månadsarkiv: december 2012

Erik Almqvist lämnar riksdagen men fortsätter arbeta åt Sverigedemokraterna

Skandalfilmen med järnrören och de rasistiska tillmälena blev till slut för mycket. Erik Almqvist lämnar nu riksdagen och avsäger sig även sitt medlemskap i Sverigedemokraterna. Detta betyder emellertid inte att han vare sig lämnar politiken eller slutar samarbeta med partiet. Partiets egna bolag Samtid och framtid kommer nämligen till hösten att starta egen medieverksamhet och anlitar för denna satsning Erik Almqvist som konsult. Att han lämnar partiet har således endast en formell betydelse.

Erik Almqvist ersätts i riksdagen av Anna Hagwall från Rättvik, ytterligare en hårdför invandringskritiker.

Samtidigt riktar Miljöpartiet hård kritik mot regeringen för att de enligt deras tolkning spelar Sverigedemokraterna i händerna genom att sprida felaktig information om invandrare.

Stockholms stad måste garantera papperslösa barns skolgång

I Sverige uppskattas två till tretusen barn leva utanför samhället och våra välfärdssystem. De kallas för papperslösa barn. Miljöpartiet och Folkpartiet vill säkerställa dessa barns rätt till att gå i skola. För att uppnå det behöver Stockholms stad ta fram tydliga riktlinjer så att stadens skolor får rätt stöd och förutsättningar att garantera de gömda och papperslösa barnens skolgång.

Det skriver Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad, tillsammans med Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad, i en debattartikel i gårdagens DN.

Läs hela debattartikeln

Informationsutbytesavtal med Saint Lucia

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Propositionen i sin helhet

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Regeringen föreslår i en proposition, som har överlämnats till Riksdagen i dag, att bokföringsbrott som är ringa får åtalas endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Syftet med regeringens förslag är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar mindre sträng. Förslaget innebär att sådana kortvariga förseningar med att upprätta årsredovisning som är att betrakta som ringa bokföringsbrott i de allra flesta fall inte kommer att leda till åtal.

I propositionen föreslås även att möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen kommer att benämnas auktoriserad revisor. En revisor som inte har avlagt revisors¬examen behåller sin behörighet och kommer även i fortsättningen att benämnas godkänd revisor.

I propositionen behandlas även revisorns skadeståndsskyldighet och s.k. revisorsjäv. I de delarna lämnas inga förslag.

Det är viktigt att reglerna om bokföring och årsredovisning respekteras, men i dag finns det ett straffansvar som är för strängt vid förseningar med att upprätta årsredovisning är för sträng, säger justitieminister Beatrice Ask.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.

Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Propositionen i sin helhet

Mål för friluftslivspolitiken

I denna skrivelse redovisar regeringen insatser med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2010 (prop. 2009/10:238, 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 2010/11:38).

I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftslivspolitiken och redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken.

Därutöver redovisar regeringen andra relevanta åtgärder och initiativ som berör friluftslivspolitikens utveckling och genomförande.

Skrivelsen i sin helhet

EU-miljömärket

Promemorian innehåller förslag till en ny lag och en ny förordning om EU-miljömärket. Bestämmelserna i den nya lagen och den nya förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke. EU-förordningen, som trädde i kraft den 19 februari 2010, ersätter en tidigare EU-förordning om miljömärkning.

Den nya lagen och den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 november 2013.

Promemorian i sin helhet

Dåligt byggande lyfter BNP

Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till den låga kvaliteten i dagens byggande. I en debattartikel om byggandets brister, publicerad i Dagens Nyheter 2012-11-06, visade fyra professorer de olika aktörernas inverkan på kvaliteten i byggprocessen. Den problematiken möter vi ofta i Svenska byggnadsvårdsföreningen och vi har ställt oss frågan vilket intresse staten har av hög byggnadskvalitet och hållbart byggande? Vidare undrar vi vilket intresse byggherren/beställaren egentligen har av hög kvalitet på byggnaden?

Idag hävdar många att ökad konsumtion säkrar välfärden. Samtidigt lär vi våra barn att vi måste bygga ett hållbart samhälle med minskad energianvändning. Här finns en konflikt. Ett hållbart samhälle måste ha hög produktkvalitet och låga underhållskostnader. I kombination med minskad energianvändning innebär det också att konsumtionen och BNP minskar. Välfärden, såsom den definieras idag, hamnar därmed i farozonen.

Vi anser att det finns två principiellt olika former av byggherrar. Dels finns en beställarkategori som låter uppföra byggnader för egen förvaltning – som de själva äger och förvaltar, och de har givetvis intresse av låga underhållskostnader. Sådana kan benämnas förvaltarbeställare. Deras inställning medför minskad konsumtion.

Dels finns beställare som bygger för att snabbast möjligt sälja fastigheten. De har endast intresse av att minska byggkostnaden och därigenom öka vinsten. Sådana beställare kan benämnas försäljarbeställare. I dagens byggande är försäljarbeställaren som regel ett företag, som i sin tur ofta är helägt av byggentreprenören. Framtida kostnader för förvaltning och underhåll svarar köparen av fastigheten för. Det har många bostadsrättsföreningar med nybyggda hus bittert fått erfara. De har tagit över byggnader, vilka är så dåligt byggda att husen efter bara några år måste byggas om eller saneras. Försäljarbeställarnas inställning medför med andra ord ökad konsumtion.

Enligt detta resonemang är det fullt logiskt att hävda att det hållbara samhällsbyggandet innebär minskad konsumtion, minskad BNP och därmed risk för sämre välfärd. Usel kvalitet på samhällsbyggandet däremot, ger ökad konsumtion med ökad BNP och säkrad välfärd. Logiken bekräftas av den beräkning som Boverket och Statens Tekniska Forskningsinstitut, SP, har tagit fram. Enligt dessa organ skulle en sanering av alla felaktiga så kallade enstegstätade putsfasader kosta i storleksordningen 30-50 miljarder svenska kronor, motsvarande en ökning av BNP med omkring 1,4 %.

Hur kan vi komma till rätta med denna orimliga situation? De makthavare, som menar allvar med sitt tal om ett hållbart samhälle med sänkta energikostnader och minskad miljöbelastning, vill vi uppmana att snarast se över lagstiftningen inom byggandet. Själva upphandlingen av byggnaderna måste utformas så att livslängdskostnaden tas med vid utvärderingen av anbuden. Vidare måste finansieringsformerna för byggande regleras, så att relevanta garantitider för byggnaderna kan uppnås. Dagens garantitider är två eller fem år! Vårt förslag är att garantitiden borde vara minst 25 år. Under den tiden skall entreprenören garantera ett kostnadstak för normalt underhåll.

Per Arne Ivarsson, restaureringsarkitekt, pa@idomenico.se
Bengt Adolfi, byggmästare, bengt@adolfi.se

Båda är ledamöter i Byggnadsvårdsföreningens styrelse.