Etikettarkiv: företag

Satsningar för fler jobb i små och växande företag

Den tidigare nedsättningen utökas med 2,5 procentenheter som ger 180 000 småföretag lägre kostnader med 509 miljoner kr årligen. Med förslaget sätts egenavgifterna ned med totalt 7,5 procent upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor per år. Nedsättningen av egenavgiften sänks från 1 januari 2014.


Utvärdering av revisionsplikten

2010 slopade regeringen revisionsplikten för små företag. En utvärdering av den slopade revisionsplikten ska inledas under första halvåret 2015 och överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag.


Investeraravdrag

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag införs i december ett investeraravdrag. Privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Kommissionen har godkänt investeraravdraget och totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta.


Snabb översyn för att minska sjuklönekostnaderna för små företag

Översynen ska se hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. Möjlighet att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek ska särskilt beaktas.

- Vill man satsa på jobben ska man satsa på företagen. Det är de som är jobbskaparna, säger näringsminister Annie Lööf.

Annie Lööf kommenterar EU-kommissionens beslut om införandet av ett investeraravdrag

Erfarenheterna från länder som genomfört och tillämpar liknande system som det regeringen föreslår har i genomsnitt fler anställda, högre omsättning och större tillgångar än de företag som inte haft detta.

- Det här är början på en perspektivförskjutning i näringspolitiken där reformer riktas mot att inte bara generellt ge bättre villkor för företag, utan specifikt underlätta för de som kan och vill växa, säger näringsminister Annie Lööf.

12 000 000 kronor till små och medelstora företags innovationsarbete

För genomförandet av insatserna får Vinnova 2 000 000 kronor för 2013 samt 10 000 000 kronor för 2014. Pengarna ska användas för att hjälpa företagen med utvecklingsanalys genom att kartlägga deras behov av ny kunskap, ny teknik, hantering av immateriella tillgångar, innovationsledning och validering av kommersiella förutsättningar.

Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 juli 2015.

Jämställda styrelser i de statligt ägda bolagen

Den 1 maj 2013 utgjordes de stämmovalda styrelseledamöterna av 49 procent kvinnor i de av staten helägda bolagen, vilket är dubbelt så högt som i svenska börsbolag (24 procent). Andelen kvinnor som styrelseordföranden uppgår till 41 procent i de av staten helägda bolagen.

- Jämställdheten i bolagsstyrelser är fortfarande eftersatt i det svenska näringslivet. Det problemet har inte vi i bolag med statligt ägande, eftersom vi valt att rekrytera ledamöter från hela befolkningen, inte bara den manliga delen, säger finansmarknadsminister Peter Norman.


Bolagsportföljen värd 570 miljarder kronor

Årligen görs en värdering av de statligt ägda bolagen. I värderingen ingår samtliga 54 statligt ägda bolag, inklusive de tre börsnoterade bolagen. Det uppskattade värdet uppgick per december 2012 till 570 miljarder kronor, en minskning om cirka tio miljarder kronor jämfört med december 2011. Bolagsportföljen delas upp i nio industrisektorer. Värdemässigt dominerar bolag i industrisektorn basindustri/energi statens bolagsportfölj och utgjorde 46 procent av totalt värde 2012. Bolag inom sektorn tjänst respektive finans utgjorde 13 procent, telekom tolv procent och fastigheter åtta procent av den statliga bolagsportföljen.

Under 2012 stärktes det samlade resultatet för bolag med statligt ägande med 18 procent till 49 (41) miljarder kronor, främst till följd av en positiv skatteeffekt samt en engångsnedskrivning under jämförelseåret 2011. Det underliggande resultatet för 2012 sjönk emellertid. Utdelningar om 27 miljarder kronor var i nivå med föregående år.


Nya ekonomiska mål i ytterligare sju bolag

För att säkerställa värdeskapandet i bolagen med statligt ägande och se till att all verksamhet bedrivs effektivt samtidigt som de finansiella riskerna hålls på en rimlig nivå, är det betydelsefullt att samtliga bolag arbetar utifrån relevanta ekonomiska mål. Målen används för att utvärdera bolagens lönsamhet, och är ett viktigt underlag för en meningsfull dialog mellan staten som ägare och bolagen. Under året har det skett en översyn av och revidering av ekonomiska mål i sju bolag, i bland andra Vattenfall, LKAB, Apoteket och SBAB vilka fastställts av årsstämmorna.


Hållbart företagande skapar värde

Genom att ansvara för att bolagen med statligt ägande är föredömen inom hållbart företagande säkrar regeringen ett långsiktigt värdeskapande i bolagen. 2012 gav regeringen styrelserna i statligt ägda bolag uppdraget att utarbeta strategiska hållbarhetsmål. Genom att göra styrelserna ytterst ansvariga för bolagens agerande inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald integreras hållbarhet i bolagens affärsstrategi. Från 2014 kommer målen att följas upp.

Svagt Europa kräver fortsatt stöd för återhämtning i Sverige

Skuldkrisen i Europa fortsätter att dämpa tillväxten i Sverige. Under början av 2013 bidrog ökad efterfrågan från företag och hushåll till något starkare BNP-tillväxt än väntat. Men den svaga efterfrågan från omvärlden talar för att 2013 ändå utvecklas i linje med den prognos som presenterades i den ekonomiska vårpropositionen i april, med en BNP-tillväxt på 1,3 procent 2013 och 2,1 procent 2014. Dämpad tillväxt även under nästa år gör att Finansdepartementet fortfarande bedömer att arbetslösheten stiger något, till 8,4 procent 2013 och 2014, för att vända ner först mot slutet av 2014 när återhämtningen gradvis tar fart.

Offentliga finanser utvecklas i stort sett i linje med den prognos som redovisades i samband med den ekonomiska vårpropositionen i april. Det gör att det kommer att finnas ett visst utrymme för åtgärder i budgetpropositionen för 2014. Men samtidigt gör den haltande utvecklingen i Europa att det fortfarande finns behov av goda säkerhetsmarginaler för att kunna möta en eventuell fördjupad kris.

- Inriktningen för regeringens politik är att värna starka offentliga finanser med goda säkerhetsmarginaler och använda Sveriges starka position för att dämpa krisens effekter. En ansvarsfull ekonomisk politik gör att vi inte behöver strama åt utan kan fortsätta möta krisen med långsiktigt riktiga reformer som ger stöd till återhämtningen, säger finansminister Anders Borg.

Tobias Billström besökte Västra Götaland

Måndag 9 september och tisdag 10 september var Tobias Billström i Västra Götaland för att bland annat träffa ett boende för ensamkommande barn, företag i behov av arbetskraftsinvandring och ideella organisationer.

Reportage: Tobias Billström besökte Västra Götaland

Justitiedepartementet, 11 september 2013

Lena Ek besöker Oxelösund, Finspång och Norrköping

Miljöminister Lena Ek reser i morgon, onsdagen den 11 september, till Oxelösund, Finspång och Norrköping för besök hos olika företag som arbetar med hållbarhet och resurseffektivitet. Media är välkomna att närvara under delar av programmet.

10 september 2013
Miljödepartementet

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

För snart fem år sedan öppnades dörren för arbetskraftsinvandring till Sverige. Reglerna är utformade på ett sätt som ska underlätta för både utländska arbetstagare och svenska företag. Det ger Sverige ett av världens mest öppna system för arbetskraftsinvandring.

6 september 2013
Justitiedepartementet

Åtgärder för fler jobb i konkurrenskraftiga företag

Regeringen föreslår att det införs ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Detta för att stimulera till fler investeringar inom FoU. Regeringen ska även låta utreda hur skattereglerna för finansiella instrument kan underlätta entreprenörskap.

6 september 2013
Finansdepartementet
Näringsdepartementet