Etikettarkiv: Luxemburg

Carl Bildt och Karin Enström deltar på EU:s utrikesministermöte

Utrikesministrarna kommer också att diskutera situationen i Syrien, Libanon samt Egypten. Den svenska regeringen ser med fortsatt oro på utvecklingen i Syrien. Givet den allt svårare humanitära situationen betonar regeringen vikten av fortsatt humanitärt bistånd. Det senare gäller även för Libanon, som riskerar att drabbas av destabiliserande faktorer på grund av konflikten i Syrien. Regeringen betonar vikten av att värna landets suveränitet, territoriella integritet samt politiska och ekonomiska stabilitet.

Situationen i Egypten kommer också att diskuteras. Regeringen välkomnar olika EU-representanters ansträngningar för att försöka överbrygga motsättningarna mellan regering och opposition i landet. Det är mycket viktigt att EU fortsätter stödja processen för att åstadkomma en politisk och ekonomisk stabilitet i landet.

Försvarsministrarna kommer bland annat att diskutera EU-kommissionens så kallade Defence Task Force. Den har till uppgift att driva försvarsindustri och marknadsfrågor vidare inom kommissionen. Flera direktorat är involverade i arbetet, som leds av generaldirektoraten för näringsliv respektive inre marknaden och tjänster.

Ärendet utgör en viktig del inför Europeiska rådets möte i december i år då stats- och regeringscheferna kommer att ha en övergripande diskussion om försvarsfrågor inom EU. Den svenska regeringen förespråkar en öppen försvarsmaterielmarknad inom Europa, samt att regler är så enkla och likartade som möjligt för såväl försvarsindustrin som företag.

Lena Ek till Luxemburg för ministerrådsmöte

Vidare kommer rådet ta upp en lägesrapport om det som kallas förnybartdirektivet och om bränslekvalitetsdirektivet. I oktober förra året presenterade kommissionen ett förslag till direktiv om ändring av både bränslekvalitetsdirektivet, om kvaliteten på bensin och dieselbränslen, och om förnybartdirektivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Förslaget till direktiv syftar till att hantera konsekvenserna av indirekt förändrad markanvändning (ILUC) som kan följa av produktion av biodrivmedel. Med ILUC menas att ökad produktion av biodrivmedel i ett land kan leda till att annan jordbruksproduktion trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till en omvandling av skogs- eller betesmark till jordbruksmark i andra länder och därigenom orsaka indirekta utsläpp av växthusgaser.

Miljöminister Lena Ek kommer också vid miljörådet att informera sina kollegor inom EU det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet perioden 2011-2013. Miljöminister Ek kommer därtill stödja det nederländska initiativet att lyfta upp möjligheterna till ett förbud på EU-nivå mot mikroplastpartiklar i kosmetiska produkter och själv uppmana kommissionen att i analysen inkludera hur ett sådant förbud skulle kunna gälla för rengöringsprodukter för hushållen.

Arbetsmarknadsministern deltar vid ministerrådsmöte i Luxemburg

Ministerrådet kommer även att föra en riktlinjedebatt om ungdomsarbetslösheten i Europa samt diskutera EU-kommissionens förslag till landspecifika rekommendationer inom ramen för Europa 2020-strategin och hur medlemsländerna genomför sin sysselsättningspolitik. Diskussionerna blir ett bidrag till stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet 27-28 juni då rekommendationerna ska godkännas.

Birgitta Ohlsson till ministermöte om långtidsbudgeten

Sedan Europeiska rådet i februari fattade beslut om EU:s långtidsbudget har trepartsförhandlingar pågått mellan det irländska ordförandeskapet, kommissionen och Europaparlamentet. I torsdags kom beskedet att en uppgörelse nåtts, något som senare motsades av ledande företrädare för partigrupperna i Europaparlamentet.

- Återigen kommer motstridiga besked från Europaparlamentet. Det har gått 136 dagar sedan toppmötet i februari, nu måste vi komma till ett avslut, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

- Jag får frågor från organisationer, företag och privatpersoner som berörs av långtidsbudgeten. Mitt besked idag är att de ska höra av sig till sina företrädare i parlamentet, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.

Uppgörelse om EU:s bankkrishantering

Strax efter klockan ett på morgonen den 27 juni stod det klart att EU:s finansministrar hittat en kompromiss om hur medlemsländerna i framtiden ska hantera banker som hamnar i kris. Mötet i Bryssel, som inleddes på onsdagskvällen den 26 juni, var en fortsättning på de ajournerade förhandlingarna som hölls i Luxemburg på midsommarafton.

Artikel: Uppgörelse om EU:s bankkrishantering

Finansdepartementet, 27 juni 2013

Birgitta Ohlsson till ministermöte om långtidsbudgeten

Tisdagen den 25 juni sammanträder Allmänna rådet (GAC) i Luxemburg. Dagordningen innehåller bland annat förberedelser inför toppmötet med EU:s stats- och regeringschefer senare i veckan. Vidare behandlas de landspecifika rekommendationerna, planerna på återkommande granskningar av mänskliga rättigheter samt trepartsförhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

24 juni 2013
Statsrådsberedningen

Utrikesminister Carl Bildt till Luxemburg

Utrikesminister Carl Bildt besöker Luxemburg den 24-25 juni. Idag deltar han när EU:s utrikesministrar möts i utrikesrådet. Imorgon medverkar han då allmänna rådet överlägger om EU:s utvidgning.
I utrikesrådet kommer EU:s utrikesministrar att diskutera de insatser som har utförts av EU som respons på den arabiska våren. Utrikesministrarna kommer också att diskutera och eventuellt fatta beslut om Syrien och EU:s fortsatta agerande.
Carl Bildt medverkar också då det allmänna rådet sammanträder i Luxemburg på tisdagen. På dagordningen står bland annat långtidsbudgeten, Västra Balkan och förberedelser inför Europeiska rådet den 27-28 juni.

Bildt till Luxemburg för EU-möten
Doorstep med Carl Bildt inför EU-möte

Utrikesdepartementet, 24 juni 2013

Anders Borg till Luxemburg för att förhandla EU-regler för hantering av banker i kris

Fredagen den 21 juni deltar finansminister Anders Borg vid Ekofinrådets (Rådet för ekonomiska och finansiella frågor) möte i Luxemburg. Bland punkterna på dagordningen är krishanteringsdirektivet en viktig fråga för Sverige. Direktivet föreslår ett EU-ramverk för hantering av banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersföretag i kris.

19 juni 2013
Finansdepartementet