månadsarkiv: november 2012

Bredbandsguide ska hjälpa kommuner i arbetet med bredbandsfrågor

Bredbandsforums Kommungrupp har överlämnat sin slutrapport till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Rapporten visar att det finns ett ökat engagemang för bredband i Sveriges kommuner, och att kommunerna efterfrågar stöd och vägledning för att utveckla sitt arbete ytterligare.

Därför har Kommungruppen tagit fram den så kallade Bredbandsguiden som är ett verktyg och en allmän handbok för kommuner i bredbandsfrågor.

– Kommunerna är oerhört viktiga för att hela Sverige ska kunna få bredband i världsklass. Bredbandsguiden kommer vara ett viktigt stöd för många kommunala beslutsfattare i deras arbete, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Bredbandsforum leds av it- och energiminister Anna-Karin Hatt och är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet med Bredbandsforum är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad utbyggnad av bredband och för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Mer information finns på www.bredbandivarldsklass.se.

Myndigheter ska bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

För att kunna uppfylla de krav som ställs på Sverige av Financial Action Task Force (FATF) att identifiera och utvärdera riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism ger regeringen nu sexton myndigheter i uppdrag att ta fram en nationell riskbedömning. Denna ska ligga till grund för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.

Sverige tar nu krafttag i att bekämpa den grova ekonomiska brottsligheten, penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppdraget som ges är ett angeläget och prioriterat arbete, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Den nationella riskbedömningen ska tas fram i samverkan mellan Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Revisorsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Finansinspektionen ska samordna genomförandet av uppdraget och därefter på samtliga myndigheters vägnar rapportera riskbedömningen i två omgångar till regeringen – bedömningen avseende penningtvätt senast den 30 augusti 2013 samt avseende terrorismfinansiering senast den 28 mars 2014.

Bakgrund
FATF antog i februari 2012 reviderade rekommendationer avseende bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. I dessa ställs bl.a. krav på att länder ska identifiera, utvärdera och förstå sina penningtvätts- och terrorismfinansieringsrisker. Länderna ska därför genomföra en riskbedömning på nationell nivå, anta en strategi och sedan anpassa sina åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism så att dessa står i proportion till de bedömda riskerna. Riskbedömningen behöver uppdateras årligen så att åtgärder löpande ska kunna vidtas i enlighet med aktuella risker.

Anders Borg deltar vid Ekofinrådets möte i Bryssel

Tisdagen den 4 december deltar Anders Borg vid Ekofinrådets möte i Bryssel tillsammans med EU:s övriga finansministrar. Mötets huvudfråga kommer att bli förslaget om en gemensam tillsynsmekanism för banker. Förslaget innebär att Europeiska centralbanken (ECB) ska ta över tillsynen ifrån de nationella tillsynsmyndigheterna för banker i euroområdet. Även icke-euroländer ska frivilligt kunna omfattas av det nya systemet.

Ministrarna kommer även att diskutera framtidens EMU utifrån kommissionens nyligen presenterade så kallade blueprint samt få en uppdatering av läget kring det fördjupade samarbete om finansiell transaktionsskatt som elva EU-länder vill inleda.

God vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt regler för skydd och rättssäkerhet

Utvecklingen inom vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ger tillgång till nya kunskaper och allt bättre arbetsmetoder. Den övergripande målsättningen är att med stor respekt för personens integritet ge personer med demenssjukdom en god omsorg.

Det kan innebära att tvingande skyddsåtgärder ibland kan behöva användas för att skydda den demenssjuke från en allvarlig skada. Sådana åtgärder måste ha ett tydligt lagstöd så att de som arbetar i vården inte ska behöva känna osäkerhet om vad som är tillåtet.

En reglering kan stärka den demenssjukes rättssäkerhet men också ge medarbetarna i vård och omsorg om personer med demenssjukdom ett stöd i det dagliga arbetet med att bedöma vilka handlingssätt som står till buds för att ta hand om personer med demenssjukdom på bästa möjliga sätt. Omsorgen om demenssjuka personer måste kunna bedrivas med så få inslag av tvång som möjligt.

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om vissa tvingande skyddsåtgärder inom socialtjänsten. Den föreslagna lagen ska bidra till att stärka utveck-lingen av kvalitet och innehåll i omsorgen om personer med demens-sjukdom.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagrådsremissen i sin helhet

Catharina Elmsäter-Svärd besöker Indien

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besöker Indien den 2-5 december. Under sitt besök kommer Elmsäter-Svärd att möta såväl indiska företag som transportansvariga ministrar på delstats- och federal nivå. Elmsäter-Svärd kommer bland annat att öppna Sveriges generalkonsulat i Mumbai den 3 december, samt medverka i ett seminarium om hållbara transporter på Sveriges ambassad i Delhi den 5 december. I samarbete med Exportrådet medföljer även en infrastrukturdelegation bestående av åtta svenska företag verksamma inom fordonsindustri, luftfart samt transport- och infrastrukturkonstruktion.

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, som har beslutats i dag, att bokföringsbrott som är ringa får åtalas endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Syftet med regeringens förslag är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar mindre sträng. Förslaget innebär att sådana kortvariga förseningar med att upprätta årsredovisning som är att betrakta som ringa bokföringsbrott i de allra flesta fall inte kommer att leda till åtal.

I lagrådsremissen föreslås även att möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen kommer att benämnas auktoriserad revisor. En revisor som inte har avlagt revisorsexamen behåller sin behörighet och kommer även i fortsättningen att benämnas godkänd revisor.

I lagrådsremissen behandlas även revisorns skadeståndsskyldighet och s.k. revisorsjäv. I de delarna lämnas inga förslag.

Det är viktigt att reglerna om bokföring och årsredovisning respekteras, men i dag finns det ett straffansvar som är för strängt vid förseningar med att upprätta årsredovisning, säger justitieminister Beatrice Ask.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.

Ja till nya JAS, men nej till nedläggning av Swedec

Försvarsutskottet säger ja regeringens förslag om uppgradering av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Däremot säger utskottet nej till regeringens förslag om att lägga ner Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag om att ha kvar Swedec.

Regeringens förslag om budgetanslag till försvaret och samhällets krisberedskap för 2013 ger bland annat regeringen rätt att under 2013 besluta om uppgradering av JAS 39 Gripen. För att skapa utrymme för uppgraderingen ökas anslaget med 300 miljoner kronor per år under 2013–2014 samt med 200 miljoner kronor för åren därefter. Regeringen får rätt att under 2013 besluta om beställning av försvarsmateriel och anläggningar för totalt 70 miljarder kronor för perioden 2014–2027, inklusive de beställningar som redan gjorts. Här ingår beställningarna för JAS 39 Gripen. Utvecklingen och ombyggnationen av nya JAS ska kunna avbeställas senast 2014 om inte Schweiz eller något annat land har fattat beslut om att beställa minst 20 nya JAS-plan.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om att uppgradera JAS. Enligt Miljöpartiet visar regeringens agerande att JAS-projektet inte handlar om säkerhetspolitik utan om ett industriprojekt som ska gagna Saab. Vänsterpartiet menar att uppgraderingen av JAS är för dyr och att regeringen inte har berett förslaget tillräckligt grundligt.

Utskottet vill ha årlig redovisning om JAS
Utskottet anser att riksdagen varje år bör få underlag för att kunna följa upp det beslut som nu fattas om uppgraderingen av JAS 39 Gripen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partierna utgår ifrån att Försvarsmakten och regeringen fortlöpande redovisar den ekonomiska utvecklingen av JAS-projektet för riksdagen.

Ingen besparing att lägga ner Swedec
Regeringen vill att Swedec läggs ner vid utgången av 2012 och inordnas i Göta ingenjör-regemente Ing 2. Utskottet håller inte med, utan menar att Swedec på ett kostnadseffektivt sätt kan samordna den humanitära minröjningen. Enligt utskottet skulle det inte heller innebära någon besparing under 2013 att lägga ner Swedec. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag. I och med detta säger utskottet ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna och delvis ja till motionsförslag från Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Bakom förslaget står S, MP, SD och V.

M, FP, C och KD reserverar sig mot utskottets förslag.

Utskottet vill upprepa tidigare tillkännagivanden
Utskottet föreslår även två tillkännagivanden som är upprepningar från 2011. Då gav riksdagen regeringen i uppdrag att redovisa materielinvesteringar mer utförligt från och med budgetpropositionen för 2013. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett nytt tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till motionsförslag från MP och SD.

2011 gav riksdagen också regeringen i uppdrag att på nytt föra in anslaget för frivilligorganisationerna i statsbudgeten. Regeringen vill vänta med att återinföra anslaget tills verksamheten har utvärderats. Utskottet anser fortfarande att anslaget bör föras in i budgetpropositionen. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att göra detta i budgetpropositionen för 2014. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till ett förslag från V. Bakom båda förslagen står S, MP, SD och V.

Regeringspartierna tycker inte att nya tillkännagivanden behövs
M, FP, C och KD reserverar sig mot förslagen till upprepade tillkännagivanden. När det gäller beslutsunderlag för materielinvesteringar konstaterar partierna att regeringen redan 2011 fått ett uppdrag av riksdagen. Regeringen har redogjort för beredningen av ärendet och har för avsikt att återkomma till riksdagen. Därför behövs inget tillkännagivande. Regeringspartierna vill också vänta med att återinföra anslaget till frivilligorganisationerna i statsbudgeten. Partierna vill utvärdera både frivilligverksamheten och den nuvarande bidragsmodellen innan någon ändring görs.

Sverige står värd för internationell nätfrihetskonferens

Den 22-23 maj 2013 arrangerar Utrikesdepartementet, tillsammans med Sida och .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) den andra upplagan av den internationella nätfrihetskonferensen Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development (SIF13). I april i år hölls den första upplagan av Stockholm Internet Forum, SIF12.

Under två dagar samlas ett brett spektra av internationella deltagare i Sverige; regeringsföreträdare, representanter från intresseorganisationer och näringsliv, forskare och nätaktivister, för att diskutera friheten och säkerheten på internet och vilken betydelse ett öppet och fritt internet har för global utveckling.

Friheten och säkerheten på nätet är ett av de högst prioriterade områdena i svensk utrikespolitik. Detta kommer till uttryck i det arbete som Sverige driver i ett flertal fora som till exempel EU, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Europarådet och OECD. Just utvecklingsdimensionen, med betoning på ökad tillgänglighet till internet, är central i Sveriges arbete. Internets betydelse för utveckling var också ett huvudtema i den resolution om frihet på nätet som på svenskt initiativ antogs i FN:s råd för mänskliga rättigheter tidigare i år.

– Den allt snabbare tekniska utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för utveckling, tillväxt och välstånd i världen. Världen går mot att bli hyper-sammanlänkad. För att utnyttja de möjligheter som utvecklingen möjliggör behöver vi slå vakt om såväl friheten som individens säkerhet på nätet, och samtidigt se till att nätets utveckling styrs genom ett brett deltagande från olika aktörer, säger utrikesminister Carl Bildt.

– Det är avgörande att människor från låg- och medelinkomstländer aktivt finns med och sätter agendan när det gäller demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor i världen. Här kan internetfrågorna spela en mycket viktig roll, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

– .SE:s engagemang i nätfrihetsfrågan bottnar i vår syn på de möjligheter som ett öppet och fritt Internet ger såväl individer som samhället. Det stimulerar bland annat innovation och ekonomisk tillväxt samt stödjer demokrati och yttrandefrihet, säger Danny Aerts, vd .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

Nominera deltagare till SIF13
Känner du någon som du tycker borde delta i Stockholm Internet Forum? Fram till och med 31 december kan du på webbplatsen SIF13.se nominera potentiella deltagare, se direktlänk hör intill.

Nordisk kulturfestival i Washington D.C.

Den 19 februari till den 17 mars 2013 arrangeras den nordiska kulturfestivalen Nordic Cool på John F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington D.C. Under fyra veckor deltar mer än 700 konstnärer och kulturutövare från de nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Festivalen innehåller bland annat teater, dans, musik, bildkonst, design, litteratur, film och mat.

Kulturfestivalen Nordic Cool infaller under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. I samband med invigningen av festivalen möts de nordiska kulturministrarna för det första ministermötet under det svenska ordförandeskapet. Kulturministrarna kommer även att ha möten med amerikanska kulturaktörer. Parallellt med Nordic Cool arrangerar de nordiska ambassaderna i Washington D.C. egna program, bland annat i form av seminarier.

Kulturfestivalen Nordic Cool är en unik händelse för det svenska och nordiska kulturlivet. Detta är ett interkulturellt samarbete som visar upp ett spännande urval av nordisk kultur och skapar nya möten med en internationell publik, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kennedy Center presenterade nyligen det slutliga programmet för Nordic Cool. I festivalen deltar från Sverige bland annat Dramaten med uppsättningen av Fanny och Alexander, Backa Teater med uppsättningen Little King Mattias, GöteborgsOperans Danskompani, Ann Sofie von Otter, Midaircondo, Kroumata, Skaran, Sousou & Maher Cissoko och Gustaf Sjökvists kammarkör. Vid festivalens invigning den 19 februari spelar Kungliga Filharmonikerna.

Nordic Cool
Nordic Cool är resultatet av ett samarbete mellan John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Nordiska Ministerrådet, de nordiska ambassaderna i Washington D.C. och konst- och kulturinstitutioner i de nordiska länderna samt Grönland, Åland och Färöarna. Nordic Cool finansieras huvudsakligen av John F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington D.C. Festivalen har även fått stöd av Nordiska Ministerrådet, de nordiska länderna och Nordiska kulturfonden.

Kennedy Center där kulturfestivalen äger rum är USA:s största kulturinstitution med åtta scener som bland annat hyser både den nationella operan och den nationella symfoniorkestern. Mer än 200 000 besökare beräknas besöka kulturfestivalen Nordic Cool.

Utbildningsanställning – ny lagstiftad möjlighet att anställa unga

I dag överlämnades betänkandet Utbildningsanställning (SOU 2012:80) till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Den 3 november 2011 beslutade regeringen att tillsätta Claes Stråth som särskild utredare, med uppdrag att utreda och föreslå lösningar i fråga om en ny lagreglerad anställningsform med utbildningsinnehåll – lärlingsprovanställning. Den nya anställningsformen ska underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och särskilt stimulera mindre företag att anställa.

Av kommittédirektivet framgår att utredningen ska lämna förslag på en ny tidsbegränsad anställningsform som ska kunna erbjudas en person som är yngre än 23 år. Anställningstiden ska vara längst 18 månader och ha ett utbildningsinnehåll, som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Av direktivet framgår även att anställningsformen i första hand bör regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och att utredningen vid utformningen av anställningsformen ska ta sin utgångspunkt i bestämmelserna om provanställning i LAS. Anställningsformen ”måste vara attraktiv för arbetsgivare så att dessa väljer att anställa, bland annat genom att vara lätt att förstå och använda sig av.”

Av kommittédirektivet framgår att utredningen är fri att lämna förslag även på andra åtgärder.

Frågor om lön och anställningsvillkor har legat utanför utredningens uppdrag.

Allmänt om betänkandet
Den föreslagna anställningsformen ska innehålla utbildning. Det finns inte i dag någon lagreglerad anställningsform som förutsätter utbildning. En stor del av betänkandet redogör därför för vad utbildning inom ramen för en anställning kan bestå av liksom förutsättningar för att utbildningen ska ha en godtagbar standard för att legitimera anställningsformen. Utredningen har även undersökt förekomsten av liknande anställningsformer i andra länder.

Det finns redan idag flera anställningsformer som arbetsgivare kan använda. Det finns också stimulanser i form av subventionerade anställningar inom arbetsmarknadspolitiken och lägre arbetsgivaravgifter vid anställning av unga. Parterna på arbetsmarknaden har även träffat kollektivavtal med ytterligare möjligheter till anställning. Utredningen har funnit cirka 100 kollektivavtal med möjlighet att kombinera anställning och utbildning.

Utredningen har under arbetets gång haft många möten med företrädare för bl.a. arbetsmarknadens parter och utbildningsväsendet. Det finns ett stort engagemang för att hitta lösningar som kan underlätta övergången mellan skola och arbetsliv.

Befintliga möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande leder inte i tillräcklig utsträckning till att unga etablerar sig på arbetsmarknaden. Det är utredningens förhoppning att utbildningsanställning kan vara en pusselbit för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och för mindre företag att anställa.

Utbildningsanställning istället för lärlingsprovanställning
I kommittédirektivet används benämningen lärlingsprovanställning. Utredningen konstaterar att både begreppet lärling och provanställning används i många olika sammanhang. För att undvika ytterligare begreppsförvirring anser utredningen att den nya anställningsformen ska ha en annan benämning.

Eftersom utbildningsinnehållet är det utmärkande för denna nya anställningsform är utredningens förslag utbildningsanställning.

Ny lagstiftad anställningsform
Utredningens förslag utgår från att det ska vara enkelt för mindre företag att använda den nya anställningsformen. För att ungas etablering på arbetsmarknaden ska underlättas, förutsätts att det finns arbetsgivare som har behov av att anställa dem.
– En ny tidsbegränsad anställningsform, utbildningsanställning, införs i LAS, för den som är yngre än 23 år vid avtalets ingående. Anställning är endast tillåten så länge utbildning pågår, enligt en utbildningsplan som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om.
– Anställningen får pågå längst 18 månader. Precis som vid en provanställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avsluta anställningen med kort varsel, utan angivande av skäl. Efter anställningstidens slut övergår anställningen i en tillsvidareanställning.
– Även om en utbildningsanställning varat mer än tolv månader ger den inte företrädesrätt.

Utbildningsplanen
– ska vara skriftlig och innehålla
– utbildningens mål
– hur utbildningen ska genomföras
– hur utbildningen ska följas upp
– hur stor del av den genomsnittliga arbetstiden som utbildningen beräknas omfatta under olika perioder av anställningen och
– vem eller vilka som är handledare

Utbildningsinnehållet kommer variera mellan individer och arbetsplatser.
– När anställningen avslutats har arbetstagaren rätt till ett skriftligt intyg, med en strukturerad bedömning och värdering av de kunskaper och den kompetens som arbetstagaren har förvärvat under anställningen (validering).

Kravet på att anställningen ska innehålla utbildning innebär ett åtagande, som kan vara särskilt svårt för små företag att hantera. Det kan finnas behov av stöd till både arbetsgivare och arbetstagare, för att utforma utbildningsinnehållet och även under pågående anställning.

Utredningen lämnar därför även förslag som innebär att den kommunala vuxenutbildningen kan erbjuda sådant stöd, vilket också leder till bättre möjlighet att kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen.

Stödstruktur
– Den kommunala vuxenutbildningen ska kunna tillhandahålla stöd i samband med en utbildningsanställning.
– Ett riktat statsbidrag ska lämnas till den kommunala vuxenutbildningen för att ge tillgång till de insatser och möjligheter som redan i dag erbjuds inom den kommunala vuxenutbildningen.
– Den kommunala vuxenutbildningen får även statsbidrag för att utbilda handledare hos arbetsgivare med utbildningsanställd.

Ekonomiskt incitament till arbetsgivaren
För att stimulera företag att använda utbildningsanställning och kompensera arbetsgivaren för utbildningsåtagandet föreslår utredningen också ett ekonomiskt incitament till arbetsgivaren. Arbetsgivaren får 30 000 kronor per år i statsbidrag för varje utbildningsanställd, vilket liknar det stöd som lämnas för annat arbetsplatsförlagt lärande. Stödet inkluderar ersättning för handledarkostnader.

Förslagen om en stödstruktur och ekonomiskt incitament till arbetsgivaren är fristående från förslaget om utbildningsanställning. En ny anställningsform kan införas utan dessa stöd. Utredningens bedömning är dock att dessa åtgärder behövs för att öka arbetsgivares möjligheter att tillhandahålla utbildning inom ramen för en anställning.

Informationsinsatser
För att stimulera användning av den nya anställningsformen bedömer utredningen att det behövs informationsinsatser till branschföreträdare, arbetsgivare, kommuner och allmänhet.

Uppföljnings- och utredningsuppdrag
Utredningen föreslår att Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska utvärdering (IFAU) får i uppdrag att följa upp och utvärdera den nya anställningsformen utbildningsanställning, stödet från den kommunala vuxenutbildningen och ekonomiska incitament till arbetsgivaren.

Författningsförslag
Utredningen lämnar förslag till en ny anställningsform i LAS samt två nya förordningar med bestämmelser om statsbidrag till den kommunala vuxenutbildningen samt till arbetsgivaren. I en bilaga till betänkandet finns ett förslag till hur den nya anställningsformen skulle kunna regleras i en särskild lag, istället för i LAS.