månadsarkiv: april 2013

Försvarsministern mötte Afghanistansoldater

Försvarsminister Karin Enström träffade på måndagen 29 april de soldater i FS 25 som inom kort reser till Afghanistan och ska ersätta den nuvarande styrkan som finns där.
- Jag är här i dag för att uttrycka regeringens och det politiska Sveriges tacksamhet för den insats ni valt att genomföra, sa Enström i sitt tal till soldaterna.

Artikel: Försvarsministern mötte Afghanistansoldater

Försvarsdepartementet, 30 april 2013

Psykosociala risker tema på världsdagen för arbetsmiljö

Världsdagen för arbetsmiljö, World Day for Safety and Health at Work, uppmärksammades i år den 26 april. Den svenska ILO-kommittén och Arbetsmiljöverket arrangerade ett seminarium om psykosociala risker i Rosenbad.

Reportage: Psykosociala risker tema på världsdagen för arbetsmiljö

Arbetsmarknadsdepartementet, 30 april 2013

Nyheter från Matlandet

Ett arbete för att utveckla Matlandet och öka möjligheterna att nå målen till år 2020 är igång. Intervjuer från den nordiska konferensen "Moderna människors matvanor" den 23 april i Stockholm, nya Matlandetambassadörer i Dalsland och på Öland och offentlig mat i Halmstad. Det är några av nyheterna i senaste nyhetsbrevet om Sverige – det nya matlandet.

Nyhetsbrev om Sverige – det nya matlandet

Landsbygdsdepartementet, 30 april 2013

Aktuell kunskap om spelberoende sprids vid seminarium

De senaste rönen inom beroende av alkohol, narkotika, droger, tobak och spel presenteras vid ett seminarium i Uppsala onsdagen den 8 maj. Det är regeringens ANDT-råd och Uppsala universitet som arrangerar seminariet som riktar sig till allmänheten.

Aktuell kunskap om spelberoende sprids vid seminarium

Socialdepartementet, 30 april 2013

Rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling är överlämnad

Den 29 april överlämnade Boverket, Formas, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling till Social-, Miljö- och Kulturdepartementen. Från Regeringskansliet närvarade statssekreterarna Ulf Perbo, Anders Flanking och Joakim Stymne.

I propositionen Tid för kultur (2009/2010:3) betonas samspelet mellan kulturpolitiken och andra samhällsområden. Som ett led i strävanden att knyta samman olika politikområden har Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet sedan hösten 2009 ett regeringsuppdrag om samverkan kring hållbar stadsutveckling. Syftet med uppdraget är att medverka till en ökad samverkan inom politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö. Sociala och kulturella aspekter samt arkitekturens roll ska särskilt lyftas fram.

Rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling

Kulturdepartementet, 29 april 2013

Strandskyddsdelegation ska förbättra tillämpningen av strandskyddsreglerna

- De nya reglerna öppnar en möjlighet att under vissa förutsättningar bygga i strandnära lägen i landsbygd och samtidigt begränsas bebyggelsen vid stränderna i tätbefolkade storstadsområden. Men det verkar som att den nya lagstiftningen inte riktigt används som det var tänkt. Det finns glesbygdskommuner med flera kilometer strand per invånare, och då är det orimligt att det ska fungera exakt likadant som i till exempel tätbebyggda storstadsområden, säger bostadsminister Stefan Attefall.

- Jag är glad att vi idag har kunnat utse en namnkunnig grupp beslutsfattare som med stort engagemang och erfarenhet kommer att kunna ta sig an dessa frågor. En av delegationens viktigaste uppgifter blir nu att utveckla en arena för samverkan och information för kommuner och de myndigheter som ska tillämpa de nya reglerna och för allmänhet, organisationer, företag och andra berörda.

Ordförande i Strandskyddsdelegationen- Nationell arena för samverkan, är direktör Lärke Johns, tidigare myndighetschef för KRUS.

Övriga ledamöter är:

Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryds kommun
Gunilla Glasare, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting
Chris Heister, landshövding i Stockholms län
Gustaf Hoffstedt, riksdagsledamot
Bengt Kjellson, generaldirektör på Lantmäteriet
Maria Söderberg, kommunalråd i Krokoms kommun
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör i Västra Götaland
Janna Valik, generaldirektör på Boverket
Jan-Olov Westerberg, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet
Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län

Uppdraget ska vara slutfört i december 2015.
Strandskyddsdelegationens webbplats www.sou.gov.se/strandskyddsdelegationen

Bakgrund
Strandskyddet är ett skydd för områden i närheten av vatten och är till för att skydda allmänhetens möjligheter till friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv. Skyddet regleras i miljöbalken och plan- och bygglagen. Kommunerna har huvudansvaret när det gäller tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna, och länsstyrelserna ska granska och kan pröva kommunernas beslut.

Under 2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att bland annat göra det lättare att bygga strandnära i glesbygdsområden. Men det har blivit tydligt att de nya reglerna inte har fyllt sitt syfte. Flera kommuner i glesbygd har till exempel upplevt att det har blivit ännu svårare att få bygga i attraktiva strandlägen efter att de nya reglerna börjat gälla, tvärtemot intentionen med lagstiftningen.

För att utveckla tillämpningen av strandskyddsreglerna har regeringen tidigare även inrättat ett stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som kommuner, länsstyrelser och samverkansorgan kan söka hos Boverket. Regeringen har också gett ett uppdrag till Boverket och Naturvårdsverket för att göra en översyn av utfallet av de nya strandskyddsreglerna.

Ewa Björling delade ut studentdiplomet Global Swede

Måndag 29 april 2013, kl. 10.30 – 13.00
Utrikesdepartementet, Arvfurstens Palats, Gustav Adolfs torg 1

- Studenter från utlandet som framgångsrikt genomför delar av sina universitetsstudier i Sverige utgör en viktig resurs för oss. De blir ambassadörer, både för sina egna hemländer men även för Sverige den dagen de återvänder hem, något som konkret stärker våra band med omvärlden. Genom Global Swede uppmärksammar vi dessa personer, säger Ewa Björling.

Diplomeringsceremonin syftar till att uppmuntra studenterna att engagera sig i nätverket Global Swede och i förlängningen verka som ambassadörer för Sverige efter studierna. Detta är ett steg i att marknadsföra Sverige som en attraktiv studiedestination för talangfulla studenter från andra länder.

- Med Global Swede vill Svenska institutet visa på betydelsen av de studenter och forskare som valt att komma till Sverige. De är nyckelpersoner för ett fortsatt utbyte och samarbete inom högre utbildning och forskning, och inom andra för Sverige och stipendiaternas hemländers viktiga områden. De blir en del av Sveriges internationella nätverk och fortsätter att samarbeta med Sverige även efter hemkomsten till sina respektive hemländer, säger Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet.

Media inbjuds att närvara vid ceremonin. För intervju med Ewa Björling kontakta Magdalena Cabrera, telefon 08- 4055113.