Etikettarkiv: EU

Carl Bildt och Karin Enström deltar på EU:s utrikesministermöte

Utrikesministrarna kommer också att diskutera situationen i Syrien, Libanon samt Egypten. Den svenska regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i Syrien. Givet den allt svårare humanitära situationen betonar regeringen vikten av fortsatt humanitärt bistånd. Det senare gäller även för Libanon, som riskerar att drabbas av destabiliserande faktorer på grund av konflikten i Syrien. Regeringen betonar vikten av att värna landets suveränitet, territoriella integritet samt politiska och ekonomiska stabilitet.

Situationen i Egypten kommer också att diskuteras. Regeringen välkomnar olika EU-representanters ansträngningar för att försöka överbrygga motsättningarna mellan regering och opposition i landet. Det är mycket viktigt att EU fortsätter stödja processen för att åstadkomma en politisk och ekonomisk stabilitet i landet.

Försvarsministrarna kommer bland annat att diskutera EU-kommissionens så kallade Defence Task Force. Den har till uppgift att driva försvarsindustri och marknadsfrågor vidare inom kommissionen. Flera direktorat är involverade i arbetet, som leds av generaldirektoraten för näringsliv respektive inre marknaden och tjänster.

Ärendet utgör en viktig del inför Europeiska rådets möte i december i år då stats- och regeringscheferna kommer att ha en övergripande diskussion om försvarsfrågor inom EU. Den svenska regeringen förespråkar en öppen försvarsmaterielmarknad inom Europa, samt att regler är så enkla och likartade som möjligt för såväl försvarsindustrin som företag.

Sverige sprider jämställdhetstips till EU-makthavare

- Jag kommer att berätta om vad vi gör för jämställdheten i Sverige, och hoppas kunna inspirera EU:s makthavare att skriva under på och själva ta initiativ till Golden Rules, säger Marita Ljung.

EU:s jämställdhetsinstitut (EIGE) visar att Sverige är EU:s mest jämställda land. Men också att kvinnor här och på kontinenten fortfarande är mindre sysselsatta än män och är underrepresenterade i tillgång till makt och pengar.

- Att kvinnor har mindre makt och inflytande är inte bara en del av EU:s jämställdhetsproblem, det är också en del av unionens ekonomiska problem. Vare sig Sverige eller EU har råd att tacka nej till kvinnors talanger och idéer och potential till ekonomisk tillväxt, säger Marita Ljung.

"Golden Rules of Leadership" är ett resultat av Sveriges och Maud Olofssons engagemang i USA:s före detta utrikesminister Hillary Clintons råd International Council on Womens Business Leadership.

Lena Ek till Luxemburg för ministerrådsmöte

Vidare kommer rådet ta upp en lägesrapport om det som kallas förnybartdirektivet och om bränslekvalitetsdirektivet. I oktober förra året presenterade kommissionen ett förslag till direktiv om ändring av både bränslekvalitetsdirektivet, om kvaliteten på bensin och dieselbränslen, och om förnybartdirektivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Förslaget till direktiv syftar till att hantera konsekvenserna av indirekt förändrad markanvändning (ILUC) som kan följa av produktion av biodrivmedel. Med ILUC menas att ökad produktion av biodrivmedel i ett land kan leda till att annan jordbruksproduktion trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till en omvandling av skogs- eller betesmark till jordbruksmark i andra länder och därigenom orsaka indirekta utsläpp av växthusgaser.

Miljöminister Lena Ek kommer också vid miljörådet att informera sina kollegor inom EU det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet perioden 2011-2013. Miljöminister Ek kommer därtill stödja det nederländska initiativet att lyfta upp möjligheterna till ett förbud på EU-nivå mot mikroplastpartiklar i kosmetiska produkter och själv uppmana kommissionen att i analysen inkludera hur ett sådant förbud skulle kunna gälla för rengöringsprodukter för hushållen.

Fredrik Reinfeldt tar emot Islands statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

12:00 Statsministern möter statsminister Gunnlaugsson i entrén, Rosenbad.
Fototillfälle.

13:15 Gemensam pressträff med Fredrik Reinfeldt och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Lilla Pressrummet, Rosenbad. Språk svenska/engelska.

Inpassering sker genom Kopparporten. Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!

Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU

Det reformerade europeiska patentsystemet omfattar också en gemensam specialdomstol för patenttvister. Domstolen inrättas genom ett mellanstatligt avtal, och innebär att den enhetliga europeiska patentdomstolen ges exklusiv behörighet att avgöra vissa tvister om de europeiska patenten. Utredningen föreslår ändringar i patentlagens forumregler för att de aktuella målen, som i dag handläggs vid Stockholms tingsrätt, i stället ska avgöras av den enhetliga europeiska patentdomstolen.

EU-minister Birgitta Ohlsson deltar i ministermöte i Vilnius

Med vid rådsmötet finns, förutom EU-ministrarna, även några Europaparlamentariker för att prata om valet till Europaparlamentet.

-Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen, även i Sverige, är skrämmande lågt i många EU-länder. Regeringen gör flera satsningar för att vända trenden. Exempelvis kommer det för första gången arrangeras skolval till Europaparlamentet. Dessutom har 1400 svenska lärare utbildats i EU-kunskap de senaste åren.

Carl Bildt besöker Kroatien, Serbien och Kosovo

Under måndagen fortsätter Bildt till Serbiens huvudstad Belgrad, för samtal med bland andra president Tomislav Nikolic, premiärminister Ivica Dacic och utrikesminister Ivan Mrkic.

På tisdagen avslutas resan med ett besök i Kosovos huvudstad Pristina. Där träffar Bildt bland andra premiärminister Hashim Thaci.

"Sverige har länge varit en varm förespråkare av Kroatiens EU-medlemskap. Därför deltar vi i ceremonin i Zagreb. Kroatiens medlemskap är viktigt för att knyta hela regionen närmare EU. Överenskommelsen mellan Serbien och Kosovo i april var ytterligare ett historiskt steg i denna riktning, vilket bekräftades av EU:s utrikesministrar tidigare i veckan. Med besöken i Belgrad och Pristina markerar vi att överenskommelsen nu måste genomföras", säger utrikesminister Carl Bildt.

Arbetsmarknadsministern deltar vid ministerrådsmöte i Luxemburg

Ministerrådet kommer även att föra en riktlinjedebatt om ungdomsarbetslösheten i Europa samt diskutera EU-kommissionens förslag till landspecifika rekommendationer inom ramen för Europa 2020-strategin och hur medlemsländerna genomför sin sysselsättningspolitik. Diskussionerna blir ett bidrag till stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet 27-28 juni då rekommendationerna ska godkännas.

Birgitta Ohlsson till ministermöte om långtidsbudgeten

Sedan Europeiska rådet i februari fattade beslut om EU:s långtidsbudget har trepartsförhandlingar pågått mellan det irländska ordförandeskapet, kommissionen och Europaparlamentet. I torsdags kom beskedet att en uppgörelse nåtts, något som senare motsades av ledande företrädare för partigrupperna i Europaparlamentet.

- Återigen kommer motstridiga besked från Europaparlamentet. Det har gått 136 dagar sedan toppmötet i februari, nu måste vi komma till ett avslut, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

- Jag får frågor från organisationer, företag och privatpersoner som berörs av långtidsbudgeten. Mitt besked idag är att de ska höra av sig till sina företrädare i parlamentet, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

Enighet kring ny jordbrukspolitik

I korthet innebär reformen ett större fokus på miljöåtgärder. Det kommer även att ske en viss omfördelning av stöden mellan medlemsstater och lantbrukare. Några nya delar som introducerats är stöd till unga lantbrukare och stöd till mindre lantbrukare.
- Utifrån ett komplicerat förslag har vi lyckats få igenom flera viktiga förenklingar av politiken. En stor framgång för Sverige är att de nya miljövillkoren är anpassade efter Sveriges skogsdominerade områden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Utöver regler för direktstöd till lantbrukare fattas även beslut kring en rad andra frågor, till exempel om utformningen av Landsbygdsprogrammet. I programmet finns nu en skrivning om djurvälfärd vilket Sverige längre har arbetat för.

Redan i februari beslutade stats- och regeringscheferna om storleken på den gemensamma jordbrukspolititikens budget. Den allra största delen av reformen är dock upp till jordbruksministrarna att besluta om tillsammans med Europaparlamentet.