Regeringen tar fram stöd till kommuner i samtal med gruvbolag

En förutsättning för en hållbar gruvetablering är att kommunen och gruvföretaget har en gemensam bild av nuläge och mål med etableringen. Syftet med handboken är också att belysa vilka åtgärder som kan behöva tas av kommunen för att få en effektiv och ändamålsenlig beslutsprocess.

Uppdraget går till Tillväxtverket i samråd med Sametinget och Naturvårdsverket. Förslag på hur uppdraget ska genomföras ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2014.

Regeringens beslut är en del av Sveriges mineralstrategi. Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden.

Ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt för att minska övergödning

Regeringen inrättade 2009 ett bidrag till kostnadseffektiva lokala vattenvårdsprojekt, det så kallade LOVA-bidraget. Bidraget har tidigare till exempel gått till VA-planering och VA-åtgärder som installation av avloppsreningsverk eller kretsloppsanläggningar för enskilda avlopp, inventering av enskilda avlopp, vattenåtgärder som t ex restaurering och våtmarker samt lantbruksåtgärder såsom kalkfilter, strukturkalkning och fosfordammar, samt tömningsanläggningar för båttoalett och båttvätt för fritidsbåtar.

Naturvårdsverkets fosforuppdrag redovisat

Fosfor är ett viktigt näringsämne och samtidigt en ändlig resurs där forskare varnar för att fosforreserverna kan ta slut fortare än beräknat. I dag sker återföringen av fosfor främst i form av spridning av avloppsslam.

Regeringen anser att det på sikt är nödvändigt att återvinna fosforn ur fler resurser. Det är också viktigt, som ett led i regeringens arbete med en giftfri vardag, att återvinningen sker på ett sätt så att farliga ämnen som organiska föroreningar och läkemedel och andra relevanta ämnen inte sprids.

Frågan är av stort intresse för många viktiga aktörer, såsom vatten- och avloppsbranschen, lantbrukarna och avfallsbranschen.

Regeringen kommer nu att ta del av redovisningen som genomfördes efter samråd med flera andra myndigheter såsom Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Vinnova och Tillväxtverket. Därefter kommer redovisningen sändas på remiss till berörda aktörer innan ett ställningstagande till förslagen kan göras från regeringen. Eventuella frågor på innehållet får därför ställas till Naturvårdsverket.


Bakgrund

Regeringen beslutade i februari 2012 om uppdraget till Naturvårdsverket om hållbar återföring av fosfor. Uppdraget innebär bland annat att verket ska kartlägga fosforresurser i samhället med potential för att förbättra återvinningscykeln samt utarbeta kriterier för vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda på slammet eller andra röt- och kompostrester m.m. och ta fram ett förslag till etappmål.

Förlängt uppdrag till RPS gällande informationskampanj om brott i nära relationer

Rikspolisstyrelsen fick 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma dessa typer av brott och uppmuntra att brotten anmäls, dvs. minska mörkertalet. Mätningar av kampanjens effekter indikerar att människors bild av vad som är brottsligt har breddats och att fler personer blivit medvetna om såväl egen som andras utsatthet för brott.

Regeringen har i dag beslutat att förlänga Rikspolisstyrelsens uppdrag. Förlängningen i kombination med extra medel gör det möjligt för Rikspolisstyrelsen att öka spridningen och räckvidden på materialet och i ännu högre grad göra informationen tillgänglig för olika målgrupper.

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Dessutom ges utländska arbetstagare ett utökat skydd genom en förlängd omställningsperiod och bättre information om sina rättigheter.

- Det är oacceptabelt om reglerna kringgås och utländska arbetstagare utnyttjas, säger Tobias Billström.

- Regeringen och Miljöpartiet är överens om att vidta åtgärder men vi kommer inte att stänga dörren för dem som vill komma hit och arbeta med kollektivsavtalsenliga villkor, säger Tobias Billström.

Jokkmokk är Årets Matlandethuvudstad 2014

Från sju fina finalistbidrag har expertrådet för Matlandet valt ut Jokkmokk till vinnare i tävlingen Årets Matlandethuvudstad 2014. Övriga finalister i årets tävling var Vara, Borgholm, Jönköping, Kristianstad, Halmstad och Malmö. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson delar ut priset till vinnaren vid en ceremoni i januari 2014. Jokkmokk blir den fjärde staden som utses till Årets Matlandethuvudstad och tar över efter Gotland som innehar titeln under 2013.

- Vilken fantastisk möjlighet att marknadsföra vår fina mat! I Jokkmokks kommun har vi många duktiga matkreatörer, gammal fin matkultur med fina lokala råvaror hela vägen från skog till bord. Den samiska maten har, som någon sa, kommit ut ur garderoben i och med matlandetvisionen och nu blir den ännu mera synlig, säger Annika Almqvist, VD för Strukturum i Jokkmokk AB.


Juryns motivering

"En mångtusenårig mat- och kulturtradition sprungen ur vild fjäll- och skogsnatur och samisk kultur ger Jokkmokk en världsunik position på den gastronomiska kartan. De dramatiska kontrasterna i midnattssol och vintermörker återkommer som smaken i de unika råvaror som regionen står för. Renkött, vilt, bär, örter och fisk i produktion och förädling ger resten av världen möjlighet att få uppleva Jokkmokk och Sverige genom maten. Regionen är, inte minst genom Jokkmokks marknad, ett gott internationellt ansikte för Sverige. Utomhusmåltider och måltiden året runt kan bli ett signum för Jokkmokk.

Samverkan mellan kommun och näringsliv har skapat förutsättningar för företagen att med primärproduktion som bas bygga ett diversifierat näringsliv. Kommunen driver också ett medvetet arbete med att utveckla den offentliga måltiden. Att bevara och utveckla den samiska traditionen bidrar till en stark lokal utveckling hela vägen från skog till bord. Det gör Jokkmokk till en självklar Matlandethuvudstad år 2014."

Fakta om tävlingen Årets Matlandethuvudstad:

Syftet med tävlingen Årets Matlandethuvudstad är att visa på de möjligheter och den potential som finns i att skapa jobb och tillväxt inom ramen för visionen Sverige – det nya matlandet. Dessutom är tävlingen ett sätt att lyfta fram det arbete som bedrivs och den bredd och engagemanget som finns över hela Sverige i allt från råvaruproduktion till små- och storskalig livsmedelsförädling, restaurang, storkök och unika turistdestinationer. Gotland är Matlandethuvudstad 2013, Göteborg var Matlandethuvudstad 2012 och Östersund hade titeln 2011.

EM i energieffektivitet för datorskärmar har avgjorts

- Såväl arbetet inom Clean Energy Ministerial i sin helhet som initiativet SEAD är viktigt för att påskynda den globala omställningen till ett hållbart energisystem globalt. För att klara det behöver vi tänka nytt på många områden, och den här tävlingen är ett utmärkt sätt att uppmuntra de som ligger i framkant, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Tävlingen för de mest energieffektiva datorskärmarna genomförs i fyra regioner (Australien, Indien, Nordamerika och Europa) innan en global vinnare koras för tre olika storleksklasser.

Vinnare för deltävlingen i Europa blir:
Stor skärm (23 tum eller mer): Samsung S27C450B
Mellanstor skärm (20 upp till 23 tum): Samsung S22C200B
Liten skärm (15 till mindre än 20 tum): LG 19EN33SA

Besparingspotentialen är stor. De skärmar som vunnit den europeiska deltävlingen är 25 till 54 procent mer effektiva än den genomsnittliga skärmen på marknaden. Om alla nya datorskärmar som säljs är lika energieffektiva som vinnarna, skulle det ge Europa en årlig besparing på 3,6 TWh år 2020, jämfört med den teknik vi har idag.

Energimyndigheten har haft en aktiv roll i framtagandet och genomförandet av tävlingen.

- Tävlingen är verkligen vinn-vinn. Den stimulerar snabb utveckling av spjutspetsteknik som minskar elanvändning globalt, samtidigt som konsumenterna får apparater som drar mindre el, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

Tv-apparater var den första produktgrupp som fick pris när tävlingen lanserades förra året. I år pågår förutom datorskärmar också en tävling om energieffektivast elmotorer. Nästa år är det dags att utse världens mest energismarta LED-belysning.

Regeringen inför ett miljöbilspaket

Regeringens långsiktiga prioritering är att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För att nå dit krävs långsiktiga styrmedel som leder till fler miljöbilar och en ökad användning av förnybara drivmedel.

- Det ska löna sig att köra miljövänligt. Med det här miljöbilspaketet förstärker vi satsningarna på att ställa om till en hållbar transportsektor och ett klimatneutralt samhälle, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar kommer liksom tidigare omfatta de bästa miljöbilarna; elbilar, gasbilar och laddhybridbilar. Nedsättningen kommer även fortsättningsvis vara 40 procent av det förmånsvärde som gäller för närmast jämförbara konventionella bil, dock högst 16 000 kronor per år.

Förlängningen av skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel och biodrivmedel utan fossilt innehåll omfattar bland annat E85 och biogas.

Den nya kvotplikten är ett system för att öka inblandningen av biobränslen i all den bensin och diesel som många tankar i dag. Genom mer förnybart och mindre fossilt i varje liter bensin och diesel minskar koldioxidutsläppen snabbt, utan att man behöver byta bil. Enbart denna ökade låginblandning kommer minska våra koldioxidutsläpp med 270 000 ton varje år.

Regeringen vill öka möjligheterna till dialog mellan ren- och gruvnäringen

Båda näringarnas branschorganisationer, däribland SveMin, Svenska samernas riksförbund (SSR) och Sametinget ska ges möjlighet att delta. Även andra lokala organ för samer ska ges goda förutsättningar att delta i arbetet.

Uppdraget som Länsstyrelsen i Norrbottens län ska genomföra är en del av Sveriges mineralstrategi. Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden.

Länsstyrelsen i Norrbotten ska redovisa resultatet av arbetet till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2015.

Statlig satsning för att öka kliniska studier

-Läkemedelsindustrin drar in mer exportintäkter till Sverige än bilindustrin, men är utsatt för en stenhård internationell konkurrens. För att klara den globala konkurrensen måste vi skapa goda förutsättningar för Sverige att behålla läkemedelsindustrin, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Utredare är Ingrid Petersson, tidigare vid Astra Zeneca, nu tillträdande Generaldirektör för forskningsrådet Formas. Utredaren har bland annat i uppgift att föreslå ett system för nationell samordning av kliniska studier. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Statens satsning uppgår till 30 mnkr 2013, 40 mnkr per år 2014 och 2015 samt 50 miljoner kr per år fr.o.m. 2016.

Sverige har tidigare profilerat sig med innovationer inom det medicintekniska området  pacemakern, dialysen, kuvösen och gammakniven. Utvecklingen av nya medicintekniska produkter kräver likaså nära och kontinuerligt samverkan mellan näringslivet, kliniker och forskare inom den patientnära sjukvården.