsträckning som en del i att skapa bättre lösningar inom de samhällsuppdrag som finansieras med skattebetalarnas pengar.

Fortsatt satsning på Nätverket för vindbruk
Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2012 föreslå att insatserna för nätverket för vindbruk som arbetar med informationsspridning och kunskaps¬uppbyggnad om vindkraft ska förlängas med fyra år. Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor per år tillförs för detta ändamål för perioden 2012-2015. Syftet med Nätverket för vindbruk är att sprida information om vindkraft samt bygga upp kunskap hos såväl allmänheten som projektörer som myndighetshandläggare och politiker och på det sättet leda till en hållbar och effektiv vindkraftsuppbyggnad.

Ny satsning på smarta elnät
Regeringen satsar 10 miljoner kronor per år under tre år (2012-2014) för att Sverige bättre ska kunna dra nytta av utvecklingen av s.k. smarta elnät. Pengarna ska gå till att stärka samverkan mellan berörda aktörer och för att öka kunskaperna om de möjligheter som finns med den nya tekniken.

Regeringens satsningar inom biståndspolitiken

Regeringen avsätter en procent av beräknad bruttonationalinkomst (BNI) till utvecklingssamarbete 2012. Det innebär 35,8 miljarder, en ökning med 640 miljoner kronor. I detta ingår även kostnader från andra delar av statens budget som klassas som bistånd, till exempel kostnader för asylsökande, det svenska bidraget till EU-biståndet och bidrag till vissa FN-organs reguljära budget till en summa av 5,5 miljoner kronor. Biståndsdelen av utgiftsområdet Internationellt samarbete och Reformsamarbete i Östeuropa uppgår till 30,3 miljarder.

Nya initiativ

Demokratisering och yttrandefrihet
– Regeringen stärker sin satsning på demokratisering och yttrandefrihet med särskilt fokus på förändringsaktörer, försvarare av mänskliga rättigheter och till länder som befinner sig i övergången till demokrati. Regeringen avsätter ca 90 miljoner kronor till denna särskilda satsning.

Företagsamhet för fattigdomsbekämpning
– Regeringen satsar på tillväxt och privatsektorutveckling och avsätter 650 mkr i 2012 års biståndsbudget för att specifikt stödja företagsamhet för fattigdomsbekämpning. Med särskilda satsningar på entreprenörskap kan Sverige bidra på ett konkret sätt till förbättrade levnadsvillkor, arbetstillfällen och självförsörjning för fattiga människor.

För att bidra till framväxten av bärkraftiga små- och medelstora företag i länder där privat kapital inte kan mobiliseras i tillräcklig utsträckning föreslås ett långsiktigt kapitaltillskott till Swedfund om minst 1,2 miljarder kronor över den närmaste treårsperioden, varav 400 miljoner år 2012.

Satsning på millenniemålen
Regeringen gör en samlad ansträngning fram till 2015 för att stärka Sveriges bidrag till millenniemålen. Insatserna till Afrika ökar och särskilt fokus läggs på millenniemål 4 (minskad barnadödlighet), 5 (förbättrad mödrahälsa) och 7 (bland annat förbättrad tillgång till vatten och sanitet).

Den millenniemålssatsning på världens barn och unga som lanserades i fjolårets budget fortsätter, med fokus på åtgärder för att förebygga och bekämpa diarré och sjukdomar orsakade av förorenat vatten och bristande sanitet. Fortsatt stöd till forskning om fattigdomsrelaterade sjukdomar, som främst drabbar barn, förväntas på sikt bidra till att minska barns ohälsa. I satsningen ingår också att verka för att tillgången till grundskoleutbildning, särskilt för flickor, ska öka i en del av Sveriges samarbetsländer.

Fördjupat humanitärt stöd
För att kunna bistå världens allra svagaste och mest utsatta människor kommer regeringen under 2012 att fördjupa sitt humanitära engagemang. Totalt avsätts drygt fem miljarder kronor i årets budget för humanitära insatser. Ungefär tre miljarder kronor går via Sida till främst appeller för hjälp i olika länder. Drygt två miljarder kronor hanteras av UD och omfattar basbudgetstöd till humanitära organisationer som till exempel UNICEF, UNHCR, WFP och ICRC (Internationella Röda korset).

Water Aid Innovation Challenge
Regeringen höjer också ambitionen inom området vatten och sanitet för att bidra till att uppnå millenniemål 7 (att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling). Regeringen kommer som ett led i detta att lansera Water Aid Innovation Challenge: ett initiativ riktat till innovatörer, entreprenörer och organisationer i det civila samhället, som kan bidra med smarta lösningar på kända utvecklingsutmaningar på vattenområdet.

Stipendier till utländska studenter
Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för att göra det möjligt för studenter som kommer från länder som enligt OECD/DAC räknas som biståndsländer att komma till Sverige och studera.

Fortsatt svensk militär insats i Libyen

Sverige ska fortsätta att delta i den internationella militära insatsen i Libyen. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, som därmed säger ja till regeringens förslag. Riksdagen debatterar och fattar beslut på onsdag.

Bakom utskottets ställningstagande står Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Förslaget innebär att regeringen ska ställa en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst 30 dagar. Deltagandet är tänkt att inledas den 25 september 2011.
En förutsättning är dock att Nato beslutar om en förlängning.

Enligt planerna ska Sverige bidra med flygstridskrafter och stödresurser. Det innebär bland annat att fem plan av typen JAS 39 Gripen blir kvar för att verkställa FN:s säkerhetsrådsresolution 1973. Även resurser för informationsoperationer ska ställas till förfogande. Sammantaget handlar det om ett bidrag på cirka 140 personer. Styrkan ska kunna förstärkas tillfälligt vid behov.

Den internationella insatsen i Libyen grundar sig på ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Sverige har deltagit i den militära insatsen sedan april 2011.

Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har i separata reservationer föreslagit att beslutet ska avslås.

Stefan Attefall deltar i paneldebatt om Framtidens boende och fastigheter

Onsdagen den 21 september medverkar civil- och bostadsminister Stefan Attefall i en paneldebatt om Framtidens boende och fastigheter på Elmia mässan i Jönköping. Innan paneldebatten kommer han även att medverka i en ”lättsam” utfrågning i presscentret om framtidens boende.

Paneldebatten ingår i Fjärrvärmemässan som pågår mellan den 20 – 22 september.

Miljönyheter i regeringens höstbudget

Regeringen fortsätter att satsa på våra känsliga hav. Mellan 2012 – 2015 fortsätter vi arbetet genom att avsätta mer än 2.3 miljarder för bättre havs- och vattenmiljö. Vi öronmärker också pengar till det nya arbetet med havsplanering. Miljöbudgeten kommer fortsatt att ligga kvar på en nivå beräknad till ca 20 miljarder kronor under mandatperioden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

En av de största miljöutmaningarna är att ställa om transportsektorn till det förnyelsebara. Målet är en transportsektor oberoende av fossila bränslen 2030. Med en breddad supermiljöbilspremie från 2012 som också inkluderar företag går startskottet för att få ut de riktigt miljövänliga bilarna på våra vägar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

I spåren av klimatförändringarna förväntas det framtida klimatet bli allt mer nederbördsrikt, med ökade risker för översvämningar, ras och jordskred. Regeringen satsar där på att klimatsäkra Sverige genom att bland annat inrätta ett kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och fortsätta arbetet med lokala klimatsamordnare vid länsstyrelserna, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Sverige ska utse ny ambassadör för Libyen

Sverige har idag meddelat det Nationella Övergångsrådet i Libyen sin avsikt att utse en ny svensk ambassadör för landet. Med Stockholm som bas kommer denne ambassadör att ofta och regelbundet besöka Libyen.

Det Nationella Övergångsrådet har även inbjudits att utse en chef för Libyens ambassad i Stockholm. Detta skedde vid ett möte mellan de båda ländernas FN-representationer.

Sverige ser fram emot ett brett samarbete med ett fritt och demokratiskt Libyen, säger utrikesminister Carl Bildt.

EU och den internationella kontaktgruppen för Libyen har konstaterat att det libyska Nationella Övergångsrådet för närvarande är den enda legitima representanten för Libyen. Detta bekräftades vid toppmötet i Paris den 1 september. Den 16 september fattade FN:s Generalförsamling beslut om att det Nationella Övergångsrådet representerar Libyen i FN.