Kategoriarkiv: Stat

Riksrevisionens rapport om effektivitet i och uppfyllelse av målen för SBAB

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens? (RiR 2012:19).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende SBAB Bank AB:s ekonomiska mål och bolagets utdelningsprincip och har redan vidtagit åtgärder på detta område. Regeringen instämmer emellertid inte i Riksrevisionens bedömning av bolagets roll på bolånemarknaden.

Regeringen anser med detta att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Rapporten i sin helhet

Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar och åtgärder av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? (RiR 2012:21).

Regeringen har under innevarande och föregående mandatperiod vidtagit stora och genomgripande åtgärder för att reformera och effektivisera transportområdet. Detta har inneburit omfattande omstrukturering av myndigheterna inom området, anpassning av regelverk och en förändrad styrning av myndigheternas verksamhet. Detta har varit särskilt påtagligt när det gäller utvecklingen av transportinfrastruktur där det har skett ett aktivt arbete med effektivisering parallellt med en stor utökning av tillgängliga resurser.

Sedan 2008 har Riksrevisionen inom ramen för sin granskningsstrategi Infrastruktur på nya villkor genomfört tolv granskningar av regeringens och dess myndigheters arbete inom transportområdet. De synpunkter som framförts med anledning av dessa granskningar har regeringen välkomnat och de rekommendationer Riksrevisionen riktat till regeringen eller till myndigheterna har varit en god vägledning i det reformerings- och effektiviseringsarbete som regeringen har genomfört och alltjämt genomför inom transportområdet. Regeringen anser att förändringsarbetet inom transportområdet i stora delar varit framgångsrikt. Utvecklingen av regeringens styrning och myndigheternas operativa verksamhet har dock ännu inte slutförts utan är något som är och kommer att vara en prioriterad verksamhet även fortsättningsvis, liksom att följa upp genomförda reformer i övrigt.

Rapporten i sin helhet

Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Tillväxtverket har använt de möjligheter som finns att förenkla strukturfondsprojektens administration. Granskningen visar enligt Riksrevisionen att regeringen och myndigheterna inte har åstadkommit tillräckligt inom det nationella handlingsutrymmet för att underlätta denna administration.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att undersöka möjligheterna att förenkla administrationen av medfinansieringen i socialfondsprojekten och att styra och följa upp myndigheternas arbete med EU:s förenklingsåtgärder. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket rekommenderas att genomföra och tillämpa de förenklingsåtgärder som är relevanta för strukturfondsprogrammen.

Regeringen bedömer att Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i förberedelserna för strukturfonderna under programperioden 2014-2020. Förberedelsearbetet ligger enligt regeringens mening redan i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen kommer att hantera frågan om medfinansiering i samband med utarbetande av förslag till ett nationellt socialfondsprogram för nästa programperiod.

Regeringen uppdrog den 31 januari 2013 åt Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket att bland annat redovisa åtgärder för förenkling av projektens administration för perioden 2014-2020. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket initierade 2012 även själva ett utvecklingsarbete för förenkling. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Rapporten i sin helhet

Gunilla Nordlöf ny generaldirektör för Tillväxtverket

Regeringen har beslutat att förordna Gunilla Nordlöf till ny generaldirektör för Tillväxtverket.

Jag är oerhört glad över att Gunilla Nordlöf tackat ja till att leda Tillväxtverket. Med hennes bakgrund och erfarenheter kommer hon vara en enorm resurs för det viktiga arbete som Tillväxtverket bedriver, säger näringsminister Annie Lööf.

Gunilla Nordlöf har erfarenhet både från stat och näringsliv och har arbetat med myndighetsstyrning i många olika kvalificerade roller, senast har hon som finansråd och avdelningschef utvecklat regeringens styrning av 37 statligt ägda bolag och sex myndigheter. Hon har också erfarenhet av att vara chef över chefer och att leda och utveckla organisationer.

Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet och det är med stor ödmjukhet jag tar mig an uppdraget att leda en myndighet med så viktiga och omfattande uppgifter, kommenterar Gunilla Nordlöf beslutet.

Gunilla Nordlöf är utbildad civilekonom på Stockholms universitet och har också chefsutbildning från IFL och ledarutbildningar på SNS.

Gunilla tillträder sin nya position den 1 juni i år och hennes förordnande löper på sex år fram till den 31 maj 2019. Fram till den 1 juni kommer Birgitta Böhlin fortsätta leda myndigheten som tillförordnad generaldirektör.

Innan rekryteringen påbörjades upprättades en kravprofil för tjänsten. Tjänsten har sedan varit utannonserad och en rekryteringsfirma har bistått i processen.

Ökat resultat i statens bolag under 2012

Under 2012 stärktes det totala resultatet för statens bolag med 18 procent, jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt ökade från 41,4 till 48,8 miljarder kronor, vilket främst beror på en positiv skatteeffekt samt en engångsnedskrivning under jämförelseåret 2011. Det underliggande resultatet för 2012 sjönk emellertid och rörelseresultatet under perioden juli-december minskade med 48 procent.

Omsättningen för statens bolag minskade med 5 procent från 373,5 till 353,6 miljarder kronor under 2012 jämfört med föregående år. Nedgången förklaras av minskad omsättning i dels Vattenfall, vars omsättning svarar för 47 procent av den sammanlagda omsättningen, dels i andra stora bolag såsom LKAB och Apoteket.

Resultatet efter skatt ökade med 14 procent från 41,4 till 48,8 miljarder kronor. Resultatökningen förklaras delvis av sänkt bolagsskattesats. Dessutom belastades föregående års resultat av en engångsnedskrivning i Vattenfall, vars underliggande rörelseresultat minskade med 3 miljarder kronor. Under perioden juli-december 2012 minskade rörelseresultatet för bolagen med 48 procent jämfört med samma period föregående år främst beroende på resultatnedgångar i Vattenfall och LKAB.

Utdelningarna förväntas uppgå till 26,6 miljarder kronor för verksamhetsåret 2012, vilket är marginellt lägre jämfört med föregående år då utdelningarna uppgick till 27,8 miljarder kronor.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav (TeliaSonera, Nordea och SAS) utgör 18 procent av det totala värdet på den statliga bolagsportföljen. Under 2012 var värdet oförändrat, jämfört med en uppgång på 12 procent för Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Index).

Regeringskansliets bokslutskommuniké för bolag med statligt ägande januari-december 2012 finns att hämta på: www.regeringen.se.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 53 bolag, varav tre är börsnoterade. Värdet på den statliga bolagsportföljen är cirka 580 miljarder kronor.

Delegation ska främja värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Regeringen vill främja arbetet som rör värdegrunds- och bemötandefrågor inom statlig förvaltning. Därför tillsätts nu en värdegrundsdelegation som ska stödja myndigheterna i deras arbete med frågorna. Ordförande i delegationen blir Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Allmänhetens förtroende för statsförvaltningen är grunden för hela dess legitimitet. Sverige är idag ett av världens minst korrupta länder, men vi kan för den skull inte luta oss tillbaka utan måste ständigt arbeta med hur vi bemöter medborgarna och föra en dialog om hur korruption och oegentligheter förebyggs, säger civilminister Stefan Attefall.

Värdegrundsdelegationens uppgift blir att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning, såväl myndigheter som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, bidra till att uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman. Frågor som ”Hur bemöter staten, genom sina anställda, allmänheten?” och ”Hur kan man främja en kultur som motverkar oegentligheter och korruption?” ska beröras.

Många som arbetar i myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Migrationsverket och inom domstolsväsendet ställs ofta inför situationer där man måste göra viktiga överväganden i frågor som har stor påverkan på den enskilda medborgarens liv. Då är det viktigt att vi kontinuerligt för en diskussion om vem man som statsanställd är till för och hur man kan bottna i värdegrundsfrågorna och ha de aspekterna med sig i hela sitt arbete. Värdegrundsdelegationen har ett mycket viktigt arbete framför sig i att stötta myndigheterna och deras anställda i de här frågorna.

Regeringen satsar 5 miljoner kronor per år under 2013-2016, och arbetet ska inriktas mot aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser. Målgrupper är myndighetschefer, anställda vid statliga myndigheter och fackliga företrädare.

Arbetet med en gemensam värdegrund i statsförvaltningen har pågått sedan 2010. Erfarenheterna från projektet Offentligt etos, som avslutades vid årsskiftet, kommer att tas tillvara och vidareutvecklas i delegationens arbete.

Delegationen består av följande personer:

Ordförande
– Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet

Ledamöter
– Erik Amnå, Professor i statskunskap vid Örebro universitet
– Tomas Brytting, Docent och forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal Högskola
– Annette Carnhede, F.d. förbundsordförande Fackförbundet ST
– Rose-Marie Frebran, Landshövding Länsstyrelsen i Örebro län
– Lennart Koskinen, f.d. biskop i Visby stift
– Elisabeth Mohlkert, Förbundsordförande SRAT
– Ann-Christin Nykvist, Generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk
– Anna Petre, Konsult
– Anna Stellinger, Direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden 1 januari-31 december 2012.

Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar och om arbetet med regelförenkling och språkvård.

Skrivelsen i sin helhet

Nya styrelseledamöter för Skogsstyrelsen

Regeringen har i dag utsett styrelseledamöter och ordförande för Skogsstyrelsen. Ledamöterna utses från och med den 1 april 2013 till och med den 30 april 2016.

Regeringen har i dag utsett följande ledamöter och ordförande i styrelsen för Skogsstyrelsen.

Lena Söderberg utses till ordförande i styrelsen.

Till nya ledamöter utses:
Forskningschefen Marie Larsson-Stern
Professorn Rolf Lidskog
Generaldirektören Mats Persson

Ledamöter som sitter kvar i styrelsen:
Civilekonomen Birgit Flening
Utredaren Thomas Korsfeldt
Jägmästaren Jan Sandström
Verkställande direktören Lena Söderberg

Ledamot, verkställande direktören Ann Sommer, sitter kvar som ledamot i styrelsen från den 1 april 2013 till den 30 april 2014.

Monika Stridsman stannar kvar som ledamot så länge hon är generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Inrättande av en ny myndighet för folkhälsofrågor

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för folkhälsofrågor, Folkhälsomyndigheten, i enlighet med de överväganden som anges i propositionen En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (prop. 2012/13:116). Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Uppdraget ska delredovisas senast den 19 april 2013 och senast den 13 september 2013 samt slutredovisas senast den 31 december 2013.

Kommittédirektivet i sin helhet

En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

En ny myndighet för folkhälsofrågor bör bildas. De uppgifter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för bör övergå till den nya myndigheten. Till den nya myndigheten bör även föras Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering och inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av de uppgifter som Socialstyrelsen har i dag enligt miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och andra författningar inom dessa områden.

Genom sammanslagningen förbättras förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förändringen ger ökade förutsättningar att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat och utveckla formerna för ett kunskapsstöd som leder till att effektiva och verksamhetsnära metoder får praktiskt genomslag hos ansvariga huvudmän.

Sammanslagningen kan även bidra till att Sverige på ett mer effektivt sätt kan delta i samarbetet inom EU och i det internationella samarbetet inom området.

Myndigheten bör bildas den 1 januari 2014. Förändringen innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör den 31 december 2013.

Propositionen i sin helhet