Kategoriarkiv: Stat, kommuner och landsting

Uppdrag om framtagande av förslag till handlingsplan för grön infrastruktur

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, samt efter samråd med Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne och Västerbottens län, Trafikverket, Statens energimyndighet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksantikvarieämbetet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Försvarsmakten och Boverket ta fram förslag till en handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå i land- och vattenmiljön. Samråd ska även ske med företrädare för markägarorganisationer och andra berörda.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 16 september 2013.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Sundbybergs kommun vill ha köpstarka i centrum?

På 1960-talet byggdes det så kallade Bananhuset i centrala Sundbyberg för att arbetskraftsinvandrare till Marabou och Sieverts kabelverk snabbt skulle få en bostad. Nu vill det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren bygga om och slå ihop de mindre lägenheterna innan sommaren men ett antal hyresgäster vill inte flytta därifrån. Trots att huset och omgivningen nu är i mycket dåligt skick på grund av bristande underhåll i väntan på renoveringen så bor ett 40-tal hyresgäster kvar i huset som totalt innehåller 317 lägenheter.

Renoveringen av Bananhuset är en del av en större uppfräschning av hela Sundbybergs centrum. Hyresgästföreningen menar att det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren vill byta ut hyresgästerna mot ”ett finare och mer köpstarkt klientel”.

Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens insatser inom ambulansverksamheten (RiR 2012:20). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är färdigbehandlad.

Rapporten i sin helhet

Uppdrag rörande en sammanhållen digital planprocess

Statskontoret får i uppdrag att klarlägga om det finns något ytterligare beslut eller initiativ från regeringen som på ett verksamt sätt kan bidra till att realisera de vinster en samordnad digital planprocess skulle innebära, och i så fall förslå hur detta bör utformas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Socialdepartementet) senast den 14 februari 2014.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Prestationsbaserat stöd till utsatta stadsdelar

I statsbudgeten satsas 100 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för att stärka, stimulera och utveckla utanförskapsområden. Regeringen har nu fattat beslut om vilka fördelningsnycklar som ska gälla när det prestationsbaserade stödet fördelas till 15 utsatta stadsdelar i nio kommuner.

De femton stadsdelarna som ingår i satsningen är Tensta och Rinkeby i Stockholm, Ronna och Hovsjö i Södertälje, Araby i Växjö, Gamlegården i Kristianstad, Herrgården och Södra Sofielund i Malmö, Centrum-Öster i Landskrona, Hässleholmen i Borås, Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården i Göteborg samt Kronogården i Trollhättan.

Dessa stadsdelar har i dag en befolkningsmängd på minst 4 000 personer, en förvärvsfrekvens som är lägre än 52 procent, långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent och behörighet till gymnasieskolans nationella program lägre än 70 procent.

Storleken på stödet ska baseras på tre indikatorer:

– andel av befolkningen som förvärvsarbetar,
– andel av befolkningen som mottar långvarigt försörjningsstöd samt
– andel av dem som det givna året gick ut nionde klass med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

I modellen ska också hänsyn tas till hur stort mottagande av flyktingar som har skett i respektive stadsdel åren 2008-2012.

Stimulansmedlen kopplas individuellt till var och en av de tre indikatorerna. Den första utbetalningen kommer att ske i slutet av 2013 och baseras på förändringen mellan 2011 och 2012. Ju större positiv förändring för respektive indikator som mäts i en stadsdel, desto mer pengar får stadsdelen.

En av våra stora sociala utmaningar är att lyfta de mest utsatta stadsdelarna. Genom att stöd ges prestationsbaserat kan vi styra kommunernas insatser mot åtgärder för jobb, godkända skolbetyg och minskat bidragsberoende. Då stadsdelar jämförs med varandra kan vi också jämföra vilka åtgärder som fungerar bäst för att bryta utanförskapet, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Fördelningen av pengarna kommer att skötas av Boverket, som också får till uppgift att följa upp hur pengarna används.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Folkbokföringen i framtiden

I propositionen föreslås att folkbokföringen ska ske i kommunerna och inte i Svenska kyrkans församlingar. Församlingarna är inte längre en lämplig indelning för folkbokföringen eftersom staten sedan stat-kyrkareformen inte har något inflytande över församlingsindelningen samtidigt som Svenska kyrkan har genomfört mycket omfattande sammanslagningar av församlingarna.

Av såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och forskningsändamål är det ändå viktigt att bevara församlingsindelningen från den tid indelningen var stabil. Därför föreslås att en nyindelning, ”distrikt”, införs. Distrikten ska motsvara församlingsindelningen den 31 december 1999. Folkbokföring ska inte ske på distrikt, men distriktstillhörighet kommer att registreras på individnivå i folkbokföringsdatabasen.

Vidare föreslås bland annat att för begravningsavgifterna ska en enhetlig avgiftssats gälla för den begravningsverksamhet som bedrivs av huvudmännen inom Svenska kyrkan.

Förslagen att utmönstra församling ur folkbokföringen och att införa en enhetlig begravningsavgift föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Övriga ändringar föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2014.

Propositionen i sin helhet

Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

I propositionen gör regeringen bedömningen att en ny myndighet – Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur – bör bildas. Staten bör i myndighetsform fortsätta att utföra de uppgifter som utgjort verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. Det innebär att Apotekens Service Aktiebolag ska avvecklas.

Den nya myndigheten ska verka för sådana funktioner och system som främjar en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsdistribution på en omreglerad apoteksmarknad. Myndigheten ska ansvara för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser som ska vara tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. Myndigheten ska även ansvara för att sammanställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik som i dag ligger på Apotekens Service Aktiebolag.

Myndigheten bör i framtiden kunna få ansvar för uppgifter utöver de som i dag utförs av Apotekens Service Aktiebolag. För ställningstagande till framtida uppgifter krävs dock ytterligare analyser.

I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Propositionen i sin helhet

Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen ska gälla när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster och har anslutit sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av en myndighet som utses av regeringen. En ytterligare förutsättning är att den myndighet som regeringen har utsett har fått i uppdrag av den upphandlande myndigheten att administrera valfrihetssystemet och föra dess talan i samband med mål om rättelse.

Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja leverantör bland de leverantörer som en upphandlande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med för att få en tjänst utförd.

På en särskild webbplats ska det löpande annonseras vilka tjänster för elektronisk identifiering som efterfrågas. Alla leverantörer som ansöker om att få delta i ett valfrihetssystem och som uppfyller de uppställda kraven och villkoren ska godkännas. Därefter ska kontrakt tecknas med varje leverantör. Leverantörer har möjlighet att ansöka om rättelse och begära skadestånd om lagen inte har följts. Bestämmelserna om s.k. anbudssekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska inte gälla i ärenden enligt den nya lagen. Det föreslås även en ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar som innebär att förvaltningsrätten ska vara domför med en lagfaren domare vid prövning av mål enligt den nya lagen.

Slutligen föreslås en ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som gör det möjligt för kommunala nämnder att överlåta beslutanderätt till den som ska administrera valfrihetssystem enligt den nya lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Ny modell för att säkra myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Regeringen har idag beslutat överlämna propositionen ”Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering” till Riksdagen. I propositionen föreslås en ny lag som gör det möjligt för myndigheterna att använda e-legitimationer från alla leverantörer som lever upp till på förhand uppställda krav.

E-legitimation används för att medborgare ska kunna styrka sin identitet när de använder olika typer av e-tjänster. Det kan till exempelvis handla om att ansöka om olika former av bidrag, att deklarera eller att ansöka om förskoleplats.

Med smarta och användarvänliga e-tjänster kan vi göra vardagen enklare, säkrare och effektivare både för oss som privatpersoner, för företagare och för den offentliga sektorn. Men många e-tjänster förutsätter att man kan identifiera sig på ett säkert sätt på nätet. Med det här förslaget kan Sverige få en hållbar modell för e-legitimationer, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Den nuvarande modellen för e-legitimationer har flera brister, däribland att den inte följer någon enhetlig standard. Den modell regeringen nu föreslår innebär att det blir möjligt att använda e-legitimationer från flera olika leverantörer i den offentliga förvaltningens e-tjänster, vilket främjar konkurrensen och stimulerar utvecklingen av nya tekniska lösningar. Vilket i sin tur väntas förbättra tillgängligheten till e-legitimationer och öka valfriheten för den enskilde användaren.

Den nya modellen för e-legitimationer föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – samordning och digital samverkan

E-delegationens uppdrag är att koordinera och driva på e-utvecklingen i offentlig sektor. Målen är att arbetet ska leda till en enklare vardag för privatpersoner och företag och till en effektivare och öppnare offentlig verksamhet. För att kunna nå målen behöver offentlig sektor samverka.

Delegationens arbete har nu kommit in i en operativ fas. Flera tjänster och insatser som förenklar vardagen för privatpersoner och företag, effektiviserar offentlig sektor och som kan användas av många myndigheter och kommuner (till exempel en säker e-post-tjänst för myndighetspost, digitala fullmakter) är på god väg att realiseras.

En viktig erfarenhet av det arbete som hittills bedrivits för att ta fram gemensamma tjänster och insatser är att samordning bör finnas, men bara när det behövs. Därför har E-delegationen inrättat ett program för samordning av delegationens förvaltningsgemensamma tjänster (SOFT). Syftet med programmet är att genom stöd till utvecklingsinsatserna säkra att de avsedda nyttorna uppnås. För att underlätta samverkan har ett förslag till ett gemensamt metodstöd tagits fram och kommer att utvärderas efter hand. De utvecklingsinsatser som ingår i delegationens programsamordning är följande:
– Mina meddelanden
– Min ärendeöversikt
– Mina fullmakter med de ingående delarna Fullmaktsnod, Ställ-företrädartjänst och Visningstjänst
– E-arkiv och e-diarium
– Effektiv informationsförsörjning

Andra sätt som delegationen arbetar för att underlätta samverkan och förenkla vardagen för privatpersoner och företag, är att ta fram en målbild hur det digitala mötet mellan offentlig sektor och privatpersoner och företag kan se ut i framtiden. Ett antal förslag bereds för närvarande. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram en målarkitektur för förvaltningsgemensamma tjänster.

E-delegationen ska ta fram vägledningar som ska stödja förvaltningen. Totalt har elva vägledningar tagits fram eller vidareutvecklats. Sedan förra betänkandet har delegationen beslutat om en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Den innehåller två huvudsakliga rekommendationer: att information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats och att information bör lämnas ut elektroniskt på begäran. Utöver det innehåller vägledningen en bra genomgång av den juridiska situationen.

En nationell strategi och en handlingsplan för interoperabilitet (digital samverkan) har tagits fram, vilken utgår från den europeiska strategin för interoperabilitet. En ny version av Vägledning för automatiserad samverkan har fastställts och har fått det nya namnet ”Vägledning för digital samverkan”.

Utredningen i sin helhet