Etikettarkiv: Försvarsmakten

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utveckla planeringen inför höjd beredskap (civilt försvar)

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap, så kallade bevakningsmyndigheter, ska samverka med Försvarsmakten i planeringsarbetet. Uppdraget handlar om att samverkan och samordning mellan civila verksamheter och Försvarsmakten stärks.

Såväl vid fredstida krissituationer som vid höjd beredskap ska statliga myndigheter ha en god förmåga att hantera sina uppgifter. Myndigheter ska kunna lämna stöd till Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret och den pågående reformen av Sveriges försvar.

- Att de civila myndigheterna samverkar med Försvarsmakten i planeringen för höjd beredskap är ett viktigt led i arbetet med att stärka totalförsvaret, säger försvarsminister Karin Enström.

MSB ska redovisa uppdraget senast 31 maj 2014.

Effektivare användning av statens helikopterkapacitet

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet i syfte att underlätta vid genomförandet av polisiära insatser, bl.a. i samband med bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet. Terrordådet i Norge 2011 aktualiserade behovet av ökad samverkan mellan Försvarsmakten och polisen också i Sverige.

11 september 2013
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet

Samverkan för ökad informationssäkerhet

Försvarsminister Karin Enström inledningstalade den 27 augusti på årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor. Att få samhällets resurser att samverka på ett så effektiv sätt som möjligt är nödvändigt för att hantera allvarliga kriser i samhället.

- Informationssäkerhet handlar om att utveckla ett informationssamhälle som fungerar i såväl vardag som i kris. Det är den svenska regeringens ambition att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det innebär också att vi måste bli väldigt, väldigt bra på informationssäkerhet, sa försvarsminister Karin Enström i sitt anförande.

Under två dagar kommer cirka 500 deltagare från offentlig sektor att utbyta erfarenheter inom en rad delområden rörande informationssäkerhet. Det är fjärde gången som konferensen arrangeras av de så kallade Samfi-myndigheterna – MSB, Polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk.

Försvarsdepartementet, 28 augusti 2013

Försvarsminister Karin Enström deltar i Pride

På fredag kommer Försvarsminister Karin Enström att besöka HoF – Homo- Bi- och transpersoner i Försvaret – i Prideparken.

- Min bild är att Försvarsmakten har tagit stora steg från en heteronormativ organisation till en öppen arbetsplats där alla är välkomna. HoF har arbetat hårt med att lyfta dessa frågor och för att få till stånd en förbättring. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbetet mot diskriminering och för likabehandling. Jag ser fram emot att få träffa medlemmar i HoF för att höra hur de ser på sin arbetsplats och hur vi gemensamt kan arbeta vidare, säger Karin Enström.

Försvarsdepartementet, 31 juli 2013

Sverige avser anmäla förband till Natos reservstyrkeregister NRF

Sverige avser att anmäla förband till Natos snabbinsatsstyrkas reservstyrkeregister, Nato Responce Forces' Reserve Forces Pool. En formell avsiktsförklaring överlämnades till Natos generalsekreterare av Sveriges Natoambassadör den 4 juli.

Svenska bidrag till NRF möjliggör deltagande i avancerade övningar och ger tillgång till standarder, doktriner och förmågeutvecklingsformat. NRF är en del av Natos Connected Forces Initiative, som syftar till att bibehålla och utveckla Natos operativa förmåga, interoperabilitet, beredskap och effektivitet efter att nuvarande insats i Afghanistan avvecklats. Sveriges deltagande i NRF stärker Sveriges partnerskap med Nato, underlättar och förstärker genomförandet av den svenska försvarsreformen samt möjliggör deltagande i framtida multilaterala militära insatser.

En remiss har skickats till Försvarsmakten för att myndigheten ska redovisa vilka förband ur insatsorganisationen som är lämpliga att anmäla till NRF/RFP åren 2015-2017.

Sverige och Nato
Nato

Försvarsdepartementet, 10 juli 2013

Karin Enström ser ökade möjligheter för svenska bidrag till FN-operationer

Försvarsminister Karin Enström medverkade den 3 juli på flera arrangemang under Almedalsveckan. Bland annat svarade hon på frågor från svenska soldater och deltog på ett seminarium om svenska FN-insatser.

Seminariet om nya svenska FN-insatser var arrangerat av Försvarsmakten och FN-förbundet. Sverige gör just nu flera viktiga insatser i Afrika i syfte att skapa fred och säkerhet.

- Sverige har bidragit till FN med militära observatörer sedan 1948. I takt med att våra militära bidrag i Afghanistan och Kosovo dras ned framöver, ser vi ökade möjligheter att bidra till FN:s fredsoperationer, säger Karin Enström.

Försvarsdepartementet, 3 juli 2013

Karin Enström talade om HBT-frågor på Försvarshögskolan

Onsdagen den 19 juni deltog försvarsminister Karin Enström i "Chefsseminarium HBT-frågor och likabehandling" på Försvarshögskolan i Stockholm. Seminariet var ett samarbete mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten, Försvarets materielverk och Försvarshögskolan och riktade sig till chefer och nyckelpersoner som arbetar med likabehandlingsfrågor inom de tre myndigheterna.

Tal: Chefsseminarium HBT-frågor och likabehandling

Försvarsdepartementet, 20 juni 2013

Nato ger Sveriges försvar gott betyg

Som ett led i Sverige samarbete med Nato inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) har Nato erbjudit Sverige slutsatser som en del av den värdering av partnerländernas försvar som kallas PARP-Assessment (Planning and Review Process). Arbetet i PARP sker i tvåårscykler där partnerskapsmål antas varannat år och en utvärdering mot de antagna målen sker vartannat år. Sverige har i år, liksom för två år sedan, valt att få slutsatser om det svenska försvaret.

Nato har återigen bekräftat sin bedömning att den svenska militära operativa förmågan ökar. I slutsatserna konstateras att den nödvändiga omställningen och moderniseringen av Försvarsmakten har gått stadigt framåt sedan inriktningsbeslutet 2009.

- Natos utvärdering är ett viktigt kvitto på att vi är på rätt väg med den försvarsreform som nu genomförs och att Försvarsmakten utvecklas i rätt riktning, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsdepartementet, 19 juni 2013

Ökning av antalet ansökningar till den grundläggande militära utbildningen

Idag har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) redovisat regeringens uppdrag avseende Försvarsmaktens rekryteringsprocess.

I januari i år gav regeringen i uppdrag åt FOI att kartlägga och beskriva införandet av systemet för rekrytering av militär personal på frivillig grund. I uppdraget ingick att analysera systemet utifrån tidigare forskning och myndigheternas erfarenheter samt bedöma eventuella möjligheter till vidareutveckling eller behov av fortsatt utredning eller analys.

- Rapporten är ett viktigt bidrag och stöd i arbetet med att utveckla och förfina rekryteringen till försvaret, säger försvarsminister Karin Enström.

Rapporten och Rekryteringsmyndighetens statistik visar på en ökning med 50 procent av antalet ansökningar till den grundläggande militära utbildningen under 2013. Andelen kvinnor som söker har ökat från 13 procent 2011 till 20 procent 2013.

- Vi kan se att ansökningarna till GMU har ökat från ca 20 000 förra året till ca 30 000 hittills i år och det är naturligtvis mycket positivt. Samtidigt pekar rapporten på fortsatta behov av förbättringar, något som jag vet Försvarsmakten jobbar aktivt med, säger Karin Enström

Läs mer på FOI:s webbplats

Försvarsdepartementet, 10 juni 2013

Lena Hallin utsedd till ledningssystemchef i Försvarsmakten

Försvarsmakten har idag kungjort att Lena Hallin utsetts till ledningssystemchef och chef för lednings- & underrättelseavdelningen på produktionsavdelningen.

- Jag välkomnar beskedet att Försvarsmakten får sin första kvinnliga general när Lena Hallin till hösten tillträder sin nya tjänst. Det är en del i byggandet av en modern försvarsmakt, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsdepartementet, 27 maj 2013