Kategoriarkiv: Bostadspolitik

Svenska mäklare i Spanien skriver på unikt kontrakt med spansk storbank

Spanskafastigheter.se har skrivit på ett unikt kontrakt med den spanska storbanken La Caixa.

 

La Caixa har beslutat att satsa stort på utlandet i allmänhet och börjar sin satsning i Sverige. I samband med att man öppnar en ”International Brokers Portal” behöver man en ”bro” in i Sverige och spanskafastigheter.se har alltså valts till att bli denna bro, och blir de första utländska mäklarna som tilldelats ”International Brokers License”. Detta öppnar fantastiska möjligheter för svenskar som planerar att köpa bostad i Spanien (samt för investerare som letar efter hotell och land etc. i Spanien).

 

”International Brokers License” innebär bland annat att Spanska Fastigheter får tillgång till bankobjekt före andra mäklare, och att man får ensamrätt att sälja vissa objekt. För svenskar som annars inte hade haft råd innebär detta en stor möjlighet att göra ett riktigt fynd i Spanien. Vissa lägenheter i bland annat populära områden som Costa Blanca säljes för 200-300 000 SEK. LaCaixa bank har för övrigt bankkontor i samtliga spanska provinser och erbjuder svensktalande service till alla kunder som skickas till dem från Spanska Fastigheter. Detta gäller såväl matchande av objekt via e-post som visningsresor.

 

Samarbetet mellan Spanska Fastigheter och La Caixa innebär också att svenskar erbjuds att låna upp till 90 procent av köpesumman av banken. Även ansökningar av banklån behandlas av svensktalande personal, och man får svar inom 3 dagar efter ansökan.

 

Dessutom erbjuder den spanska banken villkor som matchar de bästa lånevillkoren i svenska banker. Det finns heller inga krav på att man måste låna minst x summa Euro eller minst 50 procent av köpesumman, som hos den enda egentliga konkurrenten för närvarande: danska Nykredit, läs mer här.

 

Med ett starkt låne-alternativ till Nykredit och med en databas med tusentals bankobjekt över hela Spanien, nedsatta med upp till 65 % (marknaden överlag i Spanien har annars sjunkit cirka 45 %), stärker Spanska Fastigheter ytterligare sin position på den svenska marknaden.

Personer som misshandlas av sin partner bör få bättre skydd mot vräkning

Riksdagen anser att kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Riksdagen gav i ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen.

Riksdagen konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation. Riksdagens beslut grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2012.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till motionerna 2012/13:C400 yrkande 34 och 2012/13:So267 yrkandena 3 och 4. Avslag på övriga motioner.

Riksdagsbeslutet CU11 i sin helhet

Sundbybergs kommun vill ha köpstarka i centrum?

På 1960-talet byggdes det så kallade Bananhuset i centrala Sundbyberg för att arbetskraftsinvandrare till Marabou och Sieverts kabelverk snabbt skulle få en bostad. Nu vill det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren bygga om och slå ihop de mindre lägenheterna innan sommaren men ett antal hyresgäster vill inte flytta därifrån. Trots att huset och omgivningen nu är i mycket dåligt skick på grund av bristande underhåll i väntan på renoveringen så bor ett 40-tal hyresgäster kvar i huset som totalt innehåller 317 lägenheter.

Renoveringen av Bananhuset är en del av en större uppfräschning av hela Sundbybergs centrum. Hyresgästföreningen menar att det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren vill byta ut hyresgästerna mot ”ett finare och mer köpstarkt klientel”.

Civilutskottet vill ha bättre skydd mot vräkning för personer som misshandlas av sin partner

Kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Det anser ett enigt civilutskott. Utskottet vill att regeringen ser över frågan och skyndsamt återkommer till riksdagen med ett lagförslag som stärker skyddet mot vräkning för dessa brottsoffer.

Utskottet konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation.

Utskottet konstaterar att de här brottsoffrens situation behöver stärkas. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen. Förslaget grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Nedsättning av en byggsanktionsavgift

I propositionen föreslås att gällande grunder för befrielse från byggsanktionsavgift i plan- och bygglagen (2010:900) kompletteras med en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen. Det föreslås även att en av plan- och bygglagens sanktionsbestämmelser förtydligas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Regeringen ger stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Regeringen ger ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga.

Det är viktigt att stimulera nytänkande när det gäller byggande av bostäder för unga . Jag hoppas och tror att det här stödet kan bli ett viktigt smörjmedel för att få fram innovativa lösningar som kan leda till ökat byggande av sådana bostäder, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Stödet hanteras av Boverket och får ges till åtgärder som innebär en utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i till exempel planerings- eller byggprocessen när det gäller bostäder för unga. Stödet kan sökas av bland annat företag och kommuner fram till den 1 augusti 2015.

Det finns två olika nivåer av stöd:
– För utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process får stödet uppgå till högst 300 000 kr per mottagare
– För användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process får stödet uppgå till högst 1 600 000 kr per mottagare

Stödet får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att bland annat sprida information och erfarenhet om åtgärden, däribland företag, kommuner och stiftelser.
Förordningen träder i kraft den 1 juni 2013.

Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län

En särskild utredare, som ska fungera som förhandlingsperson, nedan kallad förhandlingsperson, ska genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur i syfte att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och eventuellt nära anslutande åtgärder.

Förhandlingen ska också leda till ett ökat bostadsbyggande och därmed bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt.

Den del av förhandlingen som gäller nödvändigt underlag för regeringens ställningstagande till nationell plan ska delredovisas senast den 31 december 2013. Slutlig redovisning av uppdraget ska ske senast den 31 december 2014.

Kommittédirektivet i sin helhet

Regeringen stärker samspelet mellan näringslivsutveckling och fysisk planering

För att stärka det lokala och regionala tillväxtarbetet ger regeringen Boverket och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt genomföra ett program som utvecklar samordningen mellan näringslivsutveckling och fysisk planering.

Den fysiska planeringen har en central roll i arbetet för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Det är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling, inte minst för att locka kompetent arbetskraft till en viss region, säger näringsminister Annie Lööf.

Vi måste bygga mer i hela Sverige. Och i både storstäder och i glesbygd måste det strategiska tänkandet kring näringslivets utveckling i ännu högre grad gå hand i hand med bostadsbyggandet. Därför vill regeringen hjälpa kommuner att dela goda exempel mellan varandra och att genomföra pilotprojekt där bostadsbyggande och näringslivsutveckling samspelar på ett bra sätt, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Uppdraget innefattar bland annat att erbjuda en dialogarena med möjlighet till kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Programmet kommer att löpa under åren 2013-2015 och det finns möjlighet att ansöka om medel till att genomföra pilotprojekt.

Uppdrag att göra en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Regeringen beslutar att ge Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. behöver ändras och vid behov lämna förslag på förbättringar. Boverket ska även beräkna och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Delegation ska förbättra tillämpning av strandskyddsreglerna

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en delegation för att skapa en bättre tillämpning av strandskyddsreglerna, bland annat genom en omfattande informations- och kunskapsinsats. Ordförande blir Lärke Johns, tidigare myndighetschef för KRUS.

Strandskyddet är ett skydd för områden i närheten av vatten och är till för att skydda allmänhetens möjligheter till friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv. Skyddet regleras i miljöbalken och plan- och bygglagen. Kommunerna har huvudansvaret när det gäller tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna, och länsstyrelserna ska granska och kan pröva kommunernas beslut.

Under 2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att bland annat göra det lättare att bygga strandnära i glesbygdsområden. Men det har blivit tydligt att de nya reglerna inte har fyllt sitt syfte. Flera kommuner i glesbygd har till exempel upplevt att det har blivit ännu svårare att få bygga i attraktiva strandlägen efter att de nya reglerna börjat gälla, tvärtemot intentionen med lagstiftningen.

Delegationen ska fokusera på att sammanställa och sprida kunskap om strandskyddsreglerna, främja samverkan och utbyte av erfarenheter samt underlätta samarbete mellan berörda aktörer.

Det är ofta många parter inblandade när strandskyddsreglerna ska tillämpas och de har inte sällan motstridiga intressen. Det är därför viktigt att vi hittar fram till en bättre fungerande tillämpning som är hållbar över tid, och att vi skapar ett bra samarbetsklimat mellan kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och alla andra som berörs av besluten. Nu sjösätter vi den här delegationen som har efterfrågats på många håll, och den kommer vara en nyckelspelare för samordning och kunskapsutveckling. Jag är mycket glad att Lärke Johns, som tidigare lett stora strategiska utvecklingsinsatser i staten, vill ta på sig ordföranderollen, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

För att utveckla tillämpningen av strandskyddsreglerna har regeringen tidigare även inrättat ett stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som kommuner, länsstyrelser och samverkansorgan kan söka hos Boverket. Regeringen har också gett ett uppdrag till Boverket och Naturvårdsverket för att göra en översyn av utfallet av de nya strandskyddsreglerna.

Lärke Johns är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att stödja, leda och samordna utvecklingsprocesser i offentlig sektor. Lärke kommer närmast från uppdraget som myndighetschef för Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus).

Uppdraget ska vara slutfört i december 2015.