Kategoriarkiv: Kulturpolitik

Ytterligare ledamöter i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond

Vidare har regeringen för samma period utsett Kerstin Wickman att vara vice ordförande i styrelsen.

Regeringen har tidigare utsett följande personer i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond:

Bildkonstnären Håkan Rehnberg, ordförande
Bild- och formkonstnären Marcus Degerman
Textilkonstnären Annika Ekdal
Bildkonstnären Thomas Elovsson
Bildkonstnären Eva Larsson
Designern Fredrik Mattson
Bildkonstnären Lars Nilsson
Fotografen Lars Tunbjörk

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond är ett särskilt organ inom Konstnärsnämnden som har till uppgift att handlägga och avgöra ärenden om bidrag och ersättningar till bild- och formkonstnärer. Regeringen utser styrelsen som får bestå av högst tretton ledamöter.

Hälsorisker inom barn- och ungdomsidrotten diskuteras vid nordiskt kulturministermöte

Efter mötet besöker deltagarna Nationalmuseum för att informera sig om arbetet med att renovera och förnya museet.

Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013

I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Lena Adelsohn Liljeroth har valt att särskilt lyfta fram barns och ungas rätt till kultur i sitt program för ordförandeskapet. En del i detta blir det årliga pris på 350 000 DKK till barn- och ungdomslitteratur som Nordiska rådet instiftat på kulturministrarnas initiativ och som ska delas ut för första gången hösten 2013.

Barn och unga prioriteras i ny bibliotekslag

- En ny och modern bibliotekslag blir ett viktigt steg på vägen mot ett läslyft för Sverige, fortsätter hon.

Förslaget syftar till att anpassa lagen till förändringar i omvärlden som har skett sedan den nuvarande bibliotekslagen kom till 1996.

I förslaget till ny bibliotekslag klargör regeringen att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska dessutom främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper

Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet. Tidigare gällde bestämmelserna enbart folkbiblioteken. De prioriterade grupperna är

  • personer med funktionsnedsättning,
  • personer med annat modersmål än svenska och
  • nationella minoriteter.

- Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. I en tid av sjunkande läsförståelse i den yngre generationen är det viktigt, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Avgiftsfria lån av e-böcker

All litteratur på folkbiblioteken ska fortsatt vara avgiftsfria att låna – oavsett om det gäller tryckta eller elektroniska böcker.

- Den tekniska utvecklingen har förändrat läsningens villkor, vilket också gjort att e-böcker blivit mer efterfrågade på landets bibliotek. Utvecklingen bör bejakas för att biblioteken ska fortsätta att vara relevanta, moderna och nå fler läsare, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kvalitetskrav införs

Ett grundläggande kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster: det ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Regeringen föreslår också att folkbiblioteken ska främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet tydliggörs. Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs på entreprenad, ansvarar huvudmannen, det vill säga kommunen eller staten, för att entreprenören följer lagen.

- Det ska inte vara möjligt att friskriva sig från ansvar, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

I lagförslaget föreslås också att den myndighet som regeringen utser ska ha nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Det är i dag Kungliga biblioteket som ansvarar för detta, vilket inte föreslås ändras och redan regleras i regeringens instruktion till myndigheten.

- Det är viktigt att Kungliga biblioteket som fått uppgiften att samordna biblioteksväsendet, kan följa upp vilket genomslag bestämmelserna har, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Nordisk satsning på kultur och hälsa

Vid mötet diskuterade ministrarna även budgeten för det nordiska kultursamarbetet 2014. Ett samlat budgetförslag för hela Nordiska ministerrådet ska presenteras för Nordiska rådet i juni. Sedan sänds det på remiss till de nordiska länderna innan slutligt beslut i oktober.

På mötet informerades också ministrarna om det genomslag som den stora kulturfestivalen Nordic Cool har haft i amerikansk och nordisk press. En publik på upp till 250 000 festivalbesökare fick uppleva nordiska teater- och dansföreställningar, konserter och seminarier i Washington den 19 februari till den 17 mars i år, och festivalen betecknas av arrangörerna Kennedy Center som en stor framgång. Nordic Cool genererade över 370 nedslag i tryckt och elektronisk press i USA, och i Norden har rapporteringen varit mycket positiv.

- Nordic Cool gav nordisk kultur en unik chans att visa upp sig i USA. Det är mycket glädjande att festivalen väckte ett så stort intresse. Jag hoppas att de svenska och nordiska artisterna och konstnärerna som var i Washington också fick en fin upplevelse och knöt värdefulla kontakter för framtiden, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet föreslås i propositionen Kulturmiljöns mångfald

- Kulturmiljön har betydelse för hela samhället, till exempel för folkhälsa, friluftsliv och tillväxt i hela landet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet

I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:

  • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
  • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Tydligare och modernare lagstiftning på kulturmiljöområdet

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Regeringen föreslår att rubriken lagen om kulturminnen m.m. ska ändras till kulturmiljölagen. Lagen ska förtydligas så att det framgår att kulturmiljön är en nationell angelägenhet och att ansvaret för kulturmiljön delas av alla.

Länsstyrelsernas uppgifter på kulturmiljöområdet tydliggörs så att det framgår att länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet.

Meänkieli ska omnämnas i hänsynsregeln om god ortnamnssed. Det innebär att meänkieli så långt det är möjligt ska användas samtidigt med svenska, samiska och finska namn på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.

Förtydliganden om fornlämningar och fornfynd

Den allmänna definitionen av fornlämningsbegreppet ändras inte, men ett förtydligande införs som innebär att en lämning som kan antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare inte omfattas av den allmänna definitionen.

Länsstyrelsen får genom beslut i det enskilda fallet förklara en lämning som kan antas ha tillkommit 1850 eller senare för fornlämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.
Årtalsgränsen 1850 ska även gälla för vissa fornfynd, så kallade lösfynd.

Bestämmelserna om metallsökare förtydligas

Bestämmelserna om metallsökare förtydligas så att de överensstämmer med EU-rätten och samtidigt ger skydd för kulturarvet. Det ska fortfarande krävas tillstånd för användning av metallsökare och för att medföra metallsökare på fornlämning, utom i särskilt angivna fall. Genom förslaget tydliggörs att det ska vara möjligt att få tillstånd för att söka efter annat än fornfynd och för vetenskaplig forskning hos det allmänna.

Arkeologisk uppdragsverksamhet flyttas till Statens historiska museer

Regeringen bedömer att Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet bör flyttas till Statens historiska museer. Riksantikvarieämbetet får genom förändringen en renodlad myndighetsroll och därmed förbättrade förutsättningar för att genom vägledning, tillsyn och uppföljning arbeta med att stärka och utveckla det uppdragsarkeologiska området.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Kulturministern gratulerar pristagaren av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

- Isol är en originell och fantasifull konstnär med eget bildspråk som skriver och illustrerar utifrån ett genuint barnperspektiv. Hon förnyar barnbokslitteraturen i text och bild och slår vakt om barns rätt att vara självständiga ifrågasättande individer. Isols böcker speglar barns tankar, funderingar och relation till omvärlden och rymmer mycket humor och värme, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Fakta om ALMA-priset

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset) är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Priset instiftades 2002 för att hedra Astrid Lindgrens minne och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen. Priset ska också stärka barns rättigheter på global nivå. ALMA-priset utses av en jury efter nomineringar från institutioner och organisationer från hela världen. Priset administreras av Statens kulturråd. Prissumman är fem miljoner svenska kronor. I slutet av maj delas priset ut i Stockholm.

Meänkieli föreslås ingå i hänsynsregeln om god ortnamnssed

Statliga och kommunala myndigheter bör i sin verksamhet värna minoritetsspråkiga ortnamn och synliggöra minoritetsspråkens närvaro genom exempelvis skyltning.

I dag omnämns inte meänkieli i hänsynsregeln om god ortnamnssed. Enligt språklagen har det allmänna ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår att det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

I propositionen lämnar regeringen även andra förslag, bland annat att rubriken lagen om kulturminnen m.m. ändras till kulturmiljölagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Biblioteksersättningen för 2014 klar

Enligt överenskommelsen ska det dessutom föras en dialog mellan upphovsmannaorganisationerna och Kulturdepartementet om Litteraturutredningens förslag. Dialogen kommer bland annat att röra de litterära upphovsmännens försörjningsvillkor med anledning av den ökande e-boksutlåningen.

Överenskommelsen har träffats under förbehåll för regeringens godkännande och under förutsättning att riksdagen anslår medel till ändamålet.

Fakta om biblioteksersättningen

Systemet med en särskild biblioteksersättning har funnits sedan 1954. Ersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut kostnadsfritt från offentliga bibliotek. Mellan 2007 och 2014 har biblioteksersättningen ökat med 19,7 miljoner kronor.

Sveriges författarfond fördelar dessa medel till enskilda upphovsmän och översättare i form av individuella och statistiskt beräknade ersättningar och till det som kallas garanterade författarpenningar. Medlen går också till olika former av stipendier och bidrag.

Sedan mitten av 1980-talet föregås fastställandet av biblioteksersättningen av förhandlingar mellan representanter för regeringen och representanter för de litterära upphovsmännen genom Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

Litteraturutredningen, som lämnade sina förslag hösten 2012, har bland annat haft i uppdrag att se över formerna för hur biblioteksersättningen fastställs. Beredningen av Litteraturutredningens förslag pågår för närvarande i Regeringskansliet.

Kulturministern besöker Kulturarvslyftet på Ängsö

Därefter besöker ministern idrotts- och evenemangsområdet Rocklunda för att få information om satsningen "Schysst kompis, stödjande förälder, elitidrottare – Tillsammans skapar vi förutsättningar."

Sedan besöker ministern Stadsbiblioteket i Västerås för att ta del av lässatsningar för bland annat barn och unga.

Medierna är välkomna att närvara vid besöken.

Tid och plats

Ur programmet:
Onsdagen den 10 april

12.30 Besök på Westmannastiftelsen och kulturarvslyftsprojektet "Utvecklande och vårdande av Ängsö kulturmiljöer"
Adress: Ängsö kyrka, Västerås

14.30 Besök vid Rocklunda, Rocklunda Sport & Event AB (RSEAB)
Presentation av projektet "Tillsammans skapar vi förutsättningar" samt rundvandring.
Adress: RSEAB AB, ABB Arena, Västerås

15.40 Besök på Västerås stadsbibliotek
Information om Stiftsbiblioteket, projekt IDA – "Inkludering – Delaktighet – Aktivitet" samt rundvandring med information om verksamheten för barn och den mångkulturella verksamheten.
Adress: Biskopsgatan 2, Västerås

Fakta om Kulturarvslyftet

Kulturarvslyftet är en jobbsatsning för personer som har lämnat sjukförsäkringen och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Satsningen syftar till att ge människor möjlighet att ta steget tillbaka till arbetslivet. Samtidigt bidrar Kulturarvslyftet till att bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön. Satsningen gäller hela landet och riktar sig såväl till lokala, regionala och statliga institutioner som till ideella aktörer.

Kulturministern och landsbygdsministern besöker Ljungbergmuseet i Ljungby

På förmiddagen besöker Lena Adelsohn Liljeroth Ljungby bibliotek. Vid besöket berättar bibliotekarier och lärare om hur de jobbar i biblioteket och med läsfrämjande i skolorna. Lärarna berättar också om vilka utmaningar de ser och hur de jobbar för att öka läsförmågan hos eleverna.

På Lagavallen träffar Lena Adelsohn Liljeroth, som också är idrottsminister, fotbollsledare för Ljungby IF som berättar om hur föreningen arbetar med ungdomar.

Medierna är välkomna att närvara vid besöken.

Tid och plats

Lena Adelsohn Liljeroth besöker Ljungby bibliotek
Tid: 10.30-11.20
Adress: Stora Järnvägsgatan 8, Ljungby

Lena Adelsohn Liljeroth besöker Ljungby IF
Tid: 11.30-12.20
Adress: Lagavallen, Axel Ångbagares gata 1, Ljungby

Lena Adelsohn Liljeroth och Eskil Erlandsson besöker
Ljungbergmuseet
Tid: 14.00-15.30
Adress: Strandgatan 5, Ljungby