Kategoriarkiv: Religion

Omar Mustafa lämnar partistyrelsen

Den nya styrelseledamoten i Socialdemokraterna tillika ordföranden i Islamiska förbundet, Omar Mustafa, har efter den senaste tidens hårda kritik lämnat sin post på uppmaning av bland andra Arbetarekommunens ordförande Veronica Palm. Hon menade att Omar Mustafa under dessa omständigheter inte hade kunnat göra ett bra jobb. Omar Mustafa har blivit kallat såväl antisemit som homofob på grund av de talare han bjudit in till konferenser för Islamiska förbundets räkning. Han själv menar dock att detta gjorts enkom för att bjuda in till en dialog och att detta inte är några åsikter han själva står för. Den socialdemokratiska religiösa rörelsen Tro och solidaritet försvarar därför Omar Mustafa och anser att det är fel av partiledningen att tvinga bort honom från styrelsen.

”En skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater”, säger Mustafa själv om det ultimatum som partiledaren Stefan Löfven ställde till honom. Flera statsvetare har dessutom uttalat sig kritiskt om hur såväl media som Socialdemokraterna har hanterat frågan.

Regeringen föreslår ökat stöd till trossamfunden

Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfund stärks. Stödet som samfunden kan söka höjs med 10 miljoner kronor och stödet till Nämnden för statligt stöd till trossamfund höjs med 2 miljoner kronor. Sammanlagt tilldelas området Trossamfund 67 miljoner kronor från och med 2012, en ökning med 24 procent i förhållande till de senaste årens nivå.

Trossamfunden är en viktig del av det civila samhället. De utgör ett unikt bidrag i integrationsprocessen och gör ofta stora samhällsinsatser till exempel genom stöd till utsatta grupper och barn- och ungdomsverksamhet. De fyller också en viktig funktion genom sitt arbete med andlig vård inom sjukvården, där många trossamfund finns för människor i svåra stunder, säger civilminister Stefan Attefall.

Statens stöd till trossamfund ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Stödet ges i form av statsbidrag och avgiftshjälp. Myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) fördelar statsbidraget.

Förslaget innehåller två delar:
Regeringen föreslår att det stöd som de berättigade samfunden kan söka höjs med 10 miljoner kronor. Stödet ska fungera främst som ett organisationsbidrag som fördelas till samfunden baserat på antalet gudstjänstbesökare, men pengarna kan även användas till att handikappanpassa gudstjänstlokaler eller att driva verksamhet som till exempel sjukhuskyrka. Pengarna fördelas på de bidragsberättigade trossamfunden och samverkansorganen, som för närvarande är 22 stycken. Efter höjningen uppgår då bidragsanslaget till 60 miljoner kronor.

Dessutom föreslår regeringen att Nämnden för statligt stöd till trossamfund får ytterligare 2 miljoner kronor från och med 2012. Målet är att bättre tillgodose behovet av expertkunskap i allmänna religions- och trossamfundsfrågor och att även tillgodose regeringens ökade behov av kunskap om och kontakt med olika trossamfund.

Sverige är ett mångreligiöst land där religionen spelar en viktig roll för många, inte minst många nysvenskar. Här har trossamfunden en viktig roll att spela genom att i sin verksamhet bidra till större förståelse, kunskap och respekt för olika trosinriktningar i vårt land. Därför är det viktigt att staten stödjer deras arbete. För samfund med svag ekonomi kan höjningen bli ett viktigt tillskott som höjer kvaliteten på verksamheten, säger Stefan Attefall.

Pressmeddelandet finns också som bilaga med en tabell som visar utvecklingen av stödet till trossamfunden 2011-2014.

Stefan Attefall träffar ärkebiskopen i Uppsala

Onsdagen den 23 februari träffar civil- och bostadsminister Stefan Attefall ärkebiskop Anders Wejryd och Stefan Holmström, missionsföreståndare för Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS). En av punkterna för mötet är kyrkans roll i det svenska samhället. Stefan Attefall kommer även att delta på morgonmässa i Uppsala domkyrka och träffa ungdomsförbunden Svenska Kyrkans Unga och SALT.

Onsdagen den 23 februari kl. 12:15.
Sysslomansgatan 4, kyrkokansliet, lokal Nathan, Uppsala.