Kategoriarkiv: Finanspolitik

En modern syn på entreprenörskap

Den historiska tillbakablicken kännetecknas främst av nationalekonomins och beteendevetenskapens syn på entreprenören som en ekonomisk aktör. I viss mån finns det också sociologiska inslag i min beskrivning. Idag kännetecknas forskningen inom entreprenörskap och småföretagande av tvärvetenskaplighet och är multidisciplinärt i sin karaktär. Det finns inslag av allt från nationalekonomi till psykologi och socialantropologi inom forskningen. Forskningen kännetecknas också av en oenighet kring en gemensam definition av begreppet. Inom den akademiska världen har debatten pågått under en lång tid, och det råder fortfarande stor oenighet om begreppets innebörd.

En viss konsensus har emellertid uppnåtts och det råder enligt Gibb en närmast universell enighet om att entreprenörskap innefattar det sätt med vilket individer och organisationer skapar och implementerar nya idéer och sätt att göra saker på, samt agerar proaktivt på omgivningsförändringar som involverar olika grader av osäkerhet och komplexitet.

Den bild som börjar träda fram idag är framförallt att forskningen i mindre grad fokuserar på entreprenören och mer på entreprenörskapet. Bilden av entreprenören som den ensamme hjälten på marknaden ersätts av entreprenörskap som ett socialt fenomen.

Ett annat sätt att se den framträdande sociala dimensionen av entreprenörskap är att se det ur det individuella perspektivet. På såväl global som social och organisatorisk nivå finns det en mängd tendenser som skapar ökade möjligheter, men också en mer komplex och osäker tillvaro för oss alla. Den sociala dimensionen av entreprenörskap kan sägas springa ur den osäkerhet vår tillvaro idag skapar för den enskilda individen. Vi behöver alla bli mer entreprenöriella i vårt agerande för att klara av ett alltmer komplext arbetsliv och social tillvaro. Behovet av samarbete, kollektivt och socialt entreprenörskap uppstår som en konsekvens av dessa faktorer. Detta är inte bara förbehållet individen, gruppen och organisationen utan gäller även för småföretag, mellanstora och storföretag, vilket inte minst ”fusioneringsvågen”, strategiska allianser och andra former av samarbete är ett uttryck för.

Den sociala dimensionen av entreprenörskap gäller inte enbart i arbetslivet och på den ekonomiska arenan. Även om redan Schumpeter diskuterade olika former av entreprenörskap som exempelvis politiskt entreprenörskap har det idag blivit allt vanligare att diskutera detta fenomen som något som praktiseras på andra arenor än marknaden. Exempel på andra former av entreprenörskap är samhällsentreprenören som kännetecknar en person som verkar för näringslivets utveckling i en specifik kommun, region eller liknande utan något eget vinstintresse i företagen. Ett sådant entreprenörskap kan inte praktiseras i ett socialt vakuum. Det kräver snarare ett samarbete mellan många olika parter med varierande motiv. En annan bild av entreprenörskap är kulturellt entreprenörskap vars primära syfte är att skapa och förmedla estetiska budskap via olika kulturella projekt

Läs mer entreprenörskap och ekonomi och organisationsteori här.

Ytterligare en annan form av entreprenörskap är det politiska entreprenörskapet som kännetecknas av en marknadsföring av politiska budskap liksom en produkt på varumarknaden.  Även om politiska, kulturella eller samhällsentreprenörer oftast representeras av en eller ett fåtal personer så kännetecknas entreprenörskapet av en vilja att realisera en idé. För att kunna åstadkomma detta krävs samarbete och delaktighet från andra än den enskilda entreprenören. Detta blir allt nödvändigare i ett alltmer föränderligt samhälle, oavsett vilken arena entreprenörskapet praktiseras på.

Forskning visar på en trend mot att ”teamentreprenörskap” blir allt vanligare; entreprenörer i egenskap av egenföretagare söker idag samarbete i en allt högre grad än vad som var fallet för endast ett decennium sedan. Entreprenörerna har insett att man inte kan förfoga över all kunskap själv, istället knyter man upp resurser genom att bygga nätverk och söka samarbete i olika projekt.

Utifrån detta resonemang skulle en lämplig sammanfattning och definition av entreprenörskap kunna vara den som Gibb formulerat:
”Behaviours, skills and attributes applied individually and/or collectively to help organisations of all kinds, to create, cope with and enjoy change and innovation involving higher levels of uncertainty and complexity as a means of achieving personal fulfilment”.

Politikerna är mest ideologiska i teorin

Idag fastnade jag för en artikel från 2012 men som egentligen är lika aktuell fortfarande. Det var SVT som genomförde en undersökning om hur åsikterna kring och efterfrågan på läxhjälp för skolungdomar var. Ett förslag hade kommit in till regeringen om att RUT-avdraget för läxhjälp även skulle gälla för gymnasieungdomar och inte bara för grundskoleelever som tidigare. Detta genomfördes sedan och från 2013 har det varit möjligt att dra RUT-avdrag för denna tjänst.

Men hur såg föräldrarna på detta och var det någon politisk skillnad?

Frågan var ”Kan du tänka dig använda dig av läxhjälp?” och 48% svarade nej.  I första skedet kan man tro att de flesta svarade detta eftersom de inte ansåg sig ha råd men så var inte fallet. För ett alternativ var just ”har inte råd trots subvention” och det var bara 2% som svarade detta.

Det handlar alltså om en ideologisk fråga där man anser att skolan ska ta detta ansvar. Det blir än mer tydligt när man ser till partitillhörighet på de som svarade. Av moderaterna var det 40% som svarade nej och samma siffra för V var 70%. Detta speglar mycket tydligt vad partierna ansåg om läxhjälp detta år. Vänsterpartiet var det parti som överlägset var mest emot detta, moderaterna mest positiva. Det enda som kan överraska är att det var så många moderater som ändå svarade nej på frågan.

Slår man ihop partierna i de två olika blocken så blir det ännu mer tydligt hur de stod i frågan. 56% av de borgliga skulle använda sig av avdraget eller skulle göra det om behov uppstod. Detta ska jämföras med 37% för det röda blocket.

Men stämmer denna undersökning? Troligtvis inte.

Så länge något inte är infört kan man stenhårt hålla på sina ideologiska ideal. Men hur blir det sen?

Det är lätt att säga att skolan SKA ge den hjälp man vill ha. Det är lätt att säga att uppkomsten av allt fler läxhjälpsföretag är ett tecken på att skolan får för lite pengar och att allt skulle lösa sig genom att tillföra mer medel till skolan.  För antalet av företag som erbjuder läxhjälp har verkligen ökat de senaste fyra åren. Och detta på grund av en stor efterfrågan. Inte bara på hemundervisning utan även kurser och träning i grupper. Vilka tjänster som erbjuds av ett av de största företagen i går att läsa vidare om här och visst är det uppenbart att utbud och efterfrågan går hand i hand.

Men av de som sa att de inte skulle anlita läxhjälp – hur många har idag gjort det så här några år efteråt? Troligtvis en hel del. För vad gör man när barnet inte hänger med i skolan och hjälpen inte finns? När lärarna säger att de gärna vill ge extrastöd men att resurserna inte tillförs till skolan. Hur många sitter och håller på sina ideal så hårt att man hellre offrar sina barns framtida skolgång? Detta oavsett om det handlar om att man siktar på att klara av skolan eller om man vill ha riktigt höga betyg för att nå den utbildning man vill.

Det är nog inte så många. Det är nog så att man lättast är ideologisk i teorin. När det blir praktiskt ser man om sitt eget hus i första hand.

Reglerna kring Läxhjälp fortfarande snedvridna

När RUT-avdraget infördes år 2007 var det tidigt många som började utnyttja detta för att få billigare barnpassning. På så vis skulle Skatteverket bland annat konkurrera med alla som tjänade extrapengar men där inkomsten var svart. Enligt skatteverket var barnpassning okej så länge som barnet var maximalt 15 år eftersom barn/ungdomar över den åldern skulle kunna klara sig själv. Det samma gällde läxhjälp. Man fick som företagare erbjuda läxhjälp till barn under 16 år men inte över.

Detta blev en något snedvriden hjälp så läxhjälpen inte nådde de ungdomar som kommit in på gymnasiet. Detta var något som läxläsningsföretag propagerade för att det var fel. Varför erbjuda hjälp till bättre studier men inte hela vägen fram?

Framgången kom när reglerna ändrade i början av 2013. Då var läxhjälp även godkänd att användas av gymnasieelever för att få RUT-avdrag på. Är det då rättvist nu?

För det första kan man hävda att RUT-avdrag för läxläsning blir en klassfråga som gör att vissa inte har råd. Den debatten kommer man inte ifrån men den gäller allt här i samhället. Det kommer alltid finnas saker som vissa inte har råd med. Detta oavsett om det handlar om saker eller tjänster.

Men det andra är att läxläsning enbart går att få RUT-avdrag för om man är i hemmet. Det är märkligt. Om man sitter i sitt hem och gör sin läxa så kostar det hälften så mycket som om man genomför läxan 50 meter bort på ett fik. Eller varför inte i en lokal som ser ut som en skolsal?

För det är just där som det faller. Genom att man måste vara hemma så kan läxföretagen bara ta emot 2 elever samtidigt. Det är få som kan ta emot 20 kompisar i ett hem. Skulle man däremot få erbjuda läxläsning i en sal som är byggd för att ta emot många personer skulle priset kunna bli extremt billigt. Idag kostar en timme ca 400kr. Efter RUT blir det 200kr. Är man dessutom 10 personer som delar på det betalar man 20kr i timmen. Då kan man knappast skylla på att det kostar för mycket.

Men än så länge så handlar RUT enbart om att gynna de som har möjlighet att ta hem en privatlärare. De som enbart vill ha hjälp själv eller i en mycket liten grupp. Vill man göra något gemensamt, hjälpas åt och få ner kostnaden – Då ska det visst vara svårare.

Pressinbjudan: Seminarium för styrelseledamöter och vd:ar i bolag med statligt ägande

Måndag den 17 juni kl. 13.30-17.00
Dramaten, Nybrokajen, Stockholm

Program
13.30 Moderator Ulrika Hasselgren, Ethix
13.40 Inledning, finansmarknadsminister Peter Norman
14.15 Hållbarhet är business, Petter Stordahlen, Nordic Choice Hotels
14.45 Kaffe
15.15 Sustainable investments, David Blood, Generation Investment Management
Sustainable capitalism, Al Gore, Generation Investment Management
16.15 Hållbara affärer – ett samtal med Ann Carlsson (Apoteket), Monica Lingegård (Samhall) samt Petter Stordahlen
16.55 Summering och avslutande ord, Ulrika Hasselgren

Medier är välkomna att lyssna under seminariet och efteråt är finansmarknadsminister Peter Norman tillgänglig för att svara på frågor. Föranmälan krävs till Victoria Ericsson på mejladress victoria.ericsson@regeringkansliet.se eller på mobilnummer 076-128 93 45.

Ta med presslegitimation.

Välkomna!

Statens försäljning av 260 miljoner aktier i Nordea avslutad, med intäkter om 19,5 miljarder kronor

Pressträff:
Finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Erik Thedéen kommer att ha en pressträff idag kl 11.10 i Pressrummet i Rosenbad. Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

- Det är bra att staten genom försäljningen minskat sitt innehav av bankaktier. Statens roll är att reglera bankerna inte att äga dem. Bankaktier är en riskfylld tillgång och banker kräver strikta regelverk och omfattande tillsyn, säger Peter Norman.

Försäljningen har skett pro rata ifrån statens direktägda innehav och stabilitetsfonden. Staten har förbundit sig att inom 90 dagar efter transaktionens slutförande inte avyttra ytterligare aktier i Nordea.

Intäkterna från Försäljningen på 19,5 miljarder kronor kommer att användas för att reducera statsskulden.

Morgan Stanley var global coordinator och joint bookrunner, Credit Suisse och SEB var joint bookrunners för transaktionen. Carnegie var Co-lead Manager. Morgan Stanley har varit statens finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling har varit statens juridiska rådgivare.


VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Detta pressmeddelande och uppgifterna häri är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller sälja, några värdepapper i Nordea i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA samt District of Columbia) (USA). Värdepapperna som refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registreringskrav enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Den svenska staten har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande eller något exemplar av det får inte distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, i eller till eller från USA, Australien, Kanada eller Japan. Överträdelser av denna begränsning kan innebära brott mot amerikansk, kanadensisk, australiensisk eller japansk värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämns Prospektdirektivet). Den svenska staten har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den svenska statens eventuella Försäljning av aktier i Nordea. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (envar en Relevant Medlemsstat), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till juridiska personer som är kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten såsom definierat i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras endast till och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) (Order) eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (företag med högt nettovärde, icke registrerade sammanslutningar, etc.) i Order eller (iv) andra personer till vilka det lagligen kan delges, gemensamt benämnda relevanta personer. Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet eller försäljningen av Aktierna i vissa jurisdiktioner kan vara begränsat av lag. Inga åtgärder har vidtagits av den svenska staten, Morgan Stanley, Credit Suisse, SEB eller av någon till dem närstående, som skulle, eller är ägnad att, tillåta ett offentligt erbjudande avseende Aktierna i någon jurisdiktion, eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat erbjudande- eller informationsmaterial avseende Aktierna i någon jurisdiktion där ett sådant agerande är olagligt. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av den svenska staten, Morgan Stanley, Credit Suisse eller SEB att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.

Investeringsbeslut att köpa aktier i Försäljningen ska tas baserat på uteslutande publikt tillgänglig information. För sådan information vilar inget ansvar på, eller har någon oberoende granskning gjorts av, den svenska staten, Morgan Stanley, Credit Suisse, SEB eller någon till dem närstående.

Morgan Stanley, Credit Suisse och SEB agerar endast för den svenska staten och ingen annan i samband med Försäljningen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än den svenska staten för tillhandahållande av det skydd som bereds till Morgan Stanleys, Credit Suisses eller SEBs klienter eller för rådgivning i samband med Försäljningen.

Morgan Stanley, Credit Suisse och / eller SEB har rätt till att delta i Försäljningen genom handel i egen bok.

Regeringen utökar försäljningen av aktier i Nordea

Staten har förbundit sig att inom 90 dagar efter Försäljningens slutförande inte avyttra ytterligare aktier i Nordea. Detta och övriga tillkännagivanden i det tidigare pressmeddelandet den 18 juni 2013 kvarstår oförändrade.

Regeringen har utsett Morgan Stanley som global coordinator och joint bookrunner och Credit Suisse samt SEB som joint bookrunners. Carnegie har utsetts till Co-lead Manager.


VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Detta pressmeddelande och uppgifterna häri är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller sälja, några värdepapper i Nordea i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA samt District of Columbia) ("USA"). Värdepapperna som refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registreringskrav enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Den svenska staten har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande eller något exemplar av det får inte distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, i eller till eller från USA, Australien, Kanada eller Japan. Överträdelser av denna begränsning kan innebära brott mot amerikansk, kanadensisk, australiensisk eller japansk värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämns "Prospektdirektivet"). Den svenska staten har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den svenska statens eventuella Försäljning av aktier i Nordea. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till juridiska personer som är kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten såsom definierat i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras endast till och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde, icke registrerade sammanslutningar, etc.") i Order eller (iv) andra personer till vilka det lagligen kan delges, gemensamt benämnda "relevanta personer". Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet eller försäljningen av Aktierna i vissa jurisdiktioner kan vara begränsat av lag. Inga åtgärder har vidtagits av den svenska staten, Morgan Stanley, Credit Suisse, SEB eller av någon till dem närstående, som skulle, eller är ägnad att, tillåta ett offentligt erbjudande avseende Aktierna i någon jurisdiktion, eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat erbjudande- eller informationsmaterial avseende Aktierna i någon jurisdiktion där ett sådant agerande är olagligt. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av den svenska staten, Morgan Stanley, Credit Suisse eller SEB att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.

Investeringsbeslut att köpa aktier i Försäljningen ska tas baserat på uteslutande publikt tillgänglig information. För sådan information vilar inget ansvar på, eller har någon oberoende granskning gjorts av, den svenska staten, Morgan Stanley, Credit Suisse, SEB eller någon till dem närstående.

Morgan Stanley, Credit Suisse och SEB agerar endast för den svenska staten och ingen annan i samband med Försäljningen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än den svenska staten för tillhandahållande av det skydd som bereds till Morgan Stanleys, Credit Suisses eller SEBs klienter eller för rådgivning i samband med Försäljningen.

Morgan Stanley, Credit Suisse och/eller SEB har rätt till att delta i Försäljningen genom handel i egen bok.

Pressinbjudan: Peter Norman besöker Krokom och Östersund

Peter Norman är tillgänglig för att svara på frågor från media under dagen. Föranmälan görs till Victoria Ericsson via e-post victoria.ericsson@regeringkansliet.se eller på 076-128 93 45.

Ta med presslegitimation.

Välkomna!


Program

09.50 Besök på Hallströms verkstäder, Nälden
11.00 Besök på Andritz Hydro AB, Nälden
11.50 Information om Krokoms kommun, Travsportens Riksanläggning, Wången
15.00 Information om Östersunds kommun, Rådhuset Östersund
16.45 Besök på Jämtkraft AB, Östersund

Jämställda styrelser i de statligt ägda bolagen

Den 1 maj 2013 utgjordes de stämmovalda styrelseledamöterna av 49 procent kvinnor i de av staten helägda bolagen, vilket är dubbelt så högt som i svenska börsbolag (24 procent). Andelen kvinnor som styrelseordföranden uppgår till 41 procent i de av staten helägda bolagen.

- Jämställdheten i bolagsstyrelser är fortfarande eftersatt i det svenska näringslivet. Det problemet har inte vi i bolag med statligt ägande, eftersom vi valt att rekrytera ledamöter från hela befolkningen, inte bara den manliga delen, säger finansmarknadsminister Peter Norman.


Bolagsportföljen värd 570 miljarder kronor

Årligen görs en värdering av de statligt ägda bolagen. I värderingen ingår samtliga 54 statligt ägda bolag, inklusive de tre börsnoterade bolagen. Det uppskattade värdet uppgick per december 2012 till 570 miljarder kronor, en minskning om cirka tio miljarder kronor jämfört med december 2011. Bolagsportföljen delas upp i nio industrisektorer. Värdemässigt dominerar bolag i industrisektorn basindustri/energi statens bolagsportfölj och utgjorde 46 procent av totalt värde 2012. Bolag inom sektorn tjänst respektive finans utgjorde 13 procent, telekom tolv procent och fastigheter åtta procent av den statliga bolagsportföljen.

Under 2012 stärktes det samlade resultatet för bolag med statligt ägande med 18 procent till 49 (41) miljarder kronor, främst till följd av en positiv skatteeffekt samt en engångsnedskrivning under jämförelseåret 2011. Det underliggande resultatet för 2012 sjönk emellertid. Utdelningar om 27 miljarder kronor var i nivå med föregående år.


Nya ekonomiska mål i ytterligare sju bolag

För att säkerställa värdeskapandet i bolagen med statligt ägande och se till att all verksamhet bedrivs effektivt samtidigt som de finansiella riskerna hålls på en rimlig nivå, är det betydelsefullt att samtliga bolag arbetar utifrån relevanta ekonomiska mål. Målen används för att utvärdera bolagens lönsamhet, och är ett viktigt underlag för en meningsfull dialog mellan staten som ägare och bolagen. Under året har det skett en översyn av och revidering av ekonomiska mål i sju bolag, i bland andra Vattenfall, LKAB, Apoteket och SBAB vilka fastställts av årsstämmorna.


Hållbart företagande skapar värde

Genom att ansvara för att bolagen med statligt ägande är föredömen inom hållbart företagande säkrar regeringen ett långsiktigt värdeskapande i bolagen. 2012 gav regeringen styrelserna i statligt ägda bolag uppdraget att utarbeta strategiska hållbarhetsmål. Genom att göra styrelserna ytterst ansvariga för bolagens agerande inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald integreras hållbarhet i bolagens affärsstrategi. Från 2014 kommer målen att följas upp.

Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2014 på remiss

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen inför budgetåret 2014, beror på bedömningar av det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2014. Förslaget om inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden är också beroende av utfallet av trepartssamtalen.

Förslag som behandlas i promemorian är följande:

Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden

För att stärka arbetstagares anställningsbarhet och arbetsmarknadens omställningsförmåga, föreslås

  • dels att den inskränkta skattskyldigheten för vissa stiftelser utvidgas så att den också omfattar ändamålen att bl.a. ge ekonomiskt stöd vid utbildning,
  • dels att bestämmelsen om skattefri förmån i form av utbildning eller annan åtgärd vid personalavveckling utvidgas så att fler utbildningar och andra åtgärder kommer att omfattas av skattefriheten samt att bestämmelsen i övrigt förtydligas

Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare

Företag och dess ägare ska ha goda villkor och skatter ska tas ut på ett effektivt och rättvist sätt. Utformningen av 3:12-reglerna har inneburit en mycket låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda. Detta har i vissa fall överutnyttjats genom att anställda med mycket litet delägarskap kunnat omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster. Detta undergräver 3:12-reglernas legitimitet, varför det finns behov av att skärpa kraven. Därutöver finns det behov av att begränsa löneunderlagsregeln. Samtidigt finns det skäl att i högre grad än i dag stimulera de mindre företagen och förstärka deras incitament att anställa. För att de föreslagna ändringarna inte ska leda till att balansen i beskattningen av delägare i fåmansföretag och enskilda näringsidkare förskjuts föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare.

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år till och med den 31 december 2016.

Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler

För att förenkla för de företag som hyr ut verksamhetslokaler, ska fastighetsägaren inte längre behöva ge in en ansökan till Skatteverket för att ta ut mervärdesskatt på hyran för en verksamhetslokal. Fastighetsägaren behöver inte heller anmäla till Skatteverket om uthyrningen upphör eller om fastigheten säljs.

Ett förslag lämnas också om obligatorisk skattskyldighet till mervärdesskatt vid uthyrning till mobiloperatör av en plats på en telemast. Dessutom föreslås en möjlighet till retroaktivt avdrag för den som blir frivilligt skattskyldig under den tid en byggnad uppförs. Förslaget berör fastighetsägare och andra som hyr ut verksamhetslokaler till hyresgäster som är skattskyldiga eller har rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin

Energiskatten för blyfri flygbensin som används för privat ändamål sänks. Syftet med sänkningen av energiskatten på blyfri flygbensin är att bidra till att färre människor exponeras för bly. Skattesänkningen föreslås till samma nivå som för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2, dvs. 3 kronor och 16 öre per liter. Flygbensin används i flygplan som drivs med kolvmotorer, vilket främst är mindre flygplan inom det lättare, icke kommersiella flyget. Ungefär 16 procent av Sveriges utsläpp av bly till luft kommer från flygbensin. En minskad användning av bly bidrar också till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Promemorian är på remiss till den 7 maj 2013. Därefter bereds förslagen vidare bl.a. genom att en del av dem remitteras till Lagrådet.