Kategoriarkiv: IT och internet

EU-förslag om nät- och informationssäkerhet strider mot subsidiaritetsprincipen

EU-kommissionens förslag om hur man ska höja nät- och informationssäkerheten inom EU är alltför omfattande och strider mot subsidiaritetsprincipen. Det anser riksdagen och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag handlar om hur man ska förbättra säkerheten för internet och för privata nät och informationssystem som behövs för att samhället och ekonomin ska fungera. Riksdagen anser att förslaget är alltför omfattande, långtgående och kostar oproportionerligt mycket i förhållande till vilka förbättringar de kan förväntas leda till. Dessutom rör förslagen flera olika sektorer och nivåer i samhället. Riksdagen anser att varje EU-land bör få genomföra förslagen utifrån sina egna förutsättningar. Det bästa sättet att stärka nät- och informationssäkerheten i hela EU är inte tvingande lagstiftning utan samverkan mellan länderna och ett aktivt nationellt arbete, anser riksdagen.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut:
Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande.

Riksdagsbeslutet FöU11 i sin helhet

Uppdrag rörande en sammanhållen digital planprocess

Statskontoret får i uppdrag att klarlägga om det finns något ytterligare beslut eller initiativ från regeringen som på ett verksamt sätt kan bidra till att realisera de vinster en samordnad digital planprocess skulle innebära, och i så fall förslå hur detta bör utformas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Socialdepartementet) senast den 14 februari 2014.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen ska gälla när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster och har anslutit sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av en myndighet som utses av regeringen. En ytterligare förutsättning är att den myndighet som regeringen har utsett har fått i uppdrag av den upphandlande myndigheten att administrera valfrihetssystemet och föra dess talan i samband med mål om rättelse.

Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja leverantör bland de leverantörer som en upphandlande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med för att få en tjänst utförd.

På en särskild webbplats ska det löpande annonseras vilka tjänster för elektronisk identifiering som efterfrågas. Alla leverantörer som ansöker om att få delta i ett valfrihetssystem och som uppfyller de uppställda kraven och villkoren ska godkännas. Därefter ska kontrakt tecknas med varje leverantör. Leverantörer har möjlighet att ansöka om rättelse och begära skadestånd om lagen inte har följts. Bestämmelserna om s.k. anbudssekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska inte gälla i ärenden enligt den nya lagen. Det föreslås även en ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar som innebär att förvaltningsrätten ska vara domför med en lagfaren domare vid prövning av mål enligt den nya lagen.

Slutligen föreslås en ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som gör det möjligt för kommunala nämnder att överlåta beslutanderätt till den som ska administrera valfrihetssystem enligt den nya lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Ny modell för att säkra myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Regeringen har idag beslutat överlämna propositionen ”Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering” till Riksdagen. I propositionen föreslås en ny lag som gör det möjligt för myndigheterna att använda e-legitimationer från alla leverantörer som lever upp till på förhand uppställda krav.

E-legitimation används för att medborgare ska kunna styrka sin identitet när de använder olika typer av e-tjänster. Det kan till exempelvis handla om att ansöka om olika former av bidrag, att deklarera eller att ansöka om förskoleplats.

Med smarta och användarvänliga e-tjänster kan vi göra vardagen enklare, säkrare och effektivare både för oss som privatpersoner, för företagare och för den offentliga sektorn. Men många e-tjänster förutsätter att man kan identifiera sig på ett säkert sätt på nätet. Med det här förslaget kan Sverige få en hållbar modell för e-legitimationer, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Den nuvarande modellen för e-legitimationer har flera brister, däribland att den inte följer någon enhetlig standard. Den modell regeringen nu föreslår innebär att det blir möjligt att använda e-legitimationer från flera olika leverantörer i den offentliga förvaltningens e-tjänster, vilket främjar konkurrensen och stimulerar utvecklingen av nya tekniska lösningar. Vilket i sin tur väntas förbättra tillgängligheten till e-legitimationer och öka valfriheten för den enskilde användaren.

Den nya modellen för e-legitimationer föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – samordning och digital samverkan

E-delegationens uppdrag är att koordinera och driva på e-utvecklingen i offentlig sektor. Målen är att arbetet ska leda till en enklare vardag för privatpersoner och företag och till en effektivare och öppnare offentlig verksamhet. För att kunna nå målen behöver offentlig sektor samverka.

Delegationens arbete har nu kommit in i en operativ fas. Flera tjänster och insatser som förenklar vardagen för privatpersoner och företag, effektiviserar offentlig sektor och som kan användas av många myndigheter och kommuner (till exempel en säker e-post-tjänst för myndighetspost, digitala fullmakter) är på god väg att realiseras.

En viktig erfarenhet av det arbete som hittills bedrivits för att ta fram gemensamma tjänster och insatser är att samordning bör finnas, men bara när det behövs. Därför har E-delegationen inrättat ett program för samordning av delegationens förvaltningsgemensamma tjänster (SOFT). Syftet med programmet är att genom stöd till utvecklingsinsatserna säkra att de avsedda nyttorna uppnås. För att underlätta samverkan har ett förslag till ett gemensamt metodstöd tagits fram och kommer att utvärderas efter hand. De utvecklingsinsatser som ingår i delegationens programsamordning är följande:
– Mina meddelanden
– Min ärendeöversikt
– Mina fullmakter med de ingående delarna Fullmaktsnod, Ställ-företrädartjänst och Visningstjänst
– E-arkiv och e-diarium
– Effektiv informationsförsörjning

Andra sätt som delegationen arbetar för att underlätta samverkan och förenkla vardagen för privatpersoner och företag, är att ta fram en målbild hur det digitala mötet mellan offentlig sektor och privatpersoner och företag kan se ut i framtiden. Ett antal förslag bereds för närvarande. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram en målarkitektur för förvaltningsgemensamma tjänster.

E-delegationen ska ta fram vägledningar som ska stödja förvaltningen. Totalt har elva vägledningar tagits fram eller vidareutvecklats. Sedan förra betänkandet har delegationen beslutat om en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Den innehåller två huvudsakliga rekommendationer: att information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats och att information bör lämnas ut elektroniskt på begäran. Utöver det innehåller vägledningen en bra genomgång av den juridiska situationen.

En nationell strategi och en handlingsplan för interoperabilitet (digital samverkan) har tagits fram, vilken utgår från den europeiska strategin för interoperabilitet. En ny version av Vägledning för automatiserad samverkan har fastställts och har fått det nya namnet ”Vägledning för digital samverkan”.

Utredningen i sin helhet

Försvarsutskottet kritiskt till EU-förslag om nät- och informationssäkerhet

EU-kommissionens förslag om hur man ska höja nät- och informationssäkerheten inom EU är alltför omfattande. Den typen av åtgärder som kommissionen föreslår bör vara varje EU-lands eget ansvar, anser ett enigt försvarsutskott. Utskottet menar att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag handlar om hur man ska förbättra säkerheten för internet och för privata nät och informationssystem som behövs för att samhället och ekonomin ska fungera. Enligt förslaget ska EU-länderna bland annat inrätta nationella myndigheter för nät- och informationssäkerhet som ska samarbeta med varandra genom ett nätverk. Länderna ska också inrätta incidenthanteringsorganisationer och anta nationella strategier och samarbetsplaner. Företag och myndigheter inom de kritiska sektorerna ska vidta åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och rapportera allvarliga incidenter till de nationella myndigheterna.

Regeringen ser inga skäl till regler på EU-nivå
Regeringen har lämnat sin syn på förslaget i en faktapromemoria. Regeringen anser att flera av kommissionens förslag kan bidra till att öka nät- och informationssäkerheten inom EU, men att det inte finns någonting som motiverar varför detta måste regleras på EU-nivå. Regeringen konstaterar bland annat att förtroende är en grundförutsättning för samarbete och informationsdelning. Det bästa sättet att uppnå detta är inte lagstiftning utan koordinering, utbildning och utbyte av goda exempel.

Samverkan mer effektivt än lagstiftning, anser utskottet
Försvarsutskottet gör samma bedömning som regeringen. Kommissionens förslag är alltför omfattande, långtgående och kostar oproportionerligt mycket i förhållande till vilka förbättringar de kan förväntas leda till. Dessutom rör förslagen flera olika sektorer och nivåer i samhället. Utskottet anser att varje EU-land bör få genomföra förslagen utifrån sina egna förutsättningar. Det bästa sättet att stärka nät- och informationssäkerheten i hela EU är inte tvingande lagstiftning, utan samverkan mellan länderna och ett aktivt nationellt arbete. Ett effektivt arbete inom nät- och informationssäkerhet kräver dessutom ofta ett snabbt lokalt agerande, snarare än ett samordnat agerande på EU-nivå.

Utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Mer makt till mobilkonsumenterna

Det ska bli lättare och gå snabbare för konsumenterna att byta abonnemang för mobiltelefoni, bredband och tv. Det är innebörden i en departementspromemoria som går ut på remiss idag.

Mobilkonsumenterna måste få en starkare ställning än de har idag. Klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna har ökat ordentligt. Det måste vi ta på allvar. Därför föreslår regeringen nu förändringar som gör det lättare för den enskilda konsumenten att byta operatör. Det stärker konkurrensen och kommer förhoppningsvis leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Departementspromemorian ”Lätt byte – Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster” innehåller två lagförslag:

1. Att begränsa uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang till en månad. På mobilmarknaden är uppsägningstiden idag oftast tre månader. Det är omotiverat lång tid och många kunder är inte medvetna om denna inskränkning. Operatörerna har dessutom förlängt uppsägningstiderna successivt, som ett sätt att binda upp sina kunder efter bindningstidens slut.

2. Så kallade SIM-kortlås, som innebär att mobiltelefonen bara kan användas med en särskild operatör, ska automatiskt låsas upp när den första abonnemangstiden löpt ut. Efter bindningstidens utgång ska konsumenten ha full förfoganderätt över sin mobiltelefon och ska inte behöva betala någon avgift för att få byta operatör.

Promemorian skickas nu ut på remiss till ett 40-tal myndigheter, organisationer och företag. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 april 2014.

Promemorian i sin helhet

Lagrådsremiss om myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Regeringen har idag fattat beslut om att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

E-legitimationer används för att styrka identiteten hos den som använder olika typer av e-tjänster. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att e-legitimationer från flera olika leverantörer ska kunna användas i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Därigenom främjas konkurrensen på området och utvecklingen av nya tekniska lösningar stimuleras. Detta väntas i sin tur förbättra tillgängligheten till e-legitimationer och öka valfriheten för användaren.

Lagrådsremissen innehåller förslag till ny lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (e-legitimationer). Lagen är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling. De myndigheter som har behov av tjänster för elektronisk identifiering kan genom förslaget besluta att inrätta valfrihetssystem och uppdra till E-legitimationsnämnden att administrera valfrihetssystemet. E-legitimationsnämnden ska ställa upp de regler och krav som ska gälla för aktörerna i ett system för säker elektronisk identifiering, en s.k. identitetsfederation. Alla leverantörer som ansöker om att få delta och uppfyller de uppställda kraven ska godkännas för deltagande i systemet. Den enskilde användaren har därefter möjlighet att välja e-legitimation från valfri godkänd leverantör.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2013.

Länsstyrelsen i Örebro län får i uppdrag att främja regionala digitala agendor

Regeringen förlänger det uppdrag Länsstyrelsen i Örebro län har om att ge information och vägledning till län, regioner, landsting och kommuner om hur man kan utforma och arbeta fram egna digitala agendor.

Uppdraget gäller under 2013 och är en fortsättning på det regeringsuppdrag som Länsstyrelsen i Örebro län haft under 2012. Arbetet med regionala digitala agendor påbörjades efter det att den nationella digitala agendan antogs och regeringen anser att det i ett inledningsskede finns behov av att ge extra vägledning i arbetet vad gäller dialog, samverkan och förankring med olika samhällsaktörer.

Hittills har sammanlagt 17 län beslutat ta fram egna regionala digitala agendor.

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Därför behöver den nationella digitala agendan omvandlas till skräddarsydda regionala digitala agendor. Det förutsätter aktiva regioner och samverkan med hela samhället. Min förhoppning är att Örebro med sina goda erfarenheter ska kunna inspirera och stärka fler regioner i deras arbete, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.

Kristina Svahn Starrsjö ny generaldirektör för Datainspektionen

Regeringen har i dag utsett Kristina Svahn Starrsjö till ny generaldirektör och chef för Datainspektionen.

Kristina Svahn Starrsjö är sedan 2006 departementsråd och chef för Grundlagsenheten på Justitiedepartementet. Hon har stor kunskap om integritetsfrågor och lång erfarenhet av konstitutionell rätt och EU-rätt. Kristina Svahn Starrsjö har tidigare arbetat i Svea hovrätt och på Utrikesdepartementet.

Kristina Svahn Starrsjö övertar ansvaret för en myndighet med det viktiga uppdraget att upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Hon har gedigen kunskap om de frågor som Datainspektionen hanterar och är med sin bakgrund särskilt lämpad att ta sig an detta uppdrag, säger justitieminister Beatrice Ask.

Kristina Svahn Starrsjö tillträder tjänsten den 1 juni 2013.