månadsarkiv: februari 2012

Nya beslut om medicinsk forskning

Forskningsprojektet LifeGene som leds av Karolinska institutet är Sveriges största medicinska forskningsprojekt någonsin och blir unikt i världen. Projektet har dock stoppats av Datainspektionen. Regeringen aviserar idag nya regler som gör att LifeGene kan fortsätta.

Cancer, diabetes och hjärtsjukdomar orsakar mycket lidande. Forskningen med register kan hjälpa oss att komma närmare att lösa dessa sjukdomars gåtor. Självklart ska vi underlätta för den forskningen, inte göra den omöjlig, säger utbildningsminister Jan Björklund.

För bland annat den medicinska forskningen innebär register som LifeGene, biobanker och folkbokföringen enorma möjligheter att lära sig mer om sjukdomars orsaker, men också om samband mellan hälsa, levnadsförhållanden och miljöer.

Sverige ska vara världsledande inom registerbaserad forskning, men då måste vi bli bättre på att utnyttja den guldgruva vi har, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Situationen är akut eftersom Datainspektionen stoppat behandling av personuppgifter inom Karolinska institutets projekt LifeGene och hela projektets framtid är hotad.

Regeringen aviserar nu tre åtgärder för att förbättra förutsättningarna för registerbaserad forskning. En viktig utgångspunkt i alla dessa insatser är att forskningens behov måste vägas mot den personliga integriteten.

1. Nya regler för forskningsregister såsom Life Gene
Regeringen inför nya regler för forskningsregister för bestämt ändamål. Den nya författningen ska gälla universitet och högskolor som ska få föra register för befolkningsbaserad forskning. Forskningen ska handla om vad arv och miljö betyder för uppkomsten av olika sjukdomar och för personers hälsa i övrigt. Personuppgifter ska enbart få samlas in om personen i fråga lämnat sitt uttryckliga samtycke och på begäran ska personuppgifterna utplånas.

2. Nya regler för att underlätta för sambearbetning
En utredare ska undersöka möjligheterna att underlätta att uppgifter från olika register sambearbetas för forskningsändamål. Utredningen ska också föreslå förbättrade förutsättningarna för att genomföra forskningsprojekt som följer en grupp av individer över en längre tid och se över förutsättningarna för att uppdatera befintliga forskningsregister. Utredningen ska redovisas under 2013.

3. Ny organisation för sambearbetning
Den så kallade Statistikutredningen får ett nytt uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta registerbaserad forskning. Exempelvis kan forskare behöva information både från register som finns hos Socialstyrelsen och från SCB:s befolkningsregister. Idag kan olika regelverk och praktiska hinder försvåra samkörning av dessa uppgifter. Utredaren ska bland annat identifiera olika myndigheters ansvar för register och föreslå organisatoriska åtgärder, till exempel hur innehållet i register kan beskrivas mer enhetligt. Utredare är Bengt Westerberg. Han ska redovisa denna del i ett delbetänkande senast i maj 2012.

Fakta LifeGene:
LifeGene är ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. Det handlar om hur gener, miljö och levnadsvanor påverkar vår hälsa. Projektet ska ha cirka 500 000 deltagare som följs under många år med regelbundna enkäter, hälsokontroller samt blod- och urinprov.

Datainspektionen har stoppat projektet eftersom man menar att insamlingen av personuppgifter strider mot personuppgiftslagen. Man skriver bland annat att LifeGenes syfte att samla in uppgifter för framtida forskning är ett för opreciserat ändamål.

Eskil Erlandsson ger sig ut på "bonderesa"

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson reser land och rike runt för att träffa primärproducenter. Resan tar sin början i Östergötland den 29 februari. Eskil Erlandsson besöker då en grisgård och pressen är välkommen att delta vid besöket.

2012 är bondens år. Eskil Erlandsson startar sin ”bonderesa” i Östergötland nu den 29 februari och avslutar den i Jämtland i maj. I år är primärproduktionen, som är ett av fokusområdena i satsningen på Sverige – det nya matlandet, prioriterad.

Utan duktiga bönder som producerar fina råvaror faller övriga delar i Matlandet. Bonden är kung i Matlandet. Därför är primärproduktionen ett prioriterat område under 2012 för att öka livsmedelsproduktionen och därmed skapa fler jobb på landsbygden, säger Eskil Erlandsson.

Landsbygdsministerns ”bonderesa” tar sin början på en grisgård i Skänninge onsdagen den 29 februari. Pressen är välkommen att delta under besöket på gården.

Anmäl deltagande på gårdsbesöket till Hanna Berndtsson.

Om Eskil Erlandssons ”bonderesa”
År 2012 är primärproduktionen i fokus. Under årets första del åker Eskil Erlandsson till fem landskap för att besöka fem olika produktionsgrenar.
Februari – Östergötland – gris
Mars – Skåne – fågel och växtodling
April – Gotland – får
Maj – Kalmar – mjölk
Maj – Jämtland – nöt

Tid och plats:
Tid: onsdagen den 29 februari klockan 11.00 – 12.30
Plats: Vistena Askegård 3, Skänninge

Göran Hägglund delar ut David Legas stipendium

Onsdagen den 29 februari delar socialminister Göran Hägglund ut David Legas stipendium på Sällsynta dagens konferens på Oscarsteatern i Stockholm. Priset tilldelas en ung inspirerande person som är ideellt engagerad i någon av de sällsynta diagnosföreningarna.

2008 genomfördes den första Sällsynta dagen i Sverige och nu fyra år senare kommer uppföljaren. Den arrangeras på skottårsdagen av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Nu firas Sällsynta dagen internationellt i 56 länder.

Tid och plats:
Tid: Onsdagen den 29 februari kl. 15.00 (prisutdelningen)
Plats: Oscarsteatern, Kungsgatan 63, Stockholm

Regeringen stöder kampanj för fler internetanvändare

Ytterligare en halv miljon människor i Sverige ska få erfarenhet av att använda internet till år 2013. Det målet har den ideella kampanjen Digidel 2013 satt upp och arrangerar därför bland annat Get online week under perioden 26-30 mars. Kampanjen sker samtidigt i hela Europa och i Sverige ska aktiviteter ske över hela landet.

Att öka det digitala deltagandet är en prioriterad fråga och en del av regeringens nationella it-policy Digital Agenda för Sverige: it i människans tjänst. Regeringen har därför beslutat att lämna ett ekonomiskt bidrag för att Digidel ska kunna skapa uppmärksamhet kring Get online week och nå så många internet-noviser som möjligt, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I Digital Agenda för Sverige står att ”alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder”.

Idag är det väldigt många av oss som använder internet regelbundet men det finns fortfarande de som inte gör det. Många som inte tycker de har någon nytta av datorer eller internet, ändrar sig när de får hjälp att prova själva. Jag vill verkligen hylla alla som frivilligt ger av sin tid för att hjälpa andra att bekanta sig med internet, säger Anna-Karin Hatt.

Bakgrund
Digidel 2013 är en kampanj som drivs av aktörer från bibliotek, folkhögskolor, ideella föreningar såsom handikappförbunden och Seniornet, IT&Telekomföretagen, lärcentra, myndigheter, Sambruk och studieförbund. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE, är mottagare av regeringens ekonomiska bidrag för kampanjen Get online week och samordnar Digidel 2013 och ansvarar för vissa kansliresurser.

Mer information om regeringens strategi Digital agenda för Sverige: www.regering.se/digitalagenda. Mer information om Digidel 2013: www.digidel.se. Mer information om den europeiska kampanjen Get online week: www.getonlineweek.eu.

Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildning

I högskolelagen (1992:1434) finns det bestämmelser om högskolor under kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap. Några sådana högskolor finns dock inte längre. I denna promemoria föreslås att högskolelagens bestämmelser och anslutande föreskrifter på området ska upphävas.

Promemorian i sin helhet

Sten Tolgfors till Skåne

På onsdag den 29 februari är försvarsminister Sten Tolgfors i Skåne för att göra ett förbandsbesök vid södra skånska regemente P 7 samt besöka Löderup för att del av hur kommunen arbetar med att förebygga stranderosion.

Besöket inleds vid P 7 där Sten Tolgfors träffar förbandschefer och personal. Han kommer också få en förevisning av verksamheten samt hur samarbetet med kommuner och näringsliv fungerar.

Under eftermiddagen träffar Sten Tolgfors representanter för Ystads kommun vid Löderups strandbad för att del av deras arbete med att förebygga stranderosion.

Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ändringar i överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Ändringarna innebär att banken ges möjlighet att bedriva verksamhet i länder i södra och östra Medelhavsregionen, förutsatt att länderna vid en särskild prövning bedöms uppfylla vissa politiska och ekonomiska villkor.

Propositionen i sin helhet

Anna-Karin Hatt välkomnar den skånska digitala agendan

Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län har idag undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet för en regional digital agenda i Skåne. Signeringen ägde rum i samband med it- och energiminister Anna-Karin Hatts besök i Malmö.

Det är glädjande att man i Skåne kommer att utarbeta en regional digital agenda med bred förankring hos länsstyrelsen och Region Skåne. Den Digitala Agendan för Sverige måste matchas av motsvarande agendor i regioner, län och kommuner. Hela Sverige – från Kiruna till Ystad – från landsbygd till storstad – från det offentliga till näringslivet – måste bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit krävs regionala digitala agendor, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Med besöket i Malmö fortsatte it- och energiminister Anna-Karin Hatt sin digitala agenda-turné. Vid dagens rundabordssamtal diskuterades öppen data och hur vi ska kunna underlätta för entreprenörer att utveckla smarta och innovativa e-tjänster utifrån offentlig information.

Efter samtalet undertecknade både Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne en avsiktsförklaring. Genom detta ställer de sig bakom det it-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att de har för avsikt att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.

Skåne är andra stoppet på it- och energiminister Anna-Karin Hatts regionala digitala-turné som pågår under våren 2012. Syftet med turnén är att uppmärksamma de län och regioner som påbörjat ett arbete med att ta fram en egen regional digital agenda.

Nästa stopp på turnén blir i Kalmar den 19 mars.

Anders Borg till finansministermöte i Bryssel

Tisdagen den 21 februari deltar Anders Borg i Ekofinrådets möte i Bryssel tillsammans med EU:s övriga finansministrar.

På mötet ska bland annat kommissionen presentera den rapport om mekanismen för att förvarna om makroekonomiska obalanser i de enskilda länderna. Rapporten publicerades den 14 februari. Dessutom ska ministrarna försöka komma överens om ett förslag om förstärkt ekonomisk styrning för euroländerna.

Ekofinrådet ska även diskutera och anta en rekommendation om ansvarsfrihet för genomförande av EU-budgeten för 2010 samt anta slutsatser om kommissionens tillväxtrapport.

Anders Borg planerar att hålla en pressträff cirka klockan 12.30 i det svenska pressrummet i rådsbyggnaden.