Kategoriarkiv: Internationellt samarbete

Göran Hägglund besöker Kina

Socialminister Göran Hägglund besöker Kina 14-17 april och kommer som första utländska minister att träffa den nyss tillträdda kinesiska hälsoministern, Madam Li Bin.

Sverige och Kina har ett gott samarbete på hälsoområdet. Under mötet med hälsominister Madam Li Bin kommer samarbetet och den fortsatta utvecklingen av det att diskuteras. Bland annat finns frågor om antibiotikaresistens och primärvårdsutveckling på dagordningen.

Göran Hägglund kommer även att föreläsa på Jiaotong University om den svenska modellen och svenska
hälso- och sjukvården. Jiaotong är ett av Pekings mest kända universitet, och en vanlig besöksplats för utländska gäster. Tidigare har bland andra USA:s president Barack Obama talat där.

I både Peking och Shanghai kommer Göran Hägglund att inleda seminarier med Swecare och Business Sweden. Därutöver kommer Göran Hägglund att delta i möten med smittskyddsmyndigheten samt med den kinesiska motsvarigheten till Läkemedelsverket.

Ewa Björling träffar Rysslands industri- och handelsminister Denis Manturov

Mötet mellan Björling och Manturov sker onsdag den 10 april i Stockholm. Förutom överläggningarna står Ewa Björling även värd för en företagslunch med representanter från några större svenska företag med verksamhet i Ryssland.

På dagordningen för mötet står bland annat ländernas handelsutbyte, den ekonomiska utvecklingen, och Rysslands medlemskap i Världshandelsorganisationen WTO. Därutöver kommer ministrarna att diskutera nästa sammanträde i svensk- ryska styrkommittén. Kommittén är ett samarbetsforum mellan handelsministrarna i Sverige och Ryssland. Man kommer även att ta upp frågor gällande villkoren för svenska företagsverksamheter i Ryssland.

I Ryssland finns ungefär 400 svenska företag representerade. Svensk export till Ryssland domineras av transportmedel, telekommunikationsutrustning och kemiska produkter. Den svenska handeln med Ryssland har utvecklats positivt under senare år men potentialen anses fortsatt vara stor. Sverige är i dag en av de fem största investerarna i Ryssland.

Internationell straffverkställighet

I dag har Utredningen om internationell straffverkställighet överlämnat betänkandet Internationell straffverkställighet, SOU 2013:21, till justitieminister Beatrice Ask. Särskild utredare har varit Karin Kussak som är hovrättsråd, tillika vice ordförande, vid Svea hovrätt.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur två rambeslut, avseende överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder respektive frivårdspåföljder mellan Sverige och andra medlemsstater inom Europeiska unionen, ska genomföras i svensk rätt. Vidare har utredningen haft i uppdrag att göra en översyn av internationella verkställighetslagen (IVL), som omfattar överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder, böter och förverkande.

Utredningen föreslår att de två rambesluten ska genomföras i varsin ny lag och att IVL ska ersättas av en ny lag. Syftet med de tre lagarna är att skapa ett enhetligt, samordnat och överskådligt regelverk. I de nya lagarna anges närmare vilka förutsättningar som gäller för överförande av verkställighet från och till Sverige samt bestämmelser om förfarandet. En utgångspunkt med förslagen är att möjliggöra överförande av straffverkställighet från och till Sverige i så stor utsträckning som möjligt.

Syftet med överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder och frivårdspåföljder är framför allt att den dömde ska kunna avtjäna påföljden där hans eller hennes sociala återanpassning kan antas ske bäst. Samarbetet kring överförande av verkställighet av böter och förverkande syftar till en effektiv brottsbekämpning. Bestämmelserna i de tre nya lagarna innebär att det skapas ett mer effektivt och rättssäkert förfarande för överförande av straffverkställighet.

En konsekvens av utredningens förslag är att fler personer som i Sverige döms till fängelse i framtiden kommer att kunna avtjäna straffet i sitt hemland.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Utredningen i sin helhet

Skydd av civila liv och yttrandefrihet diskuterades vid IPU:s vårförsamling

I veckan har riksdagens IPU-delegation deltagit i den Interparlamentariska unionens (IPU) årliga vårförsamling i Quito, Ecuador – den 128:e i ordningen. Vid mötet antogs bland annat ett förslag gällande parlamentens skyldighet att skydda civila liv i krig och vid kriser.

Tredje vice talman och delegationsledaren Jan Ertsborn (FP) talade i generaldebatten om framtagandet av de nya utvecklingsmålen för att bekämpa fattigdom när de nuvarande millenniemålen löper ut 2015 och hur en demokratisk samhällsstyrning kan integreras i den nya globala utvecklingsagendan.

I IPU:s tre permanenta utskott antogs resolutioner om parlamentens roll för att skydda civila liv, rättvis handel och innovativa finansieringsmekanismer för hållbar utveckling samt användandet av media, inklusive sociala medier, för att öka medborgarnas engagemang och främja demokratin.

Den svenska delegationen fick igenom sina samtliga ändringsförslag. De viktigaste handlade om att stater ska ta ansvar för att lagföra krigsförbytare, terrorister och andra som begått allvarliga brott mot internationell rätt. Om det inte sker ska lagföring ske genom Internationella brottmålsdomstolen (ICC), säger Anti Avsan (M), ordförande i riksdagens IPU-delegation.

Det känns väldigt bra att den svenska delegationen ännu en gång har lyckats med sitt arbete i IPU. Våra förslag har tagits emot mycket väl i de beslut som IPU har tagit i Ecuador, säger Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande i riksdagens IPU-delegation.

I den för Sverige prioriterade frågan om yttrandefrihet på nätet fick den svenska delegationen igenom kraven om att världens parlamentariker ska skydda och värna ett fritt, öppet och tillgängligt Internet, värna yttrandefriheten och skydda journalister och bloggare, samt att censur och alltför långtgående regleringar av nätet hindrar yttrandefriheten, säger Ulrika Karlsson (M), andre vice ordförande i riksdagens IPU-delegation som ledde förhandlingarna kring den aktuella resolutionen.

Den svenska delegationen hade även bilaterala möten med delegationerna från Ecuador och Iran. Studiebesök genomfördes med fokus på yttrandefrihet, rättsväsende och flyktingfrågor. Möten arrangerades bland annat med UNHCR Ecuador, tidningen Vanguardia, Högsta domstolen samt Ecuadors nationella judiciella råd (National Judicial Council).

Riksdagens IPU-delegation i Quito bestod av riksdagens tredje vice talman och delegationsledaren Jan Ertsborn (FP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Monica Green (S), Ulf Nilsson (FP), Heléne Petersson (S) och Olof Lavesson (M). Biträdande riksdagsdirektör Claes Mårtensson deltog i det parallella generalsekreterarmötet ASGP (Association for Secretary Generals).

Mer information om den 128:e församlingen i Quito och de antagna resolutionerna finns på IPU:s webb

Om IPU
IPU, som bildades 1889 och är en världsomspännande organisation, är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN.

Fredrik Reinfeldt besöker Portugal

Den 27 – 28 mars besöker statsminister Fredrik Reinfeldt Porto i Portugal. Han kommer där bland annat ha överläggningar med Portugals premiärminister Passos Coelho samt hålla ett anförande för studenter om Sveriges reformerfarenheter.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och premiärminister Passos Coelho kommer i första hand att diskutera aktuella EU-frågor inklusive det ekonomiska läget med särskilt fokus på de reformer som nu vidtas i Portugal. De kommer även att beröra de bilaterala relationerna mellan Sverige och Portugal, samt aktuella utrikespolitiska frågor.

I anslutning till mötet kommer statsministern att hålla ett anförande på universitetet i Porto om Sveriges reformerfarenheter. Statsminister Fredrik Reinfeldt och premiärminister Passos Coelho kommer även att träffa representanter för svenska och portugisiska företag för att diskutera näringslivsklimatet i Portugal.

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan Sverige och Indien. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att konventionen införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Konventionen innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Propositionen i sin helhet

Infrastrukturministern bjuder in nordiska ministerkollegor

I dag har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tagit initiativ till att bjuda in sina nordiska ministerkollegor till ett informellt möte om samverkan kring infrastruktur. Syftet är att diskutera lösningar på gemensamma problem som att göra det lättare för människor att resa samt för företag att transportera gods över våra landsgränser. Mötet kommer äga rum måndagen den 27 maj på Näringsdepartementet.

Jag ser ett behov av att vi tillsammans diskuterar hur vi kan underlätta ett utökat samarbete mellan våra länder för att främja en gränslös transportmarknad. Finns det tekniska, administrativa eller juridiska hinder som försvårar detta och i så fall kan vi hitta gemensamma lösningar? säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Handelsministern besöker Brasilien

Handelsminister Ewa Björling besöker Brasilien den 24-26 mars tillsammans med en företagsdelegation på temat trafiksäkerhet och transport.

Vid besöket kommer handelministern att tala vid seminarium om trafiksäkerhet. Seminariet hålls på transportministeriet i Brasilia och delstatssekretariatet för transport i São Paulo. Brasilien har ett högt dödstal i trafiken, en växande fordonsflotta och står inför omfattande infrastrukturinvesteringar. Svenska företag har visat ett stort intresse för den brasilianska marknaden.

Handelsministern kommer att träffa vice transportminister Miguel Masella tillsammans med företagsdelegationen för att diskutera möjligheter till samarbeten. Hon kommer även att ha möte med vice industriminister Alessandro Teixeira om handelsfrågor och industri- och innovationssamarbete samt möta företrädare för utrikesministeriet och industrifederationerna för att tala aktuella handelsfrågor.

Brasilien är numera världens sjunde största ekonomi och erbjuder en marknad med nästan 200 miljoner människor, varav idag över hälften räknas till medelklassen. Förväntningarna på utbildning, hälsovård och social service är höga, och landet står inför stora investeringar inom dessa områden. Här kan svensk kompetens och svenska företag bidra, säger handelsminister Ewa Björling.

På agendan står även ett framträdande på universitetet PUC i São Paulo för att tala om svensk innovationskraft och om att studera i Sverige. Universitetsbesöket utgör ett led i att locka brasilianska talanger att söka studieplatser i Sverige inom ramen för den brasilianska regeringens stipendieprogram ”Ciência sem fronteiras”.

Brasilien är Sveriges överlägset största handelspartner i Latinamerika. Den svenska exporten ökade kraftigt 2010 och 2011, men minskade förra året med -12% till 11,8 mdr SEK. Importen uppgick till 4,2 mdr SEK (-14%). I ett längre perspektiv avseende Latinamerika/Brasilien som svensk exportmarknad är prognosen god.

Regeringen överlämnar skrivelser om utvecklat nordiskt samarbete

Regeringen har idag antagit två skrivelser relaterade till nordiskt samarbete. Skrivelserna kommer att överlämnas till riksdagen. Den ena skrivelsen är regeringens årliga avrapportering om Sveriges roll i det nordiska samarbetet, den andra en redogörelse för nordiskt samarbete inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt krisberedskap.

Skrivelsen om nordiskt samarbete inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken beskriver hur detta samarbete har utvecklats och på vilka områden det kan stärkas ytterligare. Tre sådana områden är samarbete mellan ambassaderna, samordnad beredskap och hantering av kriser samt gemensam militär övningsverksamhet.

”Det är första gången regeringen ger en samlad redogörelse för vad Sverige gör och vart vi är på väg med nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete. Ett gott exempel på detta samarbete är Sveriges och andra nordiska länders tänkta hjälp till Islands luftrumsövervakning nästa år, som jag på plats på Island hade tillfälle att lära mig mer om i början av veckan”, säger utrikesminister Carl Bildt.

Den årliga skrivelsen fokuserar på nordiskt samarbete ur både ett närområdes- och globalt perspektiv. Sverige är i år ordförandeland i Nordiska Ministerrådet. En stor del av 2012 präglades av förberedelserna inför detta. Av skrivelsen framgår också att undanröjandet av gränshinder i de nordiska länderna är en av de frågor som har haft hög prioritet under året. Under året har det bland annat blivit möjligt att arbeta i två länder samtidigt för olika arbetsgivare utan att det komplicerar vilket socialförsäkringssystem man tillhör. Det har också gjorts möjligt för arbetspendlare att få rehabilitering i bosättningslandet.

Min vision är ett gränslöst Norden, och vi arbetar dagligen för att försöka ta oss närmare den, och i det ingår att det ska vara smidigt för våra invånare att arbeta och röra sig över våra landsgränser. Därför är det glädjande att vi nu via de nya EU-reglerna har underlättat så man nu kan bo i Sverige, arbeta i Danmark och även ha ett arbete i Sverige med ett begränsat antal timmar utan att det ändrar vilket socialförsäkringssystem man tillhör. Det är en viktig framgång i arbetet med att undanröja gränshinder, säger den nordiska samarbetsministern Ewa Björling.