månadsarkiv: mars 2013

Östgruppen: Den vitryska statstelevisionen är en del av förtryckarregimen, Hamilton

ostgruppen

Den vitryska statstelevisionens medlemskap i EBU ger inget skydd mot påtryckningar från makthavarnas sida, eftersom den själv är en del av förtryckarregimen. Det skriver Östgruppen i en slutreplik till SVT-chefen Eva Hamilton på SVT Debatt idag.

De som jobbar på vitrysk stats-TV har inget intresse av att värna demokratiska principer. De arbetar själva aktivt för att motverka pluralism och yttrandefrihet. Demokratiskt sinnade journalister har överhuvudtaget ingen möjlighet att verka inom TV-bolaget, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det var i en tidigare artikel på SVT Debatt (20/3) som Östgruppen uppmanade SVT att verka för att Vitrysslands statstelevision utesluts ur EBU eftersom bolaget inte lever upp till den värdegrund som EBU antagit, där det bland annat slås fast att medlemmarna ska garantera yttrandefrihet, främja pluralism och vara oberoende av politiska intressen.

I ett svar på Östgruppens artikel gjorde SVT:s chef Eva Hamilton en liknelse med situationen i Ungern och framhävde det skydd som ungerska journalister får av medlemskapet i EBU.

Hamilton skriver också i sin artikel att hon ser den vitryska statstelevisionens medlemskap i EBU som ett sätt att förhindra en oönskad isolering av landets demokratiska krafter. Östgruppen menar dock att detta synsätt är helt bakvänt:

Det är ju just en sådan isolering som det statliga TV-bolaget används till, genom att det konsekvent nekar oberoende röster tillträde till TV-mediet, såväl inom samhällsdebatten som på underhållningens område. Om SVT och övriga medlemmar i EBU fortsätter samarbeta med vitrysk stats-TV främjar man alltså istället en isolering av de demokratiska krafterna, säger Martin Uggla.

Östgruppen uppmanar i artikeln SVT:s chef att till nästa EBU-kongress formulera ett konkret förslag med innebörden att medlemmar som inte lever upp till EBU:s värdegrund utesluts.

Eva Hamilton har tagit ett viktigt första steg i och med att hon drev på för att åstadkomma en värdegrund. Nu bör hon gå vidare och verka för att de vackra orden omsätts i praktisk handling, säger Martin Uggla.

Hela artikeln på dagens SVT Debatt finns här

Östgruppens inledande artikel i debatten om Vitrysslands medlemskap i EBU finns här

Eva Hamiltons svar finns här

Utbildningsbistånd i Afghanistan ger resultat i svår miljö

afghanistan-sida-2013

Svenskt bistånd har varit med att skapa förutsättningar för att miljontals afghanska barn i hela landet idag kan ta del i någon form av skolgång. Flickor går i betydligt högre utsträckning i skola idag jämfört med för ett decennium sedan.

En färsk utvärdering av svenskt utbildningsbiståndet i Afghanistan har tittat på tre omfattande utbildningsprogram som drivs genom Världsbanken, UNICEF och Svenska Afghanistankommittén. Sammanlagt omfattar stöden cirka 150 miljoner per år, det största bilaterala utbildningsstöd Sida har i världen. Biståndet har bland annat bidragit till att bygga och utrusta många hundratals skolor, stött tusentals enklare byskolor, byggt modellskolor, vidareutbildat hundratusentals lärare, försett miljontals barn med läromedel och förbättrat kvaliteten och barnvänligheten på undervisningen.

Enligt afghanska myndigheter har antalet barn som går i skolan ökat med 6,4 miljoner på tio år, varav 34 procent är flickor.

Det är glädjande att vi kan se att våra insatser gör nytta för de afghanska barn som har rätt till skola och god undervisning. Utbildningsnivån startade från en mycket låg nivå och det har varit viktigt att snabbt öka tillgången till utbildning för att Afghanistan ska kunna utvecklas positivt, säger Torbjörn Pettersson, avdelningschef på Sida och tidigare ambassadör till Afghanistan och generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

Samtidigt är det ett svårt uppdrag som rymmer stora utmaningar, både hur vi når resultat och fortlöpande löser de problem som oundvikligen uppstår när vi arbetar i så svåra miljöer.

Bristen på utbildade lärare är stor, särskilt kvinnliga lärare. Andra stora utmaningar för utbildningssektorn är bristen på läromedel och infrastruktur, avsaknad av tillförlitlig statistik, låg administrativ kapacitet, brister i kvalitén på undervisningen samt säkerhetsproblem där skolpersonal, elever, och föräldrar hotas regelbundet.

Utvärderingen visar att Sveriges stöd generellt ligger väl i linje med de prioriteringar och målsättningar som Afghanistans regering själva arbetar med, vilket är viktigt för att det svenska stödet ska vara hållbart på sikt, säger Torbjörn Pettersson.

Utvärderingen är gjord av oberoende internationella experter och bygger på fältbesök till nio provinser, besök på 89 skolor, lärarutbildningar i sju provinser, åtta utbildningsdepartement på provinsnivå och tolv på distriktsnivå samt personal på de olika projekten/programmen.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2014.

Kommittédirektivet i sin helhet

Ändring av uppdrag om utbildning för vissa uppsagda personer inom fordons- och läkemedelsindustrin

Regeringen ändrar sitt beslut av den 30 augusti 2012 om uppdrag åt Statens skolverk om utbildning för vissa uppsagda personer inom fordons- och läkemedelsindustrin (U2012/4420/GV) på så sätt att Skolverket inte längre ska anordna denna utbildning utan ska vidta åtgärder för att avveckla de åtaganden som myndigheten har gjort i enlighet med uppdraget.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Friskolekommittén får förlängd tid

Efter kontakter med de partier i Friskolekommittén som förhandlar om en sexpartiuppgörelse kommer regeringen förlänga tiden för kommittén.

Bedömningen är att samtalen går framåt och att en överenskommelse är inom räckhåll. Då är det rimligt att ge processen ytterligare tid, säger Jan Björklund, utbildningsminister.

Det formella beslutet om förlängning fattas efter påsk.

Skydd av civila liv och yttrandefrihet diskuterades vid IPU:s vårförsamling

I veckan har riksdagens IPU-delegation deltagit i den Interparlamentariska unionens (IPU) årliga vårförsamling i Quito, Ecuador – den 128:e i ordningen. Vid mötet antogs bland annat ett förslag gällande parlamentens skyldighet att skydda civila liv i krig och vid kriser.

Tredje vice talman och delegationsledaren Jan Ertsborn (FP) talade i generaldebatten om framtagandet av de nya utvecklingsmålen för att bekämpa fattigdom när de nuvarande millenniemålen löper ut 2015 och hur en demokratisk samhällsstyrning kan integreras i den nya globala utvecklingsagendan.

I IPU:s tre permanenta utskott antogs resolutioner om parlamentens roll för att skydda civila liv, rättvis handel och innovativa finansieringsmekanismer för hållbar utveckling samt användandet av media, inklusive sociala medier, för att öka medborgarnas engagemang och främja demokratin.

Den svenska delegationen fick igenom sina samtliga ändringsförslag. De viktigaste handlade om att stater ska ta ansvar för att lagföra krigsförbytare, terrorister och andra som begått allvarliga brott mot internationell rätt. Om det inte sker ska lagföring ske genom Internationella brottmålsdomstolen (ICC), säger Anti Avsan (M), ordförande i riksdagens IPU-delegation.

Det känns väldigt bra att den svenska delegationen ännu en gång har lyckats med sitt arbete i IPU. Våra förslag har tagits emot mycket väl i de beslut som IPU har tagit i Ecuador, säger Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande i riksdagens IPU-delegation.

I den för Sverige prioriterade frågan om yttrandefrihet på nätet fick den svenska delegationen igenom kraven om att världens parlamentariker ska skydda och värna ett fritt, öppet och tillgängligt Internet, värna yttrandefriheten och skydda journalister och bloggare, samt att censur och alltför långtgående regleringar av nätet hindrar yttrandefriheten, säger Ulrika Karlsson (M), andre vice ordförande i riksdagens IPU-delegation som ledde förhandlingarna kring den aktuella resolutionen.

Den svenska delegationen hade även bilaterala möten med delegationerna från Ecuador och Iran. Studiebesök genomfördes med fokus på yttrandefrihet, rättsväsende och flyktingfrågor. Möten arrangerades bland annat med UNHCR Ecuador, tidningen Vanguardia, Högsta domstolen samt Ecuadors nationella judiciella råd (National Judicial Council).

Riksdagens IPU-delegation i Quito bestod av riksdagens tredje vice talman och delegationsledaren Jan Ertsborn (FP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Monica Green (S), Ulf Nilsson (FP), Heléne Petersson (S) och Olof Lavesson (M). Biträdande riksdagsdirektör Claes Mårtensson deltog i det parallella generalsekreterarmötet ASGP (Association for Secretary Generals).

Mer information om den 128:e församlingen i Quito och de antagna resolutionerna finns på IPU:s webb

Om IPU
IPU, som bildades 1889 och är en världsomspännande organisation, är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN.

Anita Wickström ska utreda barnkonventionen i Sverige

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Utredaren ska också göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt.

Jag är jätteglad att vi har fått Anita Wickström som utredare. Hon är en domstolsjurist med stor erfarenhet av familjerätt. Anita Wickström var även sakkunnig i Barnkommittén som under åren 1996-1997 såg över frågan om införlivande av barnkonventionen i svensk rätt. Det är en värdefull erfarenhet att ha med sig i utredningsarbetet, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015.

Kommittédirektivet i sin helhet

Carl Bildt besöker Cypern

Utrikesministern Carl Bildt besöker under torsdagen Cyperns huvudstad Nicosia. Där träffar han bland andra landets president Nicos Anastasiades, utrikesministern Ioannis Kasoulides och olika internationella företrädare.

Besöket är inplanerat sedan länge.

Även om den ekonomiska situationen i landet är föremål för fokus just nu, är syftet med besöket att diskutera den långsiktiga politiska utvecklingen i regionen. Den ännu olösta Cypernkonflikten spelar givetvis en avgörande roll för denna utveckling. Att konflikten får en lösning är viktigt för hela EU, säger Bildt.

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

I promemorian förslås vissa ändringar av förfarandebestämmelserna för skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Bland annat föreslås att det datoriserade systemet, EMCS, ska användas vid flyttningar av punktskattepliktiga alkoholvaror och tobaksvaror under skatteuppskov inom Sverige. Vidare föreslås att Skatteverket ska få vissa utökade möjligheter att genomföra kontroller av godkända upplagshavare och att hanteringen av punktskatt i samband med konkurser regleras. I promemorian föreslås också vissa ändringar av bestämmelserna som rör alkoholvaror som omhändertagits av Tullverket och inte lämnats ut. Ändringarna föreslås till viss del träda i kraft den 1 januari 2014 och i övrigt den 1 april 2014.

Promemorian i sin helhet