Etikettarkiv: MSB

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utveckla planeringen inför höjd beredskap (civilt försvar)

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap, så kallade bevakningsmyndigheter, ska samverka med Försvarsmakten i planeringsarbetet. Uppdraget handlar om att samverkan och samordning mellan civila verksamheter och Försvarsmakten stärks.

Såväl vid fredstida krissituationer som vid höjd beredskap ska statliga myndigheter ha en god förmåga att hantera sina uppgifter. Myndigheter ska kunna lämna stöd till Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret och den pågående reformen av Sveriges försvar.

- Att de civila myndigheterna samverkar med Försvarsmakten i planeringen för höjd beredskap är ett viktigt led i arbetet med att stärka totalförsvaret, säger försvarsminister Karin Enström.

MSB ska redovisa uppdraget senast 31 maj 2014.

Regeringsuppdrag om system för fordonspositionering vid trafikolyckor

Tjänsten ska ses som ett tillägg till de nationella 112-tjänsterna och innebär att fordon utrustat med eCall vid en olycka automatiskt ringer 112 och anger tidpunkt för olyckan, fordonets geografiska position och fordonets identitet.

EU-kommissionens har beslutat om en förordning avseende ett harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall samt har EU-kommissionen lagt ett förslag om ett obligatoriskt införande av eCall i medlemsstaterna senast den 1 oktober 2015. Mot bakgrund av detta behöver Sverige analysera och redovisa konsekvenserna av ett eventuellt införande av eCall.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2013 till Försvarsdepartementet. En delrapport av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ska redovisas senast den 15 oktober 2013.

Samverkan för ökad informationssäkerhet

Försvarsminister Karin Enström inledningstalade den 27 augusti på årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor. Att få samhällets resurser att samverka på ett så effektiv sätt som möjligt är nödvändigt för att hantera allvarliga kriser i samhället.

- Informationssäkerhet handlar om att utveckla ett informationssamhälle som fungerar i såväl vardag som i kris. Det är den svenska regeringens ambition att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det innebär också att vi måste bli väldigt, väldigt bra på informationssäkerhet, sa försvarsminister Karin Enström i sitt anförande.

Under två dagar kommer cirka 500 deltagare från offentlig sektor att utbyta erfarenheter inom en rad delområden rörande informationssäkerhet. Det är fjärde gången som konferensen arrangeras av de så kallade Samfi-myndigheterna – MSB, Polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk.

Försvarsdepartementet, 28 augusti 2013

Regeringsuppdrag om system för fordonspositionering vid trafikolyckor

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att i samverkan med Trafikverket, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen analysera och redovisa konsekvenserna av ett eventuellt framtida införande av nödlarmssystemet eCall i Sverige.

22 augusti 2013
Försvarsdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer

I promemorian "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer" (Ds 2013:39) redovisas kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

I promemorian föreslås att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska bli tillsynsmyndighet. Vidare föreslås att ekonomiska aktörer ska rapportera misstänkta transaktioner till polisen, till exempel om någon köper ovanliga mängder av de ämnen som är uppräknade i förordningens bilagor.

Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen.

Promemorian har remitterats till myndigheter och andra berörda aktörer.

Artikel: Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer

Försvarsdepartementet, 26 juni 2013

Försvarsministern besökte svensk insatspersonal i Mali

Den 1 – 2 maj besökte försvarminister Karin Enström Mali där personal från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och personal från Försvarmakten stödjer pågående FN- och EU-insatser.

MSB bistår, inom ramen för FN:s minhanteringsverksamhet UNMAS, maliska myndigheter att hantera landets växande problem med minor och oexploderad ammunition.

Under besöket i Mali träffade Karin Enström också Försvarsmaktspersonal som ingår i EU:s militära utbildningsinsats EUTM, som ska stärka Malis förmåga att hantera säkerheten i landet.

Pressmeddelande: Försvarsminister Karin Enström besöker Mali

Försvarsdepartementet, 3 maj 2013

MSB-uppdrag om civilt försvar vid höjd beredskap

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap, så kallade bevakningsmyndigheter, ska samverka med Försvarsmakten i planeringsarbetet. Uppdraget handlar om att samverkan och samordning mellan civila verksamheter och Försvarsmakten stärks.

Såväl vid fredstida krissituationer som vid höjd beredskap ska statliga myndigheter ha en god förmåga att hantera sina uppgifter. Myndigheter ska kunna lämna stöd till Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret och den pågående reformen av Sveriges försvar.

- Att de civila myndigheterna samverkar med Försvarsmakten i planeringen för höjd beredskap är ett viktigt led i arbetet med att stärka totalförsvaret, säger försvarsminister Karin Enström.

MSB ska redovisa uppdraget senast 31 maj 2014.

Sverige bidrar med ytterligare humanitärt stöd till Libyen

- Med anledning av den svåra humanitära situationen i Libyen och dess konsekvenser för grannländerna, bidrar Sverige nu med ytterligare humanitärt stöd för att bistå de människor som drabbas, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Sida beslutar idag om 10 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Libyen via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Stödet ska användas för att bistå de internationella ansträngningarna för evakuering av tredjelandsmedborgare som flytt våldsamheterna i Libyen. I den uppdaterade FN-appellen för Libyen är transport av tredjelandsmedborgare en prioritet. I samordning med UNHCR och IOM som leder evakueringsarbetet, kommer MSB att transportera hem 2614 tchadier som flytt Libyen och nu är strandade i Tunisien och Egypten.

Tidigare har Sida beviljat stöd om totalt cirka 50 miljoner kronor, som svar på bland annat FN:s respektive ICRC:s appeller. Det svenska samlade bidraget sedan mars uppgår därmed till 60 miljoner kronor. Sida och UD utvärderar kontinuerligt behovet av ytterligare insatser.

Totalt har hittills 489 319 personer flytt från Libyen. UNHCR och IOM har hittills evakuerat 91 211 personer. Cirka 12 000 är fortfarande strandade i läger eller transitcenter i grannländerna.

FN och humanitära hjälporganisationer uppger att möjligheterna att arbeta i Libyen är mycket svåra på grund av säkerhetsläget och det begränsade tillträdet, särskilt till de västra delarna av landet. Alla parter i konflikten uppmanas att respektera internationell humanitär rätt och säkerställa att humanitära hjälparbetare kan nå de drabbade.