Kategoriarkiv: Transporter

Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar och åtgärder av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? (RiR 2012:21).

Regeringen har under innevarande och föregående mandatperiod vidtagit stora och genomgripande åtgärder för att reformera och effektivisera transportområdet. Detta har inneburit omfattande omstrukturering av myndigheterna inom området, anpassning av regelverk och en förändrad styrning av myndigheternas verksamhet. Detta har varit särskilt påtagligt när det gäller utvecklingen av transportinfrastruktur där det har skett ett aktivt arbete med effektivisering parallellt med en stor utökning av tillgängliga resurser.

Sedan 2008 har Riksrevisionen inom ramen för sin granskningsstrategi Infrastruktur på nya villkor genomfört tolv granskningar av regeringens och dess myndigheters arbete inom transportområdet. De synpunkter som framförts med anledning av dessa granskningar har regeringen välkomnat och de rekommendationer Riksrevisionen riktat till regeringen eller till myndigheterna har varit en god vägledning i det reformerings- och effektiviseringsarbete som regeringen har genomfört och alltjämt genomför inom transportområdet. Regeringen anser att förändringsarbetet inom transportområdet i stora delar varit framgångsrikt. Utvecklingen av regeringens styrning och myndigheternas operativa verksamhet har dock ännu inte slutförts utan är något som är och kommer att vara en prioriterad verksamhet även fortsättningsvis, liksom att följa upp genomförda reformer i övrigt.

Rapporten i sin helhet

Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

I propositionen föreslås en ny lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Den föreslagna lagen, som är en ramlag, innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40 av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag, ITS-direktivet, genomförs i svensk rätt. Den nya lagen ska tillämpas vid transporter på väg.

Lagen ska gälla för informations- och kommunikationsteknik och tillhandahållande av tjänster med sådan teknik som syftar till att fungera gränsöverskridande inom Europeiska unionen. Det är fråga om teknik och tjänster som avser:
– användning av väg-, vägtrafik- och resedata,
– trafikledning och hantering av godstransporter,
– stöd för trafiksäkerhet och skydd av transporter, och
– samverkan mellan fordon och transportinfrastruktur.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Handelsministern besöker Brasilien

Handelsminister Ewa Björling besöker Brasilien den 24-26 mars tillsammans med en företagsdelegation på temat trafiksäkerhet och transport.

Vid besöket kommer handelministern att tala vid seminarium om trafiksäkerhet. Seminariet hålls på transportministeriet i Brasilia och delstatssekretariatet för transport i São Paulo. Brasilien har ett högt dödstal i trafiken, en växande fordonsflotta och står inför omfattande infrastrukturinvesteringar. Svenska företag har visat ett stort intresse för den brasilianska marknaden.

Handelsministern kommer att träffa vice transportminister Miguel Masella tillsammans med företagsdelegationen för att diskutera möjligheter till samarbeten. Hon kommer även att ha möte med vice industriminister Alessandro Teixeira om handelsfrågor och industri- och innovationssamarbete samt möta företrädare för utrikesministeriet och industrifederationerna för att tala aktuella handelsfrågor.

Brasilien är numera världens sjunde största ekonomi och erbjuder en marknad med nästan 200 miljoner människor, varav idag över hälften räknas till medelklassen. Förväntningarna på utbildning, hälsovård och social service är höga, och landet står inför stora investeringar inom dessa områden. Här kan svensk kompetens och svenska företag bidra, säger handelsminister Ewa Björling.

På agendan står även ett framträdande på universitetet PUC i São Paulo för att tala om svensk innovationskraft och om att studera i Sverige. Universitetsbesöket utgör ett led i att locka brasilianska talanger att söka studieplatser i Sverige inom ramen för den brasilianska regeringens stipendieprogram ”Ciência sem fronteiras”.

Brasilien är Sveriges överlägset största handelspartner i Latinamerika. Den svenska exporten ökade kraftigt 2010 och 2011, men minskade förra året med -12% till 11,8 mdr SEK. Importen uppgick till 4,2 mdr SEK (-14%). I ett längre perspektiv avseende Latinamerika/Brasilien som svensk exportmarknad är prognosen god.

Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten

I propositionen lämnas förslag till ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd. Ändringen innebär bland annat att Transportstyrelsen får erkänna vissa organisationer som så kallade erkända sjöfartsskyddsorganisationer och överlåta vissa tillsynsuppgifter inom sjöfartsskyddet till sådana organisationer.

Överlåtelsen innebär en möjlighet för svenska rederier att välja en annan tillsynsutövare än den statliga vilket kan medföra sänkta tillsynskostnader. Förslagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till ett utländskt organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Den föreslagna lagen, som är en ramlag, innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40 av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransport-området och för gränssnitt mot andra transportslag, ITS-direktivet, genomförs i svensk rätt. Den nya lagen ska tillämpas vid transporter på väg. Lagen ska gälla för informations- och kommunikationsteknik och tillhandahållande av tjänster med sådan teknik som syftar till att fungera gränsöverskridande inom Europeiska unionen. Det är fråga om teknik och tjänster som avser:
– användning av väg-, vägtrafik -och resedata,
– trafikledning och hantering av godstransporter,
– stöd för trafiksäkerhet och skydd av transporter, och
– samverkan mellan fordon och transportinfrastruktur.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagrådsremissen i sin helhet

Umeå: Förbud mot tung trafik bör prövas

Genomfartsförbud för tung trafikVästra Esplanaden bör prövas, liksom möjligheten att inkludera denna statliga väg i en miljözon. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har gett tjänstemän uppdraget att driva processen vidare.

Trots att E4 har flyttats till Kolbäcksvägen, fortsätter tung trafik att trafikera Västra Esplanaden i genomfart. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids kraftigt vid vägen, och den tunga trafiken står för en stor del av utsläppen.

Invändningar från Trafikverket
Kommunens ambition är att begränsa den tunga trafiken i genomfart i centrala Umeå så långt det är möjligt. Umeå kommun och Trafikverket har diskuterat möjligheterna att införa förbud mot tung trafik i genomfart längs Västra Esplananden. Trafikverket har dock invänt att Väglagens paraplyparagraf motsäger införsel av förbud mot viss typ av trafik på en statlig väg.

Våra tjänstemän har fått motstridiga besked i sina kontakter. Därför vill vi få detta prövat, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Kan bli först
Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott vill att ett genomfartsförbud behandlas hos Länsstyrelsen med Transportstyrelsen som eventuell överprövningsinstans. Eventuellt skulle det bli första gången som ett liknande genomfartsförbud prövas i Sverige.
Utskottet bedömer vidare att det finns en möjlighet att pröva inkluderandet av statlig väg i Umeås förslag till miljözon.

Regeringen vill förhindra vårdslös användning av mobiltelefon under körning

Regeringen anser att medvetenheten om risker med ouppmärksamhet under körning bör höjas. Lagstiftningen bör också tydligare förhindra vårdslös användning av kommunikationsutrustning. Något uttryckligt förbud mot användning av viss teknik, såsom GPS eller mobiltelefon vill regeringen inte införa. Regeringen ska istället se över kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet.

Att användningen av bland annat GPS-utrustning ökar, är i grunden en mycket spännande utveckling. Men i trafiken medför det risker som vi måste ta på allvar, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Regeringen kommer också att ge ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram en plan för att genomföra lämpliga andra åtgärder, som långsiktigt kan öka förares medvetenhet om riskerna.

Trafikfarliga beteenden handlar ofta om att föraren medvetet eller av obetänksamhet tar risker under körning. Det kan handla om allt från att äta, sminka sig eller skicka sms. En tydlig förordning kan tillsammans med bättre information minska olika typer av risktagande i trafiken.

Regeringen avser att återkomma i frågan under 2013.

Beslut om åtgärdsplanering – Skåne

Regeringen har idag fattat beslut om direktiv till åtgärdsplanering. Nu ska Trafikverket i samråd med regioner arbeta fram underlag och förslag till en nationell plan för transportsystemet 2014-2025 – vilka vägar och järnvägar som kan och bör byggas för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till välfärd, livskvalitet och tillväxt i hela landet.

Regeringen presenterade de ekonomiska ramarna och inriktning i propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem. Åtgärdsplaneringen fortsätter denna inriktning med förslag på hur infrastrukturen ska utvecklas för att bygga bort flaskhalsar, öka kapaciteten för att säkerställa möjligheter för jobb och tillväxt.

Redan i infrastrukturpropositionen presenterades ett antal viktiga projekt, bland annat Ostlänken, Göteborg-Borås och satsningar på gruvnäringen. Med Trafikverkets Kapacitetsutredning som grund bygger vi nu vidare på detta med ytterligare prioriterade objekt likväl som tidigareläggningar för ökad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.

– Steg för steg har jag målmedvetet jobbat för ett starkt och hållbart transportsystem, nu lägger vi ytterligare en viktig pusselbit genom dagens beslut. Alliansregeringen gör en historisk satsning på 522 miljarder kronor. I samråd med regioner och kommuner kommer nu Trafikverket arbeta fram underlag om vad, när och hur det kan byggas, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Trafikverket föreslog i Kapacitetsutredningen ett antal viktiga noder och stråk i syfte att öka kapacitet och tillgänglighet. Regeringen delar den bedömningen och föreslår därför i direktivet att bland annat följande ska prioriteras av Trafikverket vid framtagandet av förslag till nationell plan:

– Trafikverket ska särskilt beakta Skåneregionens funktion som nav för en stor del av landets internationella, nationella och regionala transporter. Möjligheten att underlätta för arbetspendling är av stor vikt, fortsätter infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Åtgärderna som prioriteras i pressmeddelandet och direktivet utgör bara en del utav det totala ekonomiska planeringsutrymmet.

Åtgärderna som prioriteras i planeringen ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen genom att de bland annat ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan och bidra till optimal användning av transportsystemet. Målet är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för människor och näringsliv i hela landet.

Användningen av ett befintligt transportsystem ska ha sin utgångspunkt i att i befintlig infrastruktur hitta den mest effektiva metoden för att få ut mesta möjliga kapacitet och kvalitet. Inriktningen för åtgärdsplaneringen är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och i alla avseenden hållbart transportsystem som tillgodoser näringslivets och medborgarnas behov av arbetspendling och av godstransporter i alla delar av landet

De ekonomiska ramarna
– 522 miljarder i total ram för transportinfrastrukturen, varav,
– 86 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar,
– 155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar, samt
– 281 miljarder kronor till utveckling av transport¬systemet.

Processen
– Infrastrukturproposition
– Direktiv till och påbörjande av åtgärdsplanering december 2012
– Remiss av Trafikverkets förslag sommaren/tidig höst 2013 (förslag lämnas 13/6, remissynpunkter inkomna 1/10)
– Beslut om Nationell plan för transportsystemet (2014-2025) våren 2014