månadsarkiv: juni 2012

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

I promemorian föreslås att regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av den statliga arkivmyndigheten, det vill säga Riksarkivet.

När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana arkivuppgifter ska bestämmelserna i arkivlagen om den statliga arkivmyndigheten tillämpas, dock inte i fråga om tillsyn. Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över sådana kommunala arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt första stycket.

Promemorian har gått ut på remiss med sista svarsdatum den 6 oktober 2012.

Promemorian i sin helhet

En ny tidsbegränsad vapenamnesti

I promemorian föreslås att en ny tidsbegränsad s.k. vapenamnesti införs. Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att vara berättigad till det ska inte dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden mars-maj 2013. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Promemorian i sin helhet

Slutgiltig överenskommelse om det enhetliga patentskyddet

Vid Europeiska rådet nåddes i dag en överenskommelse om den sista kvarvarande frågan i förhandlingarna om det enhetliga patentskyddet, nämligen var den nya enhetliga patentdomstolens centrala avdelning i första instans ska ligga.

Lösningen på frågan, som blockerats sedan december, innebär att den centrala avdelningen får sitt säte i Paris samtidigt som delar av den kommer att ligga i London och München.

Överenskommelsen är mycket glädjande. Den innebär att rådet nu är överens om alla delar i förhandlingspaketet och att år av hårt arbete burit frukt, säger handelsminister Ewa Björling. Handelsministern tillägger dock att alla var tvungna att göra eftergifter för att nå denna kompromiss, men att överenskommelsen ger en god grund för ett konkurrenskraftigt europeiskt patentsystem.

Ett förbättrat patentsystem är viktigt för våra svenska innovatörer, särskilt för små och medelstora företag, säger justitieminister Beatrice Ask. Överenskommelsen innebär väsentliga förbättringar jämfört med dagens system eftersom det blir enklare, mindre kostsamt och mer enhetligt.

Förhoppningsvis kan det nya systemet vara på plats under våren 2014.

EU-ministern kommenterar Cyperns EU-ordförandeskap

Söndagen den 1 juli lämnar Danmark över ordförandeskapet i EU till Cypern. EU-minister Birgitta Ohlssons kommentar:

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget går in i ett kritiskt skede. Cypern har ett viktigt uppdrag i att se till att processen går framåt och att vi håller tidtabellen.

Vi behöver en budget som drar åt svångremmen, EU ska inte slösa när medlemsländerna sparar. Vi måste också lägga krutet på forskning och innovationer. Saker som skapar mervärde och ekonomisk tillväxt.

Personal från Lantmäteriet bistår flyktingar i Jemen

Uppblossande strider i Jemen har tvingat runt en halv miljon människor att fly sina hem. Det handlar i norr om strider mellan olika religiösa i grupper, i söder om regelrätt krig mellan regeringstrogna och Al-Qaida. Dessutom utgör landet genomfart för mängder av flyktingar från Somalia. FN finns på plats med humanitär hjälp, och för att bistå med datahantering av flyktingdata för kartering av flyktingströmmar har Anton Bacic från Geo SE funnits på plats och stöttat FN:s flyktingorgan UNHCR i tre månader.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida

Uppgradering av Palestinas representation i Sverige

I dag undertecknade utrikesminister Carl Bildt och den palestinska ambassadören Hala Husni Fariz ett värdlandsavtal. Avtalet ger Palestinas representation i Sverige en ställning som är likvärdig med en ambassad i Stockholm.

Den palestinska regeringen har gjort stora framsteg i arbetet på att lägga grunden till en palestinsk stat. Sverige har en ledande roll i det internationella stödet för palestinskt statsbyggande. Det är därför naturligt för oss att ta det här steget, säger utrikesminister Carl Bildt.

Eftersom Sverige inte erkänt Palestina som stat är Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser inte direkt tillämplig och det krävs att immunitet och privilegier regleras i ett särskilt värdlandsavtal. Värdlandsavtalet sluts formellt sett med PLO till förmån för den palestinska myndigheten. Eftersom en lagändring krävs för att avtalet ska träda i kraft kommer en proposition att lämnas till riksdagen under hösten.

Den palestinska representationen i Stockholm uppgraderades 2011 från generaldelegation till Palestinas representation (Mission of Palestine). Från och med 2010 tituleras chefen ambassadör (Ambassador/Head of Mission).

Ett växande antal EU-länder har uppgraderat de palestinska representationernas formella ställning och gett dem immunitet och privilegier på samma sätt som ambassader.

Uppdrag att utveckla öppna jämförelser inom läkemedelsområdet samt utbetalning av medel

Socialstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utveckla öppna jämförelser inom läkemedelsområdet. I uppdraget ingår att först redovisa en gemensamt överenskommen projektplan, att ta fram och redovisa öppna jämförelser på området, samt att föreslå hur öppna jämförelser inom läkemedelsområdet ska utvecklas framgent. För ändamålet tilldelas Socialstyrelsen 1 000 000 kronor och regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor till SKL.

Redovisningen av den gemensamma projektplanen ska ha inkommit till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2012. Rapporteringen av de öppna jämförelser inom läkemedelsområdet som parterna gemensamt ställer sig bakom ska ha inkommit senast den 15 juni 2013. De gemensamma förslagen på hur öppna jämförelser inom läkemedelsområdet ska utvecklas framgent ska ha inkommit senast den 1 september 2013.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Regeringen förlänger förordnandet för FOI:s generaldirektör i ytterligare 6 år

Regeringen har igår beslutat att förordna Jan-Olof Lind i ytterligare 6 år som generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Det är bra att Jan-Olof Lind har accepterat regeringens förfrågan om att fortsätta sin anställning som generaldirektör, säger försvarsminister Karin Enström.

Jan-Olof var överdirektör och vikarierande generaldirektör i FOI när han 2010 fick ett 2-årsförordnande som generaldirektör i myndigheten.

Jan-Olof Lind fick en hel del intern kritik från de anställda i samband med avslöjandet om Sveriges samarbete med diktaturen Saudiarabien rörande en vapenfabrik samt vapenexport.

Översyn av stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, framför allt i sådan offentligt finansierad verksamhet som avser vård, skola och omsorg.

Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot att allt fler verksamheter inom bland annat vård och omsorg bedrivs i privat regi, vilket på ett positivt sätt har ökat valmöjligheterna för medborgarna. Den utvecklingen har samtidigt lett till ett ökat behov av att stärka möjligheterna för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet att tryggt kunna rapportera om missförhållanden i sina verksamheter. Frågan om att stärka meddelarskyddet för privatanställda har utretts tidigare, men de förslag som har presenterats har inte lett till lagstiftning. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling anser regeringen att det finns anledning att se över frågan på nytt.

Utgångspunkten för utredaren ska vara att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Samtidigt är det inom vård, skola och omsorg som behovet av stärkt meddelarskydd har visat sig tydligast. Utredaren ska därför belysa vilka möjligheter det finns att avgränsa det stärkta skyddet till dessa verksamheter.