månadsarkiv: maj 2012

Rättelse: Regeringen utvärderar AP-fonderna

Rättelse till Regeringen utvärderar AP-fonderna

Buffertfondernas långsiktiga resultat har försvagats under 2011 till följd av en negativ utveckling på aktiemarknaderna detta år. Sedan starten 2001 bidrar buffertfonderna ändå positivt till pensionssystemets finansiering. Det framgår av utvärderingen av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen.

Buffertfonderna, dvs. Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, har under perioden 2001-2011 haft en genomsnittlig avkastning på 3,3 procent per år. Det kan jämföras med en genomsnittlig uppräkning av skulderna i pensionssystemet på 3,1 procent per år under motsvarande period. Under 2011 uppgick buffertfondernas avkastning till -1,9 procent.

Första-Fjärde AP-fonderna fortsätter att utveckla sina strategier och förvaltningsmodeller i syfte att uppnå en mer stabil avkastning och portföljer som bättre hanterar kraftiga svängningar på marknaderna. Enligt vad regeringen tidigare har efterfrågat har de fonder som infört nya förvaltningsmodeller kompletterat dessa med metoder för utvärdering av resultaten. Regeringen förväntar sig att fonderna redovisar resultaten av kommande utvärderingar.

I Sjätte AP-fonden har ett genomgripande förändringsarbete inletts under 2011, vilket innefattar fondens strategi, mål och organisation. Regeringen bedömer att förändringarna är en välkommen renodling av verksamheten. Under året har fonden gjort omfattande nedskrivningar av delar av fondens portfölj. Regeringen kommer att följa upp hur en så stor förändring av tillgångarnas värdering kan vara möjlig från ett år till ett annat, utan direkt samband med den övergripande ekonomiska eller marknadsmässiga utvecklingen. Resultatet av uppföljningen kommer att redovisas så snart den har avslutats.

Inom premiepensionssystemet överträffar Sjunde AP-fondens förvalsalternativ den genomsnittliga avkastningen för de privata fonderna. Utvecklingen sedan fondens nya förvalsalternativ AP7 Såfa infördes bekräftar behovet av tydlig information om förvalsalternativets inriktning och risknivå.

Buffertfondernas uppdrag, placeringsregler och kostnadseffektivitet utreds för närvarande av Buffertkapitalsutredningen som ska överlämna sitt betänkande i augusti.

Ökad rättssäkerhet i samband med resning i brottmål

Regeringen har lämnat över en proposition angående resningsförfarandet i brottmål. Förslagen innebär att rättssäkerheten och förutsebarheten ökar för den enskilde som vill ansöka om resning.

Regeringens förslag innebär bland annat att:
– Åklagaren ska under vissa förutsättningar vara skyldig att återuppta en förundersökning när frågan om resning i brottmål aktualiseras. Kraven för att återuppta en förundersökning sänks något jämfört med de krav som utvecklats i praxis. Genom förslaget blir det mer tydligt och förutsebart i vilka situationer åklagaren ska återuppta en förundersökning i resningssammanhang.
– Domstolen får möjlighet att i ett ärende om resning förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd. Ett sådant föreläggande innebär i praktiken att åklagaren kommer att behöva återuppta förundersökningen. Att den enskilde kan vända sig till domstol med en sådan begäran bidrar till en ökad rättssäkerhet för den enskilde.
– Den tidigare tilltalade och målsäganden ska ha rätt till rättsligt biträde när det behövs med anledning av att frågan om resning har aktualiserats. För den tidigare tilltalade ska i sådana fall offentlig försvarare förordnas. På så sätt kommer den som har dömts för brott att kunna få hjälp att utreda om det finns förutsättningar att ansöka om resning.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016

Handlingsplanen ska genom att lyfta fram ett antal strategiska prioriterade områden och därtill kopplade insatser utgöra en grund för regeringens arbete på området under perioden 2012-2016. Planen består av ett antal åtgärder som riktar sig till grupper som särskilt riskerar att drabbas av psykisk ohälsa samt insatser för att förbättra situationen och bidra till återhämtning för personer med psykisk ohälsa.

Syftet är att genom stöd till strategiska insatser inom vård och omsorg skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden.

En av de centrala beståndsdelarna i handlingsplanen är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting eftersom det är kommunerna och landstingen som är huvudansvariga för vården och omsorgen till personer med psykisk ohälsa.

Handlingsplanen avses ses över och revideras 2014.

Tidigare moderat riksdagsledamot arbetar åt Azerbajdzjan

Den före detta moderate riksdagsmannen Göran Lindblad, 62, arbetar enligt Expressen numera som lobbyist åt The European Azerbaijan Society (Teas) där han har till uppdrag att bedriva lobbying i frågan om kriget mellan Azerbajdzjan och Armenien där de sedan länge är oense om regionen Nagorno-Karabach. Denna konflikt var anledningen till att Armenien bojkottade årets Eurovision Song Contest sedan en armenisk soldat skjutits ihjäl vid en gränspostering.

Göran Lindblad satt i riksdagen för Moderaterna mellan 1997 och 2010.

”Det finns ingen ursäkt för att låsa in politiska motståndare eller inte tillåta fredliga diskussioner. Men de har förbaske mig rätt när det gäller kriget mot Armenien.”, säger Lindblad till Expressen.

Moderaternas gruppledare, komikern David Batras fru Anna Kinberg Batra, är emellertid kritisk till uppdraget:

”Det är mycket problematiskt, eftersom det strider mot våra grundläggande värderingar”, säger hon till tidningen.

Även den folkpartistiske EU-ministern Birgitta Ohlsson riktar skarp kritik mot den forne riksdagsmannen:

”Att en svensk före detta rikdsagsman går regimens ärenden är rent ut sagt förkastligt”, säger hon till Expressen.

Läs mer: Expressen, DN.se

Jämtländska kor ger jobb på landsbygden

Bondgård med nötdjur, gårdsmejeri och gårdsbryggeri finns med längs resvägen när landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker Jämtland på sin Bonderesa onsdagen den 30 maj.

Entreprenörsandan i Jämtland är inspirerande. Här finns potential för expansion av gårdarna som inte bara producerar högkvalitativt kött, utan som också håller landskapen öppna och ökar den biologiska mångfalden där djuren betar. Det är oerhört givande att besöka företag som vågar satsa på sina produkter, både när det gäller mat och dryck, säger Eskil Erlandsson.

Bonden står i fokus när landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker Jämtland, men kvällen ägnas åt Matlandets systerprojekt Skogsriket. Eskil Erlandsson håller tal på ett kvällsmöte på Wikners i Persåsen – ett företag som satsar på förädling av de råvaror som skogen har att ge.

Media är välkomna att delta på alla aktiviteter.

Om Eskil Erlandssons Bonderesa
År 2012 är primärproduktionen i fokus. Under årets första del åker Eskil Erlandsson till sex landskap för att besöka olika produktionsgrenar.
Februari – Östergötland – gris
Mars – Skåne – fågel och växthus
April – Gotland – får, Sörmland – växtodling
Maj – Småland – mjölk, Jämtland – nöt

Tid och plats:
Onsdagen den 30 maj
Gårdsbesök, Sunne Högen 115, Orrviken, klockan 10.00 – 11.30
Kullens Gårdsmejeri, Box 258, Klövsjö, klockan 13.00 – 15.00
Klövsjö Gårdsbryggeri, Box 264, Klövsjö klockan 13.00 – 15.00
Wikners i Persåsen, Persåsen 336, Oviken, klockan 16.00 – 18.00
Kvällsmöte, Persåsen 336, Oviken, klockan 19.00

Uppdrag att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för samma kundkategori

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori.

Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till de bestämmelser som bör ligga till grund för och prisförändringsprövningen likabehandlingen.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Birgitta Ohlsson till Bryssel om EU:s långtidsbudget

Tisdagen den 29 maj är Birgitta Ohlsson i Bryssel för överläggningar med allmänna rådet (GAC). Högst upp på dagordningen finns diskussioner om EU:s fleråriga budgetram, den så kallade långtidsbudgeten. För första gången ska samtliga delar av budgeten upp till behandling.

Det danska ordförandeskapet har uppmanat medlemsländerna att lyfta fram sina viktigaste frågorna och prioriteringar. Syftet med tisdagens möte är framförallt att sätta de politiska ramarna för fortsätta förhandlingar. Långtidsbudgeten behandlas även på nästa möte med allmänna rådet den 26 juni och vid stats- och regeringscheferna på Europeiska rådets möte den 28-29 juni.

Jag har gott hopp om att vi ska vara framgångsrika i arbetet med att göra budgeten smalare men vassare. Fler och fler länder ansluter sig till vår linje. Vi behöver ett tydligt fokus på effektivitet. Varje skattekrona Sverige skickar till EU ska göra nytta, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

Biståndsministern till Palestina, Israel och Jordanien

Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker Palestina, Israel och Jordanien den 27-30 maj. Resan syftar till att följa upp det svenska biståndet till regionen och utvärdera hur svenskt utvecklingsarbete bäst kommer till nytta, bland annat inför framtagandet av en ny samarbetsstrategi för Palestina.

Gunilla Carlsson kommer att föra samtal med officiella palestinska, israeliska och jordanska företrädare, däribland den palestinska premiärministern och den jordanska utrikesministern. Hon kommer även träffa representanter för det civila samhället i Palestina och i Jordanien.

Även en rad möten med representanter för EU och FN:s olika organ kommer att hållas för diskussion om biståndssamordning samt utmaningar och möjligheter i regionen. I Jordanien kommer Gunilla Carlsson att diskutera den syriska flyktingfrågan och besöka ett flyktingläger nära syriska gränsen.

Bakgrund
Den arabiska våren och dess krav på demokrati, politisk frihet och mänskliga rättigheter har förändrat den politiska kontexten i Mellanöstern. Sverige har ett djupt engagemang i regionen och är en betydande biståndsaktör. I februari 2012 fattade regeringen beslut om att öka stödet för insatser i regionen. För 2012 har 350 MSEK avsatts för biståndsinsatser inom ramen för den så kallade Mena-strategin.

Stödet till palestinierna uppgår under 2012 till ca 700 miljoner kronor. Under 2012 ska en ny samarbetsstrategi för Palestina utarbetas. Stödet syftar till att främja palestinskt statsbyggande och lindra de humanitära konsekvenserna av den israelisk-palestinska konflikten.

Mona Sahlin blev inte vald till generaldirektör för ILO

Idag åkte Mona Sahlin ur i omgång två i valet till ny generaldirektör för ILO.

Jag beklagar att Mona Sahlin inte blev vald till generaldirektör för ILO. Hon har bedrivit en bra kampanj men den här gången bar det inte hela vägen, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i en kommentar till valet.

Den nya generaldirektören står inför stora utmaningar som jag vet att Mona Sahlin hade klarat av på ett alldeles utmärkt sätt, avslutar arbetsmarknadsministern.

Fakta ILO
ILO är FNs fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor med 183 medlemsstater. ILO:s ställning inom FN-systemet är unik. Organisationen är trepartisk till sin struktur, vilket är styrande för hela verksamheten. Medlemsstaterna företräds av sina regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Med stöd av internationella normer och genom tekniskt bistånd till medlemsländerna och en omfattande forsknings- och informationsverksamhet har ILO till uppgift att främja sysselsättning, goda arbetsvillkor, respekt för arbetstagarnas rättigheter, jämställdhet i arbetslivet och social trygghet på global nivå.

Regeringen utvärderar AP-fonderna

Buffertfondernas långsiktiga resultat har försvagats under 2011 till följd av en negativ utveckling på aktiemarknaderna detta år. Sedan starten 2001 bidrar buffertfonderna ändå positivt till pensionssystemets finansiering. Det framgår av utvärderingen av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen.

Buffertfonderna, dvs. Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, har under perioden 2001-2011 haft en genomsnittlig avkastning på 3,3 procent per år. Det kan jämföras med en genomsnittlig uppräkning av skulderna i pensionssystemet på 3,1 procent per år under motsvarande period. Under 2011 uppgick buffertfondernas avkastning till 1,9 procent.

Första-Fjärde AP-fonderna fortsätter att utveckla sina strategier och förvaltningsmodeller i syfte att uppnå en mer stabil avkastning och portföljer som bättre hanterar kraftiga svängningar på marknaderna. Enligt vad regeringen tidigare har efterfrågat har de fonder som infört nya förvaltningsmodeller kompletterat dessa med metoder för utvärdering av resultaten. Regeringen förväntar sig att fonderna redovisar resultaten av kommande utvärderingar.

I Sjätte AP-fonden har ett genomgripande förändringsarbete inletts under 2011, vilket innefattar fondens strategi, mål och organisation. Regeringen bedömer att förändringarna är en välkommen renodling av verksamheten. Under året har fonden gjort omfattande nedskrivningar av delar av fondens portfölj. Regeringen kommer att följa upp hur en så stor förändring av tillgångarnas värdering kan vara möjlig från ett år till ett annat, utan direkt samband med den övergripande ekonomiska eller marknadsmässiga utvecklingen. Resultatet av uppföljningen kommer att redovisas så snart den har avslutats.

Inom premiepensionssystemet överträffar Sjunde AP-fondens förvalsalternativ den genomsnittliga avkastningen för de privata fonderna. Utvecklingen sedan fondens nya förvalsalternativ AP7 Såfa infördes bekräftar behovet av tydlig information om förvalsalternativets inriktning och risknivå.

Buffertfondernas uppdrag, placeringsregler och kostnadseffektivitet utreds för närvarande av Buffertkapitalsutredningen som ska överlämna sitt betänkande i augusti.