Kategoriarkiv: Riksrevisionen

Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Början på något nytt – Etableringsförberedande insatser för asylsökande.

Riksrevisionen har granskat mottagandesystemet för asylsökande utifrån ett integrationsperspektiv. Regeringen redovisar vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av rapporten.

Skrivelsen i sin helhet

Riksrevisionens rapport om effektivitet i och uppfyllelse av målen för SBAB

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens? (RiR 2012:19).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende SBAB Bank AB:s ekonomiska mål och bolagets utdelningsprincip och har redan vidtagit åtgärder på detta område. Regeringen instämmer emellertid inte i Riksrevisionens bedömning av bolagets roll på bolånemarknaden.

Regeringen anser med detta att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Rapporten i sin helhet

Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar och åtgärder av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? (RiR 2012:21).

Regeringen har under innevarande och föregående mandatperiod vidtagit stora och genomgripande åtgärder för att reformera och effektivisera transportområdet. Detta har inneburit omfattande omstrukturering av myndigheterna inom området, anpassning av regelverk och en förändrad styrning av myndigheternas verksamhet. Detta har varit särskilt påtagligt när det gäller utvecklingen av transportinfrastruktur där det har skett ett aktivt arbete med effektivisering parallellt med en stor utökning av tillgängliga resurser.

Sedan 2008 har Riksrevisionen inom ramen för sin granskningsstrategi Infrastruktur på nya villkor genomfört tolv granskningar av regeringens och dess myndigheters arbete inom transportområdet. De synpunkter som framförts med anledning av dessa granskningar har regeringen välkomnat och de rekommendationer Riksrevisionen riktat till regeringen eller till myndigheterna har varit en god vägledning i det reformerings- och effektiviseringsarbete som regeringen har genomfört och alltjämt genomför inom transportområdet. Regeringen anser att förändringsarbetet inom transportområdet i stora delar varit framgångsrikt. Utvecklingen av regeringens styrning och myndigheternas operativa verksamhet har dock ännu inte slutförts utan är något som är och kommer att vara en prioriterad verksamhet även fortsättningsvis, liksom att följa upp genomförda reformer i övrigt.

Rapporten i sin helhet

Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens insatser inom ambulansverksamheten (RiR 2012:20). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är färdigbehandlad.

Rapporten i sin helhet

Riksdagsbeslut 14 november

  • Ny lag om behandling av personuppgifter vid IFAU (AU4)
  • Riksrevisionens rapporter om riksdagens myndigheter ska hanteras på nytt sätt (KU5)
  • Korta annonsavbrott i direktsända sportevenemang (KU6)
  • Sekretess när europeiska tillsynsmyndigheter på energiområdet samarbetar (KU7)
  • Sekretessregler för skydd av växter och djur ändras (MJU3)
  • Program för energieffektivisering upphör (NU4)

Sidas stöd till att stärka statsförvaltningen (UU5)

Riksrevisionen har granskat Sidas stöd till att stärka statsförvaltningen i mottagarländerna och regeringens styrning av stödet. Stödet kallas också för kapacitetsutveckling. Riksrevisionen menar att det i dag inte är möjligt att avgöra om Sida har ett relevant stöd till kapacitetsutveckling. Riksrevisionen lämnar därför flera rekommendationer till Sida som kan effektivisera verksamheten och utveckla stödet. Riksrevisionen anser även att regeringen behöver ge Sida mer vägledning i genomförandet av kapacitetsutvecklingsinsatser.

Riksrevisionen granskning berör den så kallade Parisdeklarationen, som är internationell handlingsplan för ett mer effektivt bistånd med tydligare resultatredovisning. Utrikesutskottet pekar på den konflikt som kan finnas mellan Parisdeklarationens mål om obundet bistånd och att Sverige använder svenska statliga myndigheter i biståndsarbetet. Det är viktigt att regeringen och Sida förhåller sig till denna diskussion. Otydlighet kan innebära att Parisdeklarationens principer om bland annat samarbetsländernas ägarskap och ansvar för biståndet inte efterlevs. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Saknas underlag för att styra underhåll av järnvägar (TU8)

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhåll av järnvägar. Granskningen visar att det saknas tillräckliga och tillförlitliga underlag för att effektivt styra underhållet. Trafikutskottet anser att det är allvarligt både för transportpolitiken och för statens finanser. Utskottet håller därför med Riksrevisionens styrelse om att det behövs förändringar. Riksrevisorerna har lämnat rekommendationer till regeringen och Trafikverket. Utskottet förutsätter att rekommendationerna kommer att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet för att trygga att underhållet av järnvägarna sker effektivt och ändamålsenligt. Riksdagen avslutade ärendet med detta.