Kategoriarkiv: Miljöpolitik

Vargkommitténs slutbetänkande överlämnat till Lena Ek

I betänkandet redovisas bl.a. förslag till åtgärder för att åstadkomma en samexistens mellan människa och varg som har en bred förankring i hela det svenska samhället. Slutbetänkandet kommer att behandlas vid ett remissmöte den 30 augusti 2013.

- Vi har tidigare fått ta del av kommitténs gemensamma åsiktsförklaring kring en utvecklad rovdjurspolitik och jag ser fram emot att läsa och begrunda det betänkande som jag idag har tagit emot. Betänkandet kommer närmast att behandlas vid ett remissmöte med inbjudna remissinstanser och beredas i regeringskansliet för att utgöra ett av underlagen för den kommande propositionen om rovdjur, säger miljöminister Lena Ek.

Lena Ek medverkar på Konferensen Folk och Natur 2013

Tid: Torsdagen den 29 augusti 2013 kl 13:05 (talar) samt 13:50 (paneldiskussion)
Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Stora Hörsalen, Frescativägen 40, Stockholm

- Denna konferens ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper kring värdet av ekosystemtjänster. Ett värde som regeringen ser som mycket viktigt, säger miljöminister Lena Ek.

Lena Ek talar under punkten "Ekosystemtjänster, en möjlighet för framtiden" samt deltar i en paneldiskussion tillsammans med WWF och Naturskyddsföreningen.

Media är välkomna att delta mellan kl 13.00 – 14.30.

Medtag presslegitimation

Åtgärder för samexistens mellan människa och varg

Andra förslag berör ersättningar, skadeförebyggande åtgärder, handlingsplan för genetisk förstärkning, begränsning av illegal jakt samt resurser till ansvariga myndigheter, m.m.

- Om kommitténs förslag följs är jag övertygad om att det ska vara möjligt för människa och varg att existera tillsammans, att allmänheten kan få förtroende för vargpolitiken och att EU-kommissionen kan lägga ner överträdelseförfarandet gentemot Sverige, säger den särskilde utredaren Peter Egardt.

Bakgrund
Kommittén har bestått av ordförande och särskild utredare Peter Egardt biträdd av huvudsekreterare Lennart Nordvarg. Till sin hjälp har de haft en expertgrupp med ledande företrädare för nio organisationer. Betänkandet och slutsatserna i detta är dock utredarens egna.

Bakgrunden till att kommittén tillsattes är den kraftiga polariseringen mellan olika intressen kring förekomsten av varg i Sverige. Uppfattningar om vargen spänner från dem som inte vill ha frilevande varg över huvud taget till dem som förespråkar ett fullständigt fredande. Ett annat skäl är att Sverige måste leva upp till sina internationella förpliktelser, inklusive EU:s art- och habitatsdirektiv, som är till för att värna den biologiska mångfalden.

Nya regler om biocidprodukter

- Den nya EU-förordningen bidrar dessutom till att vi kan nå det svenska miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö", avslutar Lena Ek.

Genom de nu beslutade författningsändringarna anpassas de svenska reglerna om godkännande av biocidprodukter till EU-förordningen. Vidare utses Kemikalieinspektionen till den myndighet som ska pröva ansökningar om godkännande enligt EU-förordningen.

I en lagrådsremiss som för närvarande bereds inom Regeringskansliet finns förslag till straffbestämmelser för den som bryter mot EU-förordningen. Förslag till ytterligare ändringar av de svenska reglerna om biocidprodukter finns i en promemoria som Miljödepartementet remitterade i juni 2013 (M2013/1675/R).

Presentation av vargkommitténs utredning

Tid: Fredagen den 23 augusti kl 09.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Webbutsändning

Kommittén har bestått av ordförande och särskild utredare Peter Egardt biträdd av huvudsekreterare Lennart Nordvarg. Till sin hjälp har de haft en expertgrupp med ledande företrädare för nio organisationer. Betänkandet och slutsatserna i detta är dock utredarens egna.

Lena Ek deltar vid Världsvattenveckan

Tid: Måndagen den 2/9 kl 12.15-12.30.
Plats: Stockholmsmässan (Älvsjömässan), lokal M16.

Miljöministern har överläggning med Kinas vice vattenminister Mr Hu Siyi, då de kommer att diskutera områden för samarbete på vattenområdet, däribland teknikutveckling, utveckling av vattenförvaltning och klimatanpassning.

Efter överläggningen kommer ministrarna att underteckna ett samarbetsavtal om Sverige och Kinas framtida samarbete på vattenområdet. Undertecknandeceremonin är öppen för media.

Miljöministern finns tillgänglig för media samband med undertecknandet.

Lena Ek inledningstalar därefter på en av Världsvattenveckans ordinarie programaktiviteter, en interregional dialog om vattenresurser kl 14.00-17.00 tillsammans med ministrar från Danmark, Indien, Kina, Mexiko, Nigeria och Tadjikistan.

I sitt tal kommer Lena Ek att dela med sig av Sveriges erfarenheter av det regionala samarbetet kring Östersjöns miljöfrågor.

Medtag presslegitimation

Snabbt växande koalition träffades i Oslo

Tidigare i veckan hölls ett högnivåmöte i den globala luft- och klimatkoalitionen CCAC i Oslo. Miljöminister Lena Ek representerade Sverige och höll ett öppningsanförande. På Miljödepartementets blogg skriver ansvarig handläggare Caroline Dickson om diskussionerna vid mötet.

Blogginlägg: Snabbt växande koalition träffades i Oslo
Gemensamt pressmeddelande från CCAC i samband med mötet

Miljödepartementet, 5 september 2013

Nytt samarbetsavtal om vattenresurser undertecknat mellan Sverige och Kina

Miljöminister Lena Ek och Kinas vice vattenresursminister Hu Siyi träffades i dag för en överläggning på Älvsjömässan i Stockholm. Mötet ägde rum i anslutning till invigningen av Världsvattenveckan och var en uppföljning på miljöminister Lena Eks resa till Kina i maj tidigare i år. Deltog i mötet gjorde bl.a. HaV:s generaldirektör Björn Risinger, regeringens särskilde miljötekniksamordnare Mats Denninger, havs- och vattenmiljöambassadör Lisa Svensson, representanter från SEI, SIWI och IVL samt företagen Xylem och Wallenius vatten. Sverige kunde visa upp en bredd av aktörer inom policy, vetenskap och teknik redo att samarbeta med Kina. Mötet avslutades med att ministrarna undertecknade ett samförståndsavtal om samarbete på vattenområdet.

Miljödepartementet, 2 september 2013

Utredningen om rådighetsinskränkningar överlämnade sitt betänkande till Lena Ek

Utredningen har haft till uppgift att se över frågor om rätt till ersättning för vissa typer av inskränkningar i äganderätten på bl.a. miljöområdet. Syftet har varit att göra en översyn av relevant lagstiftning för att bl.a. klargöra om denna innehåller brister eller behöver förändras. Den slutsats som dras är att lagstiftningen i stort uppfyller de krav man kan förvänta, men identifierar några fall som kan behöva ses över ytterligare. Utredningens betänkande kommer inom kort att sändas ut på remiss.

SOU M2012:02: Ersättning vid rådighetsinskränkningar

Miljödepartementet, 30 augusti 2013