månadsarkiv: januari 2012

Sverige nominerar Mona Sahlin till generaldirektör för ILO i Genève

På förslag av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström nominerar Sverige Mona Sahlin som kandidat till posten som generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Genève. De svenska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna stödjer kandidaturen.

Nuvarande generaldirektören, chilenaren Juan Somavia, avgår den 30 september 2012. Samtliga tidigare generaldirektörer ända sedan ILO bildades 1919 har varit män.

Mona Sahlin har en synnerligen gedigen och bred sakkunskap om frågor av central betydelse för ILO:s verksamhet. Med sin bakgrund som vice statsminister, partiordförande för det svenska socialdemokratiska partiet, statsråd under olika perioder med ansvar för bland annat arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, jämställdhetsfrågor, demokrati- och integrationsfrågor, småföretagande, energifrågor och näringspolitik är Mona Sahlin utomordentligt väl lämpad att efterträda Somavia. Till detta ska också läggas hennes ingående erfarenhet av parlamentariskt arbete och mycket nära samarbete med arbetsmarknadens parter och civila organisationer.

Under 1997-1998 var Sahlin ordförande i Europaåret mot rasism och fungerade som ordförande för avslutningskonferensen. Som ordförande i EU:s ministerråd för sysselsättnings- och sociala frågor bidrog Sahlin i hög grad till ett framgångsrikt svenskt EU-ordförandeskap 2001. Sahlin deltar aktivt i socialistinternationalens möten, bland annat som vice president vid mötet i Aten i mars 2011. Hon har ett omfattande internationellt kontaktnät.

Fakta om ILO
ILO är FNs fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor med 183 medlemsstater. ILO:s ställning inom FN-systemet är unik. Organisationen är trepartisk till sin struktur, vilket är styrande för hela verksamheten. Medlemsstaterna företräds av sina regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Med stöd av internationella normer och genom tekniskt bistånd till medlemsländerna och en omfattande forsknings- och informationsverksamhet har ILO till uppgift att främja sysselsättning, goda arbetsvillkor, respekt för arbetstagarnas rättigheter, jämställdhet i arbetslivet och social trygghet på global nivå.

Uppdrag om yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra en extra ansökningsomgång motsvarande ca 1 000 årsstudieplatser när det gäller yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (yrkesvux) under 2012. Platserna ska erbjudas de kommuner som drabbas av arbetslöshet med anledning av nedläggningar inom fordonsindustrin i Trollhättan med omgivande kommuner. Fördelningen av platserna ska ske efter samråd med Västra Götalands läns landsting och Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Uppdraget i sin helhet