månadsarkiv: augusti 2012

Sverige satsar på nästa generation JAS Gripen

Sverige har nu kommit överens med Schweiz om anskaffning av nästa generations JAS Gripen.

I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen att föreslå att Försvarsmaktens anslag ökar med 300 miljoner kronor 2013 och 2014 och därefter 200 miljoner kronor årligen. Sammanlagt ger det en ökning av Försvarsmaktens anslag med drygt 2 miljarder över tio-årsperioden. Tillsammans med redan avsatta medel skapas utrymme för anskaffning av 40-60 nästa generations JAS Gripen för Sveriges del.

Partnerskapet med Schweiz innebär att vi tillsammans kan anskaffa och driva ett kvalificerat stridsflygsystem till en lägre kostnad än vad vi hade tvingats betala om Sverige istället anskaffat ensam. Därmed säkrar vi en långsiktigt hållbar lösning för svenska försvaret och svensk industri, säger Karin Enström.

Bakgrund
Utvecklingen av Gripensystemet påbörjades genom Riksdagens beslut 1982 att anskaffa JAS 39 A/B och har därefter skett i flera steg. Dagens flygplansflotta utgörs i huvudsak av ca 100 st JAS 39 C/D. Stridsflygsystemet omfattar även beväpning, bassystem, ledningssystem, samt resurser för utbildning och underhåll. Enligt Försvarsmakten är systemet relevant – rent operativt och för att möta kraven – fram till 2020-2030.

Försvarsmakten har redovisat att nästa generations JAS Gripen är det stridsflygsystem som, minst till 2040, bäst tillgodoser Försvarsmaktens behov.

Läs mer: DN, DN, SvD

Ökat reformutrymme ska satsas på investeringar för fler jobb

Svensk ekonomi visar motståndskraft. Sveriges position som ett av de länder i Europa med starkast offentliga finanser ger utrymme för ökade investeringar för fler jobb i växande företag samtidigt som politiken fortsatt ska verka för minskat utanförskap och fler vägar till jobb för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sverige har lyckats försvara och förstärka sin starka ställning. Det gör att vi, trots flera år med internationell oro, har ett reformutrymme som kan satsas på investeringar för fler i arbete, sade finansminister Anders Borg vid en pressträff på Harpsund under fredagen där han presenterade Finansdepartementets augustiprognos.

Oro och turbulens i Europa bidrar till en svag internationell efterfrågan som dämpar tillväxten i Sverige under 2012. Svensk arbetsmarknad utvecklas svagt under återstoden av 2012 för att gradvis förbättras framöver. Kombinationen av bräckliga banksystem och sköra statsfinanser på flera håll i Europa gör att risken för en sämre utveckling alltjämt dominerar. Det gör att behovet av säkerhetsmarginaler även fortsatt föreligger för att kunna möta en eventuell fördjupad kris.

Ordning och reda i statsfinanserna och motståndskraftig svensk ekonomi gör att utrymmet för reformer bedöms ha ökat. Det öppnar för ökade investeringar samtidigt som tillräckliga säkerhetsmarginaler värnas för att hantera risken för en fördjupad europeisk skuldkris. I fokus för den ekonomiska politiken står att motverka krisens effekter för jobb och välfärd samtidigt som Sveriges långsiktiga tillväxtförmåga ska fortsätta att stärkas och fler komma i arbete. I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen bland annat att föreslå satsningar på infrastruktur, forskning och förbättrat investeringsklimat som ger jobb, tillväxt och ökad välfärd. I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen också göra satsningar för att skapa fler vägar till jobb för unga.

Tillväxtmarknader i andra delar av världen kommer spela en allt viktigare roll för jobben i Sverige. För att rusta Sverige för att klara allt tuffare internationell konkurrens kommer regeringen satsa på infrastruktur och forskning samt åtgärder som förbättrar investeringsklimatet i Sverige. Tack vare att vi fört en ansvarsfull politik kan vi satsa på bättre tillväxtförutsättningar för fler jobb i växande företag, säger finansminister Anders Borg.

Läs mer: DN, SvD

Dansa för Arktis

Greenpeace låter meddela följande:

Tiden börjar rinna ut för Arktis. Isarna smälter och oljebolagen tävlar om att komma åt de sista dropparna i olja i ett område där det är vansinne att ens fundera på att borra efter olja.

Över 1 miljon människor har skrivit på för att skydda Arktis. Tack till alla er som anslutit er! Nu tar vi kampanjen till en ny nivå och lanserar Dance for Ice – poledance för Nordpolen. Delta i kampen för Arktis framtid på ett kreativt och annorlunda sätt.

Gör “the Arctic Move” och visa din solidaritet med Arktis. Gillar du att dansa kan du lägga till movet till din egen repertoar. Är du ingen dansare kan du göra det på ett roligt sätt eller ett udda ställe. Alla kan vara med!

Gör din egen video eller gå in och rösta på andras. Vinnarna får fina priser. Kolla in videorna på dance4ice.org för inspiration.

Bor du i Stockholm har du chansen att göra the Arctic move tillsammans med professionella dansare och frivilliga från Greenpeace. På tisdag kommer vi att vara på Sergels Torg, Stureplan och Södermalmstorg kl 12 – 15. Ta med dig dansskorna och kom hit! För er som inte kan komma går det att se eventet live på sajten, här hittar du också de senaste videorna.

Alla kan göra det. En del gör det snyggt, vi andra bara gör det för att det är kul. För Arktis!

Tack för ditt stöd!

Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser

I promemorian presenteras ett förslag till ett nytt 6 kap. miljöbalken samt till vissa ändringar i anslutning till bestämmelserna i det kapitlet.

Det övergripande syftet med den föreslagna reformen av 6 kap. är att effektivisera balkens bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. Den bärande tanken är att reglerna ska vara tydliga och ändamålsenliga och ge förutsättningar för att resurserna vid och inför prövningen läggs på de fall och de frågor där de ger störst miljönytta. Målet är att ge förutsättningar för att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska den samlade tidsåtgången och administrativa bördan vid miljöprövningen. De förslag som presenteras syftar också till att tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga åtaganden och förbättra genomförandet av tillämpliga EU-rättsakter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna behandlas i avsnitt 14.

Promemorian i sin helhet

WikiLeaks-grundaren Julian Assange beviljas asyl

Det är nu bekräftat att WikiLeaks grundare och ledare Julian Assange får asyl i Ecuador. Han har sedan länge motsatt sig utlämning till Sverige eftersom han anser att vårt land är nära lierat med USA och tror därför att svenska myndigheter i sin tur kommer att lämna ut honom till USA där amerikanska myndigheter vill åtala honom för att ha spridit skyddat diplomatiskt material, ett brott som enligt amerikansk lag kan resultera i dödsstraff.

Egypten – avrådan

Med anledning av säkerhetsläget på norra Sinai-halvön avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor norr om den väg som går mellan Suez och Taba, inklusive resor längs med vägen.

Städerna Suez och Taba samt flygplatsen i Taba omfattas dock ej av avrådan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 augusti 2012. Avrådan gäller tills vidare.

Invigning av Raoul Wallenberg-minnesmärke utanför UD

Ett nytt minnesmärke över Raoul Wallenberg invigs utanför Arvfurstens palats vid Gustaf Adolfs torg den 16 augusti, knappt två veckor efter Raoul Wallenbergs 100-årsdag.

Statsminister Fredrik Reinfeldt talar, liksom Stockholms kultur- och fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt (Fp). Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren medverkar också.

Skulpturen är utformad av konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz som också gjort Wallenbergmonumentet utanför FN i New York. Det består av en bänk av svart diabas med en portfölj i brons ställd på snedden ovanpå och med en ingraverad text om Raoul Wallenberg.

Det är naturligt med ett minnesmärke över Raoul Wallenberg just utanför UD där han formellt var anställd, säger Olle Wästberg, som är regeringens samordnare för Raoul Wallenbergåret. Tack vare Marcus Storchs generositet och tillmötesgående från Stockholms stad och Statens fastighetsverk har det kunnat förverkligas. Det blir det 34:e minnesmärket över Raoul Wallenberg.

Den passar väldigt väl på platsen och berikar Gustav Adolfs torg. Det kan bli älskat i Stockholm, säger Madeleine Sjöstedt.

Invigningen är ett samarbete mellan Stockholms Stad, Kulturförvaltningen i Stockholm och UD.

Världens blickar riktas mot svenskt jordbruk

Skogs- och lantbruksjournalister från stora delar av världen håller kongress i Sverige i veckan. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson talar om det svenska jord- och skogsbruket på världskongressen torsdagen den 16 augusti.

Jag är stolt över våra svenska gårdar, skogar och vår vackra levande landsbygd. Jag ser fram emot att få prata om detta med den samlade journalistkåren, speciellt eftersom de är intresserade, välinsatta och specialiserade på frågor som rör jord- och skogsbruk, säger Eskil Erlandsson.

Föreningen skogs- och lantbruksjournalister (FSLJ) anordnar världskongress i Sverige den 15-19 augusti. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson håller tal om regeringens satsningar på det svenska skogs- och jordbruket på torsdag. En pressträff hålls i samband med landsbygdsministerns medverkan på kongressen.

Tid och plats:
Tid: torsdagen den 16 augusti. Tal klockan 11.40, pressträff klockan 12.45 – 13.10.
Plats: Sånga Säby Kurs & Konferens, Sånga-Säbyvägen 187, Svartsjö