månadsarkiv: april 2012

Elfenbenskusten – ändrad avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Elfenbenskusten, med undantag för resor till städerna Abidjan och Grand-Bassam.

För de sydvästliga regionerna Dix-Huit Montagnes, Haut-Sassandra, Moyen-Cavally och Bas-Sassandra avråder Utrikesdepartementet från alla resor.

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer

Regeringen beslutar att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2012 och slutredovisas senast den 15 maj 2014.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Läs mer: SvD

Uppdrag inom ramen för regeringens satsning mot cannabis m.m.

Regeringen beslutar att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att inom ramen för regeringens cannabissatsning ställa samman forskningsresultat och utvärderingar av genomförda insatser som rör narkotikamissbruk och med ett speciellt fokus på cannabismissbruk. Vidare ingår i uppdraget att sprida erfarenheter och information om effektiva metoder och strategier när det gäller såväl förebyggande som tidiga insatser.

För uppdragets genomförande får Statens folkhälsoinstitut 2012 använda högst 4 000 000 kronor. Slutredovisning av genomförandet ska vara Regeringskansliet (Socialdepartementet) tillhanda senast den 31 mars 2015.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Läs mer: DN, SvD, SvD

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2012

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012 (RiR 2011:30).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende redovisningen av potentiell BNP. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och strävar efter att öka tydligheten i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.

Regeringen instämmer däremot endast delvis i Riksrevisionens iakttagelser avseende uppföljningen av överskottsmålet. På detta område avser regeringen inte att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.

Skrivelsen i sin helhet

En översyn av Sveriges förutsättningar att ta emot internationellt stöd vid kriser eller allvarliga händelser i fredstid

Utredningen om internationellt stöd vid kriser har i dag överlämnat betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29) till försvarsminister Karin Enström.

Förra generaldirektören Christina Salomonson har som särskild utredare haft uppdrag att kartlägga de förutsättningar och hinder som kan finnas för Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid, t.ex. vid omfattande naturkatastrofer, kärnenergiolyckor och pandemier.

Utredningens bedömning är att Sveriges nuvarande system för krishantering har goda förutsättningar för att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Inom de analyserade områdena har det visat sig finnas få reella hinder för att ta emot internationellt stöd. I många fall handlar det istället om att aktörerna behöver en fördjupad kunskap om det svenska samhället, krisberedskapssystemet och tillämplig rättslig reglering.

På en del områden kan förutsättningarna emellertid förbättras. Utredningen lämnar ett antal förslag på hur Sveriges förmåga att ta emot internationellt stöd kan stärkas. Bland annat föreslås att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges i uppdrag att genomföra en extra satsning på kompetensutveckling för berörda aktörer inom krisberedskapssystemet för att under de närmaste åren höja kunskapsnivån och förmågan på området. Utredningen föreslår även att en övning bör genomföras på regional och central nivå förslagsvis under våren 2014.

För att ytterligare stärka Sveriges förmåga att ta emot internationellt stöd föreslår utredningen ett antal funktioner och verksamheter som behöver finnas på plats för den aktör som ska hantera en kris eller en allvarlig händelse: en central expertstödsfunktion, ankomst- och avreseplatser, mottagningsplatser, logistik och transporter samt kommunikation.

Tolv nya projekt som bekämpar fattigdom och främjar demokrati

Tolv nya projekt får nu stöd inom Kulturrådets och Sidas aktörssamverkan. Alla konstområden är representerade och projekten involverar samtliga utvalda länder; Sydafrika, Kina, Indien, Botswana, Indonesien och Namibia. Målet med aktörsamverkan är att via kultursamarbete bidra till att bekämpa fattigdom och främja en demokratisk samhällsutveckling.

Stödet ska leda till hållbara relationer, vara baserat på gemensamt ägarskap på sikt och klara sig utan bistånd från Sida, säger Anna Swedmark Westin, handläggare på Kulturrådet. Det är också viktigt att stödet baseras på fattiga människors behov och förhållanden.

Projekt som får bidrag handlar bland annat om idéutbyte inom poesifältet, sommarutbyte mellan konstnärer i Indien och Sverige och kulturarv i Kina. I fem av projektet är barn och ungdomar målgrupp. Inom filmkonsten finns två av projekten i Sydafrika. I projektet ”Let your dream come true” diskuteras olika aspekter av fattigdom och drömmar genom film och foto och i ”Swedish – South African youth project” skapas en filmplattform för ungdomar.

Andra exempel på aktörssamverkansprojekt är Hallands Länsmuseer som driver ett kulturarvsprojekt som länkar samman kulturarv med nutida samhällsutveckling i Kina. Inom designområdet vill Studio Greling stärka lokalt indonesiskt hantverk med modern design. Projektet Ripples: the independent arena and artist exchange initierar ett långsiktigt utbyte mellan svenska och namibianska konstnärer. Kultur i Väst satsar på samarbete mellan svenska och botswanska folkmusiker. Wanås utställningar samarbetar med The Creative India Foundation (CIF) för att bygga upp Indiens första internationella skulpturpark för samtida konst.

Vid första utlysningen hösten 2011 valdes 28 projekt ut. Flera av projekten har nu påbörjat sitt samarbete. Ett av dem handlar om design och är ett utbyte mellan Sverige och Sydafrika: Svensk Industridesign och Eco Design Initiative arbetar för att öka medvetenheten om design för hållbar utveckling bland barn, unga, skolor och företag. Bland annat har 1200 barn involverats i arbetet inför en stor designutställning i Kapstaden som ägde rum i mars. I juni kommer en grupp ungdomar från Sydafrika till Malmö.

Många tänker på design som något färdigt, men det är ju en process där man lär av varandra, säger Janine Johnston, projektledare för Eco Design Initiative, som arbetar med utbildning, utställningar och utbyte för unga entreprenörer.

Hela listan med beviljade bidrag

Uppdrag om uppföljning av indikatorer för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Regeringen beslutar att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en uppföljning av indikatorer för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet avseende år 2011. Uppföljningen ska göras utifrån aktuella indikatorer kopplade till planen för genomförande av jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet (N2004/3108/JÄM).

Val av indikatorer för uppföljning ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Regeringsuppdraget i sin helhet

Nya ambassadörer

Fyra ambassadörer, från Chile, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien och Lesotho, överlämnar fredagen den 27 april 2012 sina kreditivbrev till H.M. Konungen.

Chile
Chiles nyutnämnde ambassadör Horacio del Valle Irarrázaval är född 1952 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1971.
Han är karriärdiplomat, hade sin första utlandstjänstgöring som tredje sekreterare i Italien och har tjänstgjort vid FN organ
och vid chilenska ambassader i Latinamerika. Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2011 – Chef för det nationella rådet i Chile för kultur och konst
2010 – Direktör för kulturfrågor vid utrikesministerie
2005 – 2009 Generalkonsul i Rio de Janeiro
2003 Chef för konsulära avdelningen i utrikesministeriet
2001 Generalkonsul i Lima

Bosnien och Hercegovina
Bosnien och Hercegovinas nyutnämnda ambassadör Jadranka Kalmeta är född 1948 och har kroatiskt ursprung.
Hon tjänstgjorde under åren 1994-1997 vid Kroatiens ambassad i Sarajevo.
Sedan hösten 1997 har hon tjänstgjort vid Bosnien och Hercegovinas utrikesministerium och har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2008 – Ambassador-at-Large, utrikesministeriet. Nationell samordnare för flera regionala initiativ
2005 – 2008 Ambassadör och ständig representant vid de internationella organisationerna i Genève
aug – okt 2004 Ministerråd vid ambassaden i Ljubljana
2000 – aug 2004 Ministerråd vid ambassaden i Paris och vid den ständiga representationen till UNESCO

Bulgarien
Bulgariens nyutnämnde ambassadör Svetlan Christov Stoev är född 1960 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1985.
Under åren 1997-1999 var ambassadör Stoev chef för Skandinavien-desken på utrikesministeriet och under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2011 – Ambassadör i utrikesministeriet
2009 – 2011 Expeditionschef i utrikesministeriet
2005 – 2009 Ambassadör och chef för Bulgariens diplomatiska kontor i Bonn
2003 – 2005 Chef för Europa-enheten
1999 – 2002 Ambassadråd vid ambassaden i Köpenhamn

Lesotho
Lesothos nyutnämnde ambassadör Paramente Phamotse (sidoackrediterad från Dublin) är född 1967 och har en lång karriär inom utbildningsväsendet.

Under åren 1999 – 2009 innehade han olika tjänster i utbildningsministeriet.

Senaste befattningen är biträdande rektor för Lesotho College of Education.

Demokrati inte viktigt för Ewa Björling?

Handelsminister Ewa Björling ställde upp på en kort intervju med Dagens Nyheter där hon bland annat sade att hon inte hade något ansvar för det beslut som fattades 2009 eftersom hon hade en ersättare i sommarregeringen. Hon tycker inte att det behövs någon demokrati i besluten rörande vapenexport, att man i vissa fall kan tillåta sig att exportera vapen till diktaturer om det gynnar Sverige och försöker själv bestämma vad intervjun ska handla om.

Läs hela intervjun här