månadsarkiv: september 2012

Sverigedemokrat utesluts efter hot mot Reinfeldt

Sverigedemokraterna hinner knappt vila efter en partipolitisk skandal innan nästa är på tapeten. Denna gång är det partiets vice ordförande i Hörby kommun i Skåne, Ronny Esbjörnsson, som får sina femton minuter i rampljuset. På den främlingsfientliga webbplatsen Avpixlat, som stöttas av den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Kent Ekeroth, skriver Esbjörnsson så här:

”Jag skulle aldrig vittnat om jag såg Reinfeldt eller Borg bli skjutna, tvärtom hissat den svenska flaggan för dom är de värsta i vår historia, obs Mona Sahlin räknas också dit”

Han kallar dessutom migrationsministern Tobias Billström för en ”djävla landsförrädare” som ”bör snarast elimineras från vårt land”. Hoten bedömdes vara av så allvarlig grad att de vidarebefordrades till Säkerhetspolisen.

Esbjörnsson har några dagar efter denna händelse uteslutits ur partiet men i en intervju med Nyheter24.se berättar han att det politiska engagemanget aldrig riktigt funnits där:

”Det var folk som röstade på mig fast jag sa till dem att inte göra det, jag hade egentligen inte tid med det här.”, säger han.

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth har dementerat uppgifter om att det är han som ligger bakom den främlingsfientliga webbplatsen Avpixlat.info. Däremot säger han sig ha upplåtit ett personligt bankkonto (pengar som besökare donerar går alltså rakt in i Ekeroths ficka) och han har tidigare stöttat föregångaren Politiskt inkorrekt på samma vis. Han har också registrerat domänen Avpixlat.se, något han säger sig ha gjort enbart för att ingen annan ska göra detsamma. Det märkliga är emellertid att han registrerade denna domän redan i november 2008 medan Avpixlat.info inte registrerades förrän i oktober förra året med dolda kontaktuppgifter.

Regeringen tillsätter en gruvsamordnare

Näringsminister Annie Lööf har idag utsett Christina Lugnet till samordnare för insatser i samband med gruvnäringens expansion i Norrbottens län, Västerbottens län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Uppsala län, Örebro län och Dalarnas län.

I uppdraget ingår att sammanföra och underlätta dialogen mellan aktörer vars verksamhetsområden berörs av frågor som uppkommer med anledning av gruvindustrins expansion i Sverige. Exempel på områden som kan omfattas av uppdraget är tillgång till bostäder samt behov av infrastruktur, kompetensförsörjning och kommunal service. I uppdraget ingår även att identifiera eventuella hinder och behov som uppstår med anledning av den kraftiga expansionen inom gruvindustrin samt att föreslå åtgärder för att möta dessa.

Till uppdraget knyts ett samrådsforum bestående av landshövdingarna och regionförbundens ordförande från berörda län att bistå samordnaren i arbetet. Samordnaren ska även involvera och samråda med berörda myndigheter i de delar myndigheternas respektive ansvarsområden berörs.

Malmfältsgruppens uppdrag kvarstår oförändrat och påverkas inte av uppdraget.

Samordnaren ska rapportera sitt arbete till Näringsdepartementet. En delredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 mars 2013, och senast den 31 mars 2014. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2014.

Christina Lugnet var tidigare generaldirektör för Tillväxtverket men sparkades efter DN:s granskning av myndighetens slöseri med skattepengar.

SADEV avvecklas

Regeringen har idag beslutat att Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) ska avvecklas den 31 december 2012. Myndighetens verksamhet har under en längre tid präglats av brister i effektivitet och kvalitet.

Statskontorets översyn från i maj i år visar att myndigheten har allvarliga brister. SADEV har inte kunnat möta regeringens behov av utvärderingar av det svenska utvecklingssamarbetet.

Ett resultatinriktat bistånd förutsätter en effektiv utvärdering. SADEV har inte levt upp till våra förväntningar i detta avseende. Regeringen tar nu sitt ansvar genom att avveckla SADEV och tänka nytt kring hur en ändamålsenlig utvärderingsfunktion kan organiseras, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

I samband med dagens beslut om att avveckla SADEV har regeringen även beslutat att flytta Sadevs generaldirektör Gunilla Törnqvist till Regeringskansliet. Som tillförordnad generaldirektör för SADEV har regeringen utsett den tidigare administrativa chefen Lena Fagerlund, som kommer att leda myndigheten fram till årsskiftet.

Stora satsningar på it och energi

Regeringens budgetproposition för 2013 innehåller ett flertal förstärkningar av satsningarna på it- och energiområdet. Satsningarna redovisades av it- och energiminister Anna-Karin Hatt när hon idag besökte Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Vår generations moraliska uppgift är att ställa om till ett hållbart samhälle. Därför är jag glad att regeringen i budgeten för 2013 kan göra stora och viktiga insatser för att bygga ut den förnybara energin i Sverige, för att forska mer kring framtidens klimatsmarta tekniker och för att hela Sverige ska få tillgång till bredband med höga hastigheter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Satsningarna i korthet:

Regeringen gör en stor och permanent förstärkning av energiforskningen. Vart och ett av åren 2013-2015 satsas cirka 1,3 miljarder kronor på energiforskning, en summa som sedan ökar till den permanenta nivån på 1,4 miljarder per år från och med 2016. Sammantaget innebär det att Alliansregeringen kommer satsa närmare 14 miljarder kronor på energiforskning de kommande 10 åren.

Regeringen satsar ytterligare 280 miljoner kronor på att utveckla den klimatsmarta och innovativa biogasen. För att kunna ställa om den svenska fordonsflottan så att den kan vara oberoende av fossila bränslen från 2030 behöver vi både behålla och utveckla de välfungerande styrmedel vi redan har, men vi behöver också skapa nya. Biogasen är ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga fordonsbränslena vi har och nu förlänger och förstärker vi den satsning som redan pågår och som syftar till att öka produktionen, förbättra distributionen och öka användningen av biogas. Tillsammans med de medel som redan finns innebär det 340 miljoner kronor för att utveckla och producera framtidens klimatsmarta och innovativa biogas.

Regeringen fortsätter satsningen på solel i Sverige. En av de mest hållbara energikällorna som finns är solen, och nu sker en snabb utveckling av solcellstekniken, vilken är väl lämpad för småskalig energiproduktion. Sedan 2009 har Alliansregeringen satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller, ett stöd som riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och som har blivit mycket framgångsrikt. I budgetpropositionen för nästa år föreslås nu att ytterligare 210 miljoner kronor ska avsättas för stöd till installation av solceller fram till 2016.

Regeringen satsar 120 miljoner kronor i ett särskilt program för att utveckla energieffektiva byggnader. Pengarna kommer satsas i ett program där vi tar fram det kunskapsunderlag som behövs för att vi framöver ska kunna bygga med den mest energieffektiva tekniken, och där man kan visa att riktigt energieffektiva byggnader fungerar. De erfarenheter som programmet ger ska ligga till grund för de energikrav som ska gälla för alla nya byggnader från 2021.

Regeringen förlänger och förstärker stödet till forskningsprogrammet Vindval med 40 miljoner fram till 2016. Anslaget fördelas med 10 miljoner kronor per år. Vindval är ett program om vindkraftens effekter på människor, natur och miljö. Programmet, som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten, har pågått sedan 2005. Enligt de uppföljningar som har gjorts är resultaten från Vindval till stor nytta vid handläggningen av tillståndprövningar.

Regeringen satsar ytterligare 600 miljoner på att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, vilket tillsammans med tidigare beslutade medel ger en Bredbandsmiljard för bredband på landsbygden under perioden 2012 till 2014.

Regeringen lägger under 2013 ytterligare 10 miljoner kronor på e-förvaltning, vilket gör att vi nästa år kommer satsa sammanlagt 38,5 miljoner kronor på viktiga e-förvaltningsprojekt som exempelvis e-legitimation och e-beställ. Dessutom kommer vi kunna finansiera nya förstudier till e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. De satsningarna kommer senare i år sättas in i sitt sammanhang, när jag ska presentera regeringens nya strategi för e-förvaltning, en strategi som ska göra den offentliga förvaltningen öppnare, effektivare och mer innovativ samtidigt som våra medborgare och företagare får tillgång till nya och moderna e-tjänster.

Lagförslag om blankning till riksdagen

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag som ska komplettera EU:s blankningsförordning. I den nya lagen regleras bland annat Finansinspektionens befogenheter att ingripa vid överträdelser av förordningen.

Den 1 november 2012 börjar EU:s förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, den s.k. blankningsförordningen, tillämpas i Sverige. Förordningen ska minska riskerna för att blankning och andra korta positioner skapar instabilitet på de finansiella marknaderna. Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser om anmälningsplikt avseende vissa korta positioner och skyldighet att offentliggöra sådana samt begränsningar av s.k. naken blankning.

Regeringens förslag till ny lag innehåller bestämmelser som kompletterar blankningsförordningen. Där anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen. Det införs också bestämmelser om Finansinspektionens övervaknings- och utredningsbefogenheter, inklusive möjligheter att ingripa vid överträdelser av förordningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp

I lagrådsremissen föreslås att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete (HUS-avdraget). Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Riksdagsledamot besöker Ukraina inför parlamentsval

Riksdagsledamot Marietta de Pourbaix-Lundin (M) ingår i en delegation från Europarådets parlamentariska församling (PACE) som ska göra ett förbesök i Kiev, Ukraina inför landets parlamentsval den 28 oktober. Syftet med besöket, som äger rum den 20-22 september, är att granska valarbetet och kampanjen inför parlamentsvalet.

Delegationens planerade program innehåller möten med Ukrainas president, parlamentets talman och inrikesministern. Därutöver är det planerat att delegationen ska träffa representanter för de politiska partier som kandiderar till valet, chefen för den centrala valkommissionen samt ordföranden i konstitutionsdomstolen. Möten med företrädare för det civila samhället, media och medlemmar i den diplomatiska kåren ingår också i programmet.

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) är en av PACE:s två rapportörer för Ukraina.

Tilläggsdirektiv till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Regeringen har i dag fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU).

Regeringen beslutade den 29 april 2010 att en parlamentariskt sammansatt kommitté skulle se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén får nu ett utvidgat uppdrag som avser arbetslöshetsförsäkringen och de ersättningar som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program (aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning).

Kommittén får bl.a. i uppdrag att
– Utreda hur nuvarande regler om arbetslöshetsersättning vid uttag av pension ska förnyas och förtydligas,
– Utreda hur den ersättning som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan harmoniseras och effektiviseras,
– Se över reglerna om sökområde och arbetslöshetsersättning under tid med deltidsarbete,
– Utreda hur hanteringen av förtroendevalda och uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen kan förtydligas, och
– Utreda hur statsbidragshanteringen i arbetslöshetsförsäkringen kan effektiviseras och om det finns ett behov av förfaranderegler samt regler om intern styrning och kontroll för arbetslöshetskassorna.

Sekretess i det internationella samarbetet

Promemorian innehåller förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som syftar till att säkerställa att svenska myndigheter kan uppfylla internationella förpliktelser rörande sekretess och tystnadsplikt. Förslagen har utformats med målsättningen att undvika starkare sekretess än vad som är nödvändigt. Absolut sekretess ska därför inte gälla med automatik för uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser i internationella avtal och bindande EU-rättsakter. I stället måste en sekretessprövning göras i varje enskilt fall.

Övervägandena i promemorian bygger till stora delar på Offentlighets- och sekretesskommitténs (OSEK) slutbetänkande, Insyn och sekretess – i statliga företag – i internationellt samarbete (SOU 2004:75).

Promemorian i sin helhet