månadsarkiv: juli 2012

Internationellt vapenhandelsavtal skjuts framåt

Under fredagen avslutades den månadslånga konferensen angående ett internationellt vapenhandelsavtal, det s.k. Arms Trade Treaty (ATT), vid FN-högkvarteret i New York. Konferensen lyckades inte bli klar med en avtalstext inom den givna tidsramen. 90 länder, däribland Sverige och övriga EU-medlemmar, gjorde ett gemensamt uttalande om att fortsätta diskussionerna på basis av ordförandens senaste textförslag.

Jag beklagar att konferensen inte hann bli klar med ett bindande avtal angående den internationella vapenhandeln. Jag kan samtidigt konstatera att konferensen visat att ett överväldigande stöd finns för att fortsätta förhandlingarna, och vi har en god basis för den diskussionen i det avtalsutkast som nu skickas vidare för diskussion i FN:s generalförsamling. Vi kommer att fortsätta arbetet för detta viktiga instrument i kampen mot den illegala vapenhandeln, säger handelsminister Ewa Björling i en kommentar.

Under juli månad har världens stater arbetat med ett avtal för att reglera den legala handeln av konventionella vapen. Ett avtal av detta slag är ett viktigt steg för att förbättra samarbetet mellan stater och därigenom att stävja den illegala vapenhandeln. Konferensens resultat ska därmed inte ses som ett slutresultat i denna process.

Tanken om ett avtal har sitt ursprung i ett initiativ från år 1997 av fredspristagaren Oscar Arias. Sverige och EU har aktivt deltagit i förhandlingarna för att få till stånd det första globala avtalet med internationella regler för vapenhandel mellan länder. Konferensen i juli 2012 har föregåtts av ett antal förberedande konferenser sedan år 2010.

Antalet konflikter i världen ökade under 2011

Förra året ökade antalet konflikter i världen markant. Det har forskare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP) konstaterat. Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Peace Research. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon utgår i sin rapport om medling i internationella konflikter som presenteras för generalförsamlingen idag från uppgifterna från UCDP.

I rapporten A/66/811 som presenteras för FN:s generalförsamling idag refereras på flera ställen till den nya information från UCDP som just publicerats. I sin årliga översikt konstaterar UCDP att 2011 såg en markant ökning av antalet konflikter runt om i världen. Efter ett 2010 som signalerat hopp om en fredligare utveckling så ökade antalet konflikter med nästan 20 procent, till 37.

Det faktum att även de mest dödliga konflikterna ökade i antal är också oroande, säger Lotta Themnér, projektledare inom UCDP.

2011 klassades sex konflikter som krig, vilket betyder att de resulterade i 1000 eller fler stridsrelaterade dödsoffer under året. 2010 var fyra konflikter klassade som krig. Vissa av de aktiva krigen är välkända från medias rapportering, såsom de i Afghanistan, Libyen, Pakistan och Somalia. De våldsamma konflikterna i Sudan och Yemen är mindre omskrivna.

Det bör dock påpekas att även om ökningen mellan 2010 och 2011 var den största sedan 1990 så ligger antalet konflikter fortfarande långt under de nivåer som det tidiga 1990-talet såg. Den hösta siffran som uppmättes då var 53 aktiva konflikter, säger professor Peter Wallensteen, ledare för UCDP.

Även om 2011 var ett år som präglades starkt av den arabiska våren så var det inte huvudsakliga denna som låg bakom ökningen i konfliktantalet. Vid sidan av konflikterna i Libyen och Syrien var mycket av våldet riktat mot obeväpnade civila och demonstranter, inte mot militära organisationer. Däremot var händelser i Afrika den största drivkraften bakom den markanta ökningen. Från att ha varit scenen för 10 konflikter under 2010 ökade antalet med 50 procent 2011. Detta var till viss del kopplat till utvecklingen i Sudan, som under året delades i två nationer med en rad nya konflikter som följd, samt till handlingar av rebellgrupper som varit mindre aktiva under en period (till exempel Boko Haram i Nigeria och rebeller i Senegal).

Något som ytterligare förstärker den negativa utvecklingen under 2011 är det faktum att endast ett fredsavtal ingicks. Detta är den lägsta siffran sedan 1987.

Perioden efter det kalla kriget har fram tills nu ansetts vara karaktäriserat av internationellt drivna fredsprocesser och fredsavtal, men denna trend kan nu var hotad, säger Peter Wallensteen.

Läs hela rapporten från konfliktdataprogrammet.

FN-rapportens fulla namn är:
Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution
Report of the Secretary-General to the 66th General Assembly of the United Nations (A/66/811).

Samverkan mellan kommuner och forskning ger framgångsrikt föräldrastöd

Statens folkhälsoinstitut överlämnade den 12 juli slutrapporter för två regeringsuppdrag:

  • Kommunala strategier för föräldrastöd
  • Lokalt hälsofrämjande arbete för barn och unga.

Inom de här två uppdragen har kommunerna genom stimulansbidrag från regeringen samarbetat med varsitt forskningslärosäte kring utvecklingen av föräldrastöd.

Modellen med stimulansbidrag till en kommun i samarbete med ett universitet, har bidragit till att skapa en medvetenhet om att forskning kan komma till ”direkt praktisk nytta” och bidra till att säkra kvalitet i kommunens arbete med barn och unga, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

I satsningen på att utveckla kommunala strategier för föräldrastöd har sammanlagt 70 miljoner kronor tilldelats projekt i Kalmar, Linköping, Ovanåker, Sjuhärads kommunalförbund, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Södertälje, Tjörn, Uddevalla, Umeå och Växjö.

Projekten har bidragit med viktig kunskap om hur ett framgångsrikt arbete kan bedrivas för att uppnå målen i regeringens strategi för föräldrastöd, säger Elsa Rudsby Strandberg, projektledare.

Regeringen gav sommaren 2008 Statens folkhälsoinstitut uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till sex kommuner – Helsingborg, Karlstad, Katrineholm, Uppsala, Skara och Östersund för att i samarbete med ett forskningslärosäte stärka och utveckla det egna lokala sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. Samtliga kommuner har haft förskola/skola som arena och ett par kommuner har haft föräldrastöd som fokus.

Inom ramen för de två uppdragen har ett stort antal projekt genomförts. Ett positivt exempel är Skara kommun som genom ett tydligt politiskt beslut valt att satsa på förebyggande föräldrastödsprogram där skola och socialtjänst samarbetar för barnens bästa. Satsningen har lett till minskade bruttokostnader motsvarande drygt 14 miljoner, då man bland annat kunna erbjuda goda alternativ till att placera barn i familjehem och på institution.

Ett annat exempel är Helsingborgs kommun som tillsammans med forskare från Lunds universitet tagit fram ett utvärderingsinstrument i form av en färgkarta. Färgkartan fungerar som ett signalsystem som ger möjlighet att bättre förstå samband mellan skolresultat, skolmiljö och hälsa. Månatliga analyser med hjälp av färgkartan medför att elevernas framsteg och behov ligger till grund för den kommande undervisningen i klassen. Genom att involvera elevhälsan i analyserna har fokus varit att se vad skolan kan göra för att varje barn ska nå sina kunskapsmål och få en bra grund till en god hälsa, säger Elsa Rudsby Strandberg, projektledare vid Statens folkhälsoinstitut.

SYDSUDAN: Kraftigt stigande dödstal i Yidalägret

Foto: Sally McMillan

Läkare utan gränser, Stockholm 120713 – Skenande dödstal och brist på vatten – situationen i flyktinglägret Yida, Sydsudan, har kraftigt försämrats. Över 500 flyktingar anländer varje dag till lägret och människor fortsätter att fly över gränsen från Sudan undan konflikt och matbrist.

Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) är Yidalägret i norra Sydsudan ursprungligen avsett för 15 000 flyktingar. Nu uppehåller sig över 63 500 flyktingar där. Människor som anländer till Yidalägret har flytt till fots i flera dagar, ibland veckor, över Nubabergen i södra Kordofan i Sudan. Människors hälsostatus är extremt dålig och när de når fram till lägret är de flesta i chocktillstånd.

Småbarn drabbas hårdast
Personal på plats i Yida vittnar nu om ökande dödssiffror i takt med att människor strömmar till lägret. Majoriteten av patienterna på Läkare Utan Gränsers sjukhus är barn under fem år. Två barn under fem år dör varje dag och situationen försämras i snabb takt.

Värst är situationen för alla barn. Dödsiffrorna har nu nått över gränsnivån för vad som klassas som ett medicinskt nödläge och vi försöker hantera situationen så gott det går, berättar Johan Sommansson, Läkare Utan Gränsers svenska fältkoordinator på plats i Yidalägret.

Diarré och undernäring
Läkare Utan Gränsers personal hanterar ett stort antal patienter och fokuserar på de mest akuta fallen såsom när barn lider av diarré, luftvägsinfektioner och undernäring. Personalen gör även sitt yttersta för att lära barnens föräldrar att känna igen sjukdomssymtom så att barnen kan föras till sjukhus och få vård i tid.

Brist på vatten och sanitet
Ytterligare en försvårande faktor är den pågående regnperioden som orsakar stora problem med försörjning av vatten och sanitet. Trots stora ansträngningar från de organisationer som arbetar i lägret så är levnadsstandarden för de 63 500 flyktingarna på plats lång ifrån tillräcklig. Brist på vatten och sanitet orsakar stora problem med vattenburna sjukdomar.

Det är ingen slump det som sker i Yida just nu, förklarar Johan Sommansson. För att få bukt med krisen och spridnigen av sjukdomarna så måste människor få tillgång till rent vatten, tvål och latriner.

Läkare Utan Gränser finns på plats i Yidalägret sedan i november 2011 och driver tältsjukhus med 60 sängar. Den 80 personer stora personalstyrkan i lägret förstärks nu med ytterligare personal. Läkare Utan Gränser har arbetat i Sudan sedan 1979 och i det område som idag utgör Sydsudan sedan 1983.

Läs Johan Sommansson blogg från Yida

Här kan du läsa mer om akutinsatserna i Sydsudan

Feministiskt Perspektiv startar radioserie

I fredags var det premiär för Fempersradio enligt Wägner: Wäckarklockan. Journalisterna Frida Bogren och Maria Stillberg har i en reprtageserie i tre delar träffat fyra personer som på olika sätt ägnar sina liv åt just de frågor Elin Wägner brann för. Väckarklockor som ringer än idag. I första avsnittet möter vi med Eva Hallström från Gröna kvinnor som berättar om sitt intresse för miljön och beskriver hur små lösningar kan vara stora möjligheter.

Preliminär handlingsplan ska förbättra arbetsmiljön på Iva vid Norrlands universitetssjukhus

Mot bakgrund av att ett antal medarbetare på Iva vid Norrlands universitetssjukhus signalerat missnöje med arbetsmiljö och lönenivå, och därmed valt att säga upp sig, träffas idag medarbetare och ledning för att diskutera en preliminär handlingsplan.

Handlingsplanen fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och innehåller insatser inom ett antal områden. Bland annat ska bemanningsmål och bemanningsplaner ses över och ett strategiarbete för rekrytering på kort och lång sikt påbörjas.

Utifrån rådande situation för våra intensivvårdssjuksköterskor är det oerhört viktigt att komma vidare och utifrån den handlingsplan som nu aviserats, jobba med att säkra rekryteringen och arbeta med arbetsmiljöfrågor som t.ex. schema-modeller. Att skapa arbetsro för hela avdelningen och alla medarbetare är nu en viktig del för att komma vidare, säger Verksamhetsområdeschef Marie Rodling Wahlström.

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

En särskild utredare ska föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter. Syftet med utredningen är att ge förslag på hur det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder ska kunna bedrivas på det mest ändamålsenliga sättet.
Utredaren ska bl.a.
– föreslå hur kraven på aktiva åtgärder ska utformas för att bli tydliga och effektiva,
– föreslå vilken omfattning aktiva åtgärder ska ha, och
– utifrån sina förslag, lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2013.

Kommittédirektivet i sin helhet

Förlängd tid för slutrapportering av uppdraget att förbereda överföring av verksamhet inom Skatteverkets verksamhetsstöd till Statens servicecenter

Regeringen beslutade den 14 juni 2012 att förlänga tiden för slutrapportering av uppdraget att förbereda överföring av verksamhet inom Skatteverkets verksamhetsstöd till Statens servicecenter till senast den 1 september 2012.

Promemoria om godkännande av finanspakt

I fredags den 13 juli remitterades en promemoria från Finansdepartementet (Ds 2012:30) i vilken det föreslås att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. finanspakten.

Fördraget skrevs under den 2 mars 2012 av 25 av EU:s stats- och regeringschefer, däribland statsministern, och ska ratificeras i enlighet med varje lands konstitutionella bestämmelser. För Sveriges del innebär det att fördraget ska underställas riksdagens prövning.

Genom att ratificera fördraget ger Sverige sitt stöd till euroländernas arbete med att stärka det ekonomisk-politiska regelverket i euroområdet. Vidare säkras svenskt inflytande genom deltagande vid eurotoppmöten minst en gång per år. En ratificering av fördraget innebär inte att Sverige blir bundet av dess bestämmelser.

Remisstiden löper till den 1 oktober 2012.

Bakgrund
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen är en överenskommelse som skrevs under av 25 av EU:s stat- och regeringschefer den 2 mars 2012.

Fördraget innehåller bl.a. regler om att euroländernas offentliga finanser ska vara i balans eller visa överskott och att avvikelser från det medelsiktiga budgetmålet ska korrigeras automatiskt. Dessa regler ska senast ett år efter fördragets ikraftträdande föras in i euroländernas nationella lagstiftning, helst på konstitutionell nivå eller på annat sätt som garanterar att reglerna fullt ut respekteras och efterlevs i den nationella budgetprocessen. Vidare innehåller fördraget en överenskommelse om att införa en större grad av automatik i stabilitets- och tillväxtpaktens underskottsförfarande. Det fastslås även att det ska hållas eurotoppmöten minst två gånger per år och att icke-euroländer som ratificerat fördraget ska bjudas in till dessa toppmöten minst en gång per år.

En EU-medlemsstat som inte har infört euron, och som inte förklarar sin avsikt att vara bunden av vissa av fördragets bestämmelser, är inte bundet av dess bestämmelser. Eftersom Sverige inte har infört euron, och inte heller avgett någon förklaring att vara bundet av fördraget, kommer dess bestämmelser inte att vara bindande för Sverige.

Promemorian i sin helhet

Nytt uppdrag till Försvarsberedningen – Cecilia Widegren ny ordförande

- Efter 2015 kommer det finnas behov av ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut. Som en viktig del i detta ger jag idag försvarsberedningen ett nytt uppdrag, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsberedningen ska analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner. Försvarsberedningen ska redovisa sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Uppdraget i denna första del ska lämnas i en rapport den 1 juni 2013.

Utifrån slutsatser från omvärldsanalysen och andra angelägna försvarspolitiska frågor kommer Försvarsberedningen i nästa skede ges anvisningar att ta fram en försvarspolitisk rapport. Försvarsberedningens arbete utgör viktiga underlag inför nästa försvarsbeslut som planeras träda ikraft under 2015.

Ny ordförande för Försvarsberedningen är Cecilia Widegren (M) som är vice ordförande i försvarsutskottet.

Cecilia Widegren har en lång erfarenhet från politiken och har de ledaregenskaper som krävs för uppdraget som ordförande i försvarsberedningen, säger försvarsminister Karin Enström.

Riksdagspartierna kommer nu att nominera sina representanter i beredningen. Sammansättningen är tre företrädare från Moderaterna respektive Socialdemokraterna samt en företrädare för var och en av de övriga riksdagspartierna.